EU:s penningflöden

Europeiska unionens verksamhet finansieras till största delen ur unionens budget. EU:s årsbudget är indelad i åtagandebemyndiganden (så kallade åtaganden) och betalningsbemyndiganden (betalningar). EU:s budget för 2016 utgör i åtaganden 155 miljarder euro och i betalningar 143,89 miljarder euro. Åtagandenas belopp är ungefär tre gånger Finlands statsbudget. Utgifterna och inkomsterna i budgeten samt budgetramen har alla sina egna beslutsprocesser.

Budgetramen

Europeiska rådet beslutar om EU:s fleråriga budgetram. Rådet antar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande en förordning genom vilken en flerårig budgetram fastställs. Rådet fattar sitt beslut enhälligt efter att ha fått Europaparlamentets godkännande, som beviljats med enkel majoritet. Budgetramen fastställs för minst fem år.

Ramen bildar den titelspecifika gränsen per utgiftsområde (rubriker) för de budgetar som ska uppgöras årligen, och den kan ändras endast genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. I samband med den senaste budgetramen 2014−2020 godkändes dock också nya flexibilitetsmekanismer, genom vilka det årliga betalningstaket kan sänkas vissa år och på motsvarande sätt höjas ett annat år. I praktiken kan flexibilitetsmarginalen utnyttjas både på förhand och i efterskott.

Europeiska rådet nådde den 8 februari 2013 enighet om den nya budgetramen och den har därefter godkänts också av Europaparlamentet.  För första gången i historien underskrider den nya budgetramen den gällande budgetramen. Den nya budgetramens totalnivå fastställdes i Europeiska rådet till 996,8 miljarder euro, medräknat finansieringsramen och alla utomstående finansieringsinstrument, vilket är ca 24 miljarder euro mindre än under föregående period (åtaganden, 2011 års nivå).

EU-budgeten - Finansministeriet

Budgetberedningen

Januari

Europeiska unionens institutioner (rådet, parlamentet, revisionsrätten, domstolen) gör upp sina egna driftsbudgetar. Kommissionen gör upp den allmänna budgeten för Europeiska unionen (kommissionens driftsbudget, unionens allmänna utgifter och inkomster).

Maj

Kommissionen godkänner och lägger fram sitt preliminära budgetförslag för rådet.

Juni−juli

Rådet behandlar det preliminära budgetförslaget och godkänner vid behov sin ståndpunkt genom omröstning.

Oktober

Europaparlamentet godkänner sin ståndpunkt vid plenarsammanträdet. Öppna ärenden behandlas vid trepartsmötet.

November−december

Om parlamentets och rådets ståndpunkter skiljer sig från varandra sammankallas en förlikningskommitté med företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen. Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att nå en överenskommelse om budgeten i sin helhet. Den gemensamma text som förlikningskommittén kommit överens om fastställs i parlamentet och rådet. 

Januari–december

Kommissionen svarar för att den årliga budgeten följs.