Beredningsgrupp utarbetade förslag till åtgärder för att förbättra lagberedningen

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.6.2019 10.32 | Publicerad på svenska 13.6.2019 kl. 16.12
Pressmeddelande 304/2019

Beredningsgrupp utarbetade förslag till åtgärder för att förbättra lagberedningen

1.Statsrådets gemensamma lagberedningsresurs

Beredningen av effektiv lagstiftning av hög kvalitet förutsätter att ministerierna har tillräckliga resurser och att lagberedningsprojekten samordnas på statsrådsnivå. Därför föreslår beredningsgruppen att statsrådets lagberedningsresurser utökas när det gäller regeringens viktigaste lagberedningsprojekt. Detta innebär antingen att det vid statsrådets kansli inrättas en gemensam lagberedningsresurs eller att ministerierna anvisas tilläggsresurser för de viktigaste projekten.

2.Lagstiftningsplanering i statsrådet

Beredningsgruppen föreslår att det upprättas och fastställs ett lagstiftningsprogram för hela regeringsperioden. Programmet ska omfatta alla de viktigaste lagberedningsprojekt som utgör ett led i genomförandet av regeringsprogrammet.

Dessutom föreslår gruppen att det utarbetas en löpande lagstiftningsplan för två sessionsperioder (tolv månader). Planen ska innehålla information om regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen under de kommande två sessionsperioderna. För varje lagberedningsprojekt ska utarbetas en särskild projektplan för att stödja genomförandet av lagberedningsprocessen.

3.Stärkande av utbildningen och kompetensen i lagberedning

Universiteten erbjuder inte utbildning som ger färdigheter att arbeta som lagberedare direkt efter examen, utan den kompetens som behövs ska förvärvas genom utbildning som ordnas inom statsrådet eller genom praktiskt lagberedningsarbete. Utvecklingen och upprätthållandet av lagberedarkompetensen förutsätter att kompetensen kontinuerligt kompletteras.

Därför föreslår beredningsgruppen bland annat åtgärder för att utvidga utbildarnätverket och ansvaret för att ordna utbildning samt åtgärder för att främja lärande i arbetet.

4.Ett digitalt skrivbord för lagberedare

Automatik och artificiell intelligens utnyttjas ännu inte i någon större grad i lagberedningen. Med hjälp av teknik kan man dock bidra till effektivare lagberedning som håller en högre kvalitet.

Som första steg föreslår beredningsgruppen att det datamaterial som redan i nuläget används i lagberedningen ska göras lättare tillgängligt för alla som behöver det och sammanföras till ett enda ställe, en så kallad datasjö. I den andra fasen ska behoven att utveckla denna datasjö, sätten att genomföra utvecklingsarbetet samt kostnaderna för utvecklingsarbetet bedömas. Därefter fattas det beslut om hur arbetet ska framskrida. Målet är att lagberedarna till stöd för sitt lagberedningsarbete får tillgång till moderna digitala datamaterial och verktyg som utnyttjar automatik och artificiell intelligens.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, beredningsgruppens ordförande, justitieministeriet, tfn 09 1606 7502, pekka.v.timonen(a)om.fi, Timo Lankinen, understatssekreterare, beredningsgruppens vice ordförande, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300, timo.lankinen(a)vnk.fi