EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder i allmänhet på fredagar för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Vid behov behandlar ministerutskottet ärenden genom skriftligt förfarande.

EU-ministerutskottets sammansättning
EU-ministerutskottets verksamhet

Offentliga promemorior som EU-ministerutskottet behandlat kan fås hos avdelningen för EU-ärenden. 

Ytterligare information

Noora Saarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden 
statsrådets kansli, EU-asioiden osasto, enheten för allmänna EU-frågor 0295160845