Ekonomiska rådet

Ekonomiska rådet, som leds av statsministern, är ett samarbetsorgan för regeringen, de centrala intresseorganisationerna och Finlands Bank. Rådet granskar centrala ekonomiska och samhällspolitiska frågor av intresse med tanke på nationens välgång.

Ekonomiska rådet strävar efter att stärka och fördjupa en bred och analytisk diskussion om ekonomins tillväxt, balans och struktur som föregår de finanspolitiska besluten.

I enlighet med riksdagens beslut är ekonomiska rådet också ett diskussionsforum för regeringen, Finlands Bank och olika organisationer i frågor som gäller Europeiska centralbankens penningpolitik. Finlands ekonomiska råd deltar i samarbetet mellan de ekonomiska råden i EU-länderna.

De frågor som ekonomiska rådet behandlar ansluter sig till följande helheter:

  • Finlands ekonomiska verksamhetsmiljö och de utmaningar och det anpassningstryck som följer av förändringar i den.
  • Ett effektivt utnyttjande av den finska samhällsekonomins resurser och tryggande av den nationella konkurrensen på medellång och lång sikt.
  • Tillväxt- och sysselsättningspolitiken på kort och medellång sikt.
  • Den offentliga sektorn och fördelningen av välfärden.

Ekonomiska rådet sammanträder i regel en gång i månaden. Diskussionen vid mötena grundar sig på expertanföranden och undersökningar och utredningar som utarbetats för ekonomiska rådet. Ekonomiska rådets diskussioner är konfidentiella.

Regeringsperiod, statsrådets medlemmar dock högst den tid som de är medlemmar av statsrådet.