Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Ryssland, Sverige, Nordefco, försvarsmaktens övningsverksamhet och EU:s permanenta strukturerade samarbete

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.10.2019 13.10
Pressmeddelande 564/2019

Vid sitt möte fredagen den 25 oktober diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som anknyter till de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland samt internationella politiska frågor som gäller Ryssland.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet det nära utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige. Vid mötet togs också upp fördjupandet av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade den uppdatering av ett dokument om tekniska arrangemang som beretts inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco). Dokumentet gör det möjligt att använda flygbaser i Norden som reservflygplatser. Uppdateringen gäller möjligheten för nordiska militära luftfartyg att landa på en flygplats i ett annat nordiskt land om väderleksförhållandena eller någon annan motsvarande orsak kräver det.

Vid presidentens och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets möte behandlades också planen för försvarsmaktens internationella övningssamarbete 2020. Internationellt övningssamarbete har en viktig roll när det gäller att upprätthålla, utveckla och bevisa Finlands försvarsförmåga. Dess betydelse har accentuerats i utvecklingen av den beredskap och förmåga som den förändrade säkerhetspolitiska miljön, det fördjupade försvarssamarbetet samt försvarsmaktens uppgifter förutsätter. Finland deltar i övningarna utifrån sina egna utgångspunkter. I deltagandet beaktas förutom övningarnas betydelse för utvecklingen av Finlands försvarsförmåga också utrikes- och säkerhetspolitiska synpunkter. Efter att först ha underrättat riksdagens försvars- och utrikesutskott beslutar försvarsministeriet om godkännande av försvarsmaktens internationella övningsplan utifrån de riktlinjer som republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställt. Försvarsministeriet informerar närmare om innehållet i försvarsmaktens internationella övningsplan efter att planen har godkänts.

Presidenten och ministerutskottet fick en lägesrapport om försvarsmaktens krigsövning Arctic Lock, som ordnas 2021. Syftet med övningen är att utveckla Finlands beredskap och försvarsförmåga samt samverkansförmågan med internationella partner.

Vid mötet behandlades också genomförandet av EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco), Finlands deltagande bland annat i nya projekt och beredningen av en nationell genomförandeplan.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, och Sannamaaria Vanamo, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 529 (Ryssland), utrikesministeriet, samt Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet