Praktik inom EU

Europeiska unionens institutioner erbjuder flera möjligheter till praktik. Praktik kan vara en mycket nyttig erfarenhet särskilt för den som är intresserad av en EU-karriär. Praktikanternas arbetsuppgifter motsvarar vanligtvis arbetsuppgifterna för yngre tjänstemän och ger en bra helhetsbild av vad EU-institutionerna gör. EU verkar inom många olika politiska sektorer, och därför finns det lämplig praktik för studerande inom många olika områden.

Det är bra om praktikanterna i första hand söker sig till en sådan enhet eller uppgift som bäst motsvarar utbildningsbakgrunden och de egna intressena. Det alternativ som anges först i ansökan om praktik räknas som det främsta, och önskemålen i ansökan beaktas vid det slutliga urvalet.

Alla institutioner har egna antagningar till praktik, oftast ett par gånger om året. Närmare information finns på institutionernas webbplatser. I allmänhet betalar den institution eller byrå som erbjuder en praktikplats ett stipendium till praktikanten, men från fall till fall tar institutionerna också in praktikanter som ordnat finansieringen själv. Den nedre åldersgränsen för praktik i EU:s institutioner är 18 år.

Praktik i Europeiska kommissionen (Bryssel, Luxemburg och representationerna)

Kommissionen ordnar s.k. Blue Book-praktik för personer som nyligen avlagt högskoleexamen. Praktiken ger inblick i kommissionens verksamhet och EU:s institutioner överlag. Alla kommissionens generaldirektorat tar emot praktikanter.

Blue Book-praktiken utförs i Bryssel, Luxemburg eller vid kommissionens representationer. Blue Book-praktikperioden är 5 månader och praktikplats kan sökas av personer som har avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen.

Praktik vid kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT)

Personer som avlagt högskoleexamen inom översättning eller något annat lämpligt område med tanke på översättningsverksamhet tas in som översättarpraktikanter till kommissionens generaldirektorat för översättning i Bryssel och Luxemburg två gånger per år. Praktiken omfattar 5 månader. Generaldirektoratet för översättning erbjuder också möjlighet till en månadslång oavlönad översättarpraktik.

Ansökningsformulär och anvisningar för praktik hos kommissionen

Ansökningsformulär och anvisningar finns på webbplatsen för kommissionens praktikantkontor.

Praktik vid Europeiska unionens råd (Bryssel)

Rådets generalsekretariat erbjuder årligen cirka 100 praktikplatser. Praktiken ordnas två gånger per år och praktikperioden är 5 månader. 

Praktikplats kan sökas av personer som har avlagt högre högskoleexamen eller av tjänstemän från medlemsstaterna som har arbetat med forsknings- eller planeringsuppgifter i minst tre år. Rådets generalsekretariat har också ett begränsat antal oavlönade praktikplatser för studerande vid högskolor eller motsvarande läroanstalter med krav på praktik i examen.

Praktik inom Europaparlamentet (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg)

Europaparlamentet tar in praktikanter för avlönad praktik två gånger per år. Praktikperioden är 5 månader. Praktikplats kan sökas av personer som har avlagt lägre högskoleexamen.

Praktikanter för oavlönad praktik tas in tre gånger per år. Praktikperioden är 1–4 månader med möjlighet till 2 månaders förlängning. Praktikplats kan framförallt sökas av personer vars studier omfattar praktik.

Dessutom erbjuder Europaparlamentet avlönad praktik för personer med funktionsnedsättning som avlagt högskoleexamen eller personer som inte uppfyller högskolekraven. Praktikperioden är 5 månader.

Parlamentets generaldirektorat för översättning erbjuder både avlönad och oavlönad praktik. Parlamentet har möjlighet att i begränsad omfattning erbjuda praktikperioder för nyutexaminerade tolkar med konferenstolkbehörighet och vars språkkombination kan vara till nytta för parlamentet.

Andra praktikplatser