Informationshanteringsplanerare Jenni Luonuankoski

”Betydelsefullt arbete och möten med människor inom informationshantering”

Jenni Luonuankoski är informationshanteringsplanerare vid statsrådets kansli. Kansliets enhet för informationshantering ansvarar centraliserat för alla ministeriers dokumenthantering, arkivfunktion, informationstjänster och kundservice samt för styrning, utveckling och utbildning i anslutning till dessa.

”Jag började arbeta inom statens informationshantering sommaren 2018. Före min nuvarande anställning var jag assistent i informationshanteringsuppgifter i samband med ibruktagandet av statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem, med särskild fokus på social- och hälsovårdsministeriet. Uppgiften erbjöd en utmärkt möjlighet att sätta sig in i dokumentförvaltningsuppgifter på statsrådsnivå.

Jag arbetar i en grupp som ansvarar för sex ministeriers dokumenthantering. Tillsammans med mitt arbetspar ansvarar vi i regel för justitieministeriets registratorstjänster. Till mina dagliga uppgifter hör att registrera och hantera material och att vidarebefordra materialet till ministeriet. Dessutom handleder jag tjänstemännen i användningen av ärendehanteringssystemet och i andra frågor som gäller informationshantering.

Jag samarbetar på bred front med olika aktörer. Arbetet förutsätter därför god samarbetsförmåga, serviceinriktad attityd och förmåga att snabbt ta till sig nytt. Det är också viktigt att ha kännedom om lagstiftningen om informationshantering och dataskyddsfrågor. Dokumenthantering kräver särskild precision och noggrannhet.

Jag har fått delta i flera intressanta utvecklingsprojekt. Jag upplever det viktigt att fördjupa min kompetens och kontinuerligt utveckla mig själv i mitt arbete. Utöver statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem och det utvecklingsarbete och den utbildning som hänför sig till det har jag deltagit i arbetet för att förenhetliga grunderna för arkivering av regeringarnas material. Genom mitt aktiva deltagande har jag fått en enastående chans att lära känna nya kolleger och utvidga mina uppgifter.

Arbetet får sin betydelse av att jag med min egen insats kan bidra till tjänstemannaarbetets smidighet och påverka hur statsförvaltningen och hela samhället fungerar. Eftersom tjänstemännen behandlar en hel del dokument är det ytterst viktigt att processerna är smidiga och sköts med omsorg. Det absolut bästa med mitt arbete är de mångsidiga arbetsuppgifterna, den sporrande arbetsgemenskapen och lyckade utvecklingsprojekt och kundservicesituationer.”