FI SV

Söker du en internationell karriär – EU:s rekryteringsprov kör i gång igen

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.3.2018 15.53
Pressmeddelande 116/2017
Söker du en internationell karriär – EU:s rekryteringsprov kör i gång igen

Söker du mångsidiga och internationella arbetsuppgifter? Vill du arbeta för Europas framtid? Europeiska unionen sysselsätter över 40 000 personer, bland dem drygt 1 000 finländare som arbetar med uppgifter på alla nivåer – allt från chefer till assistenter och från tolkar till domare.

EU-institutionerna rekryterar fast anställd personal genom så kallade allmänna uttagningsprov. För närvarande pågår uttagningsprovet för handläggare. Genom att klara provet kan du få en permanent EU-karriär, under vilken du har möjlighet att övergå från en uppgift till en annan inom olika organ och generaldirektorat. Uppgifterna hänför sig till EU-politikens utformning, genomförande och resurshantering inom olika områden.

Formella krav för uttagningsprovet för handläggare är EU-medborgarskap, högskoleexamen inom vilket område som helst (kandidatexamen eller motsvarande) och goda kunskaper i två officiella EU-språk. I det första skedet, som upphör den 10 april kl. 12 centraleuropeisk tid (kl. 13 finsk tid), ska de sökande bekräfta sin ansökningsbehörighet på Europeiska rekryteringsbyrån EPSO:s webbplats samt ange vilka EU-språk de behärskar. I det följande skedet ska de sökande välja språk för de olika proven och komplettera sin ansökan.

Uttagningsproven består av flera bedömningsskeden. Den första delen består av datorbaserade tester som mäter den abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmågan och omdömesförmågan. Testerna kan göras på alla EU-språk i alla medlemsstater och i flera länder utanför EU. De sökande som klarar sig bra i dessa datorbaserade tester tar sig vidare till följande datorbaserade uppgift, det så kallade E-tray-testet, i vilket faktiska arbetssituationer simuleras med hjälp av påhittade e-postmeddelanden.

De sökande som klarat testet bäst kallas till utvärderingscentret i Bryssel. Detta sista skede omfattar under en dag olika slags uppgifter från muntliga framträdanden och gruppövningar till intervjuer. De sökande som klarat utvärderingscentrets test kommer med på EU:s reservlista, och via den kan kandidaterna söka anställning i de uppgifter i unionen som de är intresserade av.

I mars inleds också rekryteringen av revisorer och experter i hälsa och livsmedelssäkerhet. Dessutom rekryteras det fortgående personer till avtalsbaserade uppgifter inom bland annat finansiering, projekthantering, kommunikation, politikområdena i EU, juridik och personalfrågor samt till biträdande uppgifter.

Du kan förbereda dig inför de allmänna uttagningsproven genom att bekanta dig med annonsen om provet på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats och den guide som statsrådets kansli har sammanställt för de finländska sökandena.

Mer information:

Ytterligare information: Jaana Jokelainen, specialsakkunnig (EU-ärenden), tfn 0295 160 329 eller fornamn.efternamn@vnk.fi, statsrådets kansli