EU-tjänster

EU:s institutioner erbjuder många olika slags anställningar från fasta tjänster till kortvarigare arbetsuppgifter. På EPSO:s webbplats finns närmare information om arbetsprofiler och tjänstekategorier.
Tjänstekategorier – EPSO
Arbetsprofiler – EPSO

Fast anställning

EU-institutionerna rekryterar personal till fasta anställningar genom allmänna uttagningsprov. Valet av de nya tjänstemännen görs av EU:s rekryteringsbyrå EPSO. Grundläggande krav för den som söker en EU-tjänst är EU-medborgarskap, kunskaper i två officiella EU-språk samt högskoleexamen och/eller arbetserfarenhet. Exakta uppgifter om behörighetskrav och andra förutsättningar för deltagande i uttagningsproven finns i den annons som publiceras på EPSO:s webbplats. 
Läs mer i avsnittet Uttagningsprov

EU har tre olika anställningsformer för fast anställda: handläggare (AD), assistenter (AST) och sekreterare och kontorspersonal (AST/SC).

Tjänstekategorin handläggare består av 12 lönegrader (AD 5–AD 16). Tjänstekategorin assistenter består av 11 lönegrader (AST 1–AST 11). Tolkarna och översättarna hör till tjänstekategori AD.

Handläggare (AD)

Tjänstekategorin handläggare (administrator, AD) omfattar lednings-, planerings- och expertuppgifter samt forskaruppgifter. De flesta arbetsuppgifter är inom den allmänna karriären och öppna för sökande med högskoleexamen inom vilket område som helst (kandidatexamen eller motsvarande). I uttagningsprovet för handläggare (AD 5) förutsätts ingen tidigare arbetserfarenhet. Vid behov ordnas det separata branschspecifika uttagningsprov för experter inom specialområden. Dessa kräver examen och arbetserfarenhet från det specialområde det gäller. Handläggarnas uppgifter kan omfatta bland annat beredning av EU-lagstiftningen och budgeten, samordning av den ekonomiska politiken, uppgifter som hänför sig till EU-rätten eller förhandlingar med tredjeländer. Handläggarna har ansvarsfulla arbetsuppgifter redan i början av karriären. Handläggare till de lägsta lönegraderna (AD 5–AD 7) anställs genom allmänna uttagningsprov. 

Översättare och tolkar (AD)

Behörighetskrav för uppgifterna som översättare är högskoleexamen inom vilket område som helst och goda kunskaper i två officiella EU-språk utöver modersmålet. Tolkar ska ha avlagt examen inom branschen. Översättare och tolkar anställs i fast tjänst, men i specialfall eller brådskande fall också i tidsbegränsad tjänst. Det finns skillnader mellan de olika institutionerna när det gäller anställningsförfarandet. EU-institutionerna använder också i hög grad frilandsöversättare och frilanstolkar, med vilka man gör upp separata avtal.

De flesta översättare arbetar vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT), generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och Europaparlamentets generalsekretariat. Tolkarna erbjuds arbetstillfällen framför allt vid kommissionens generaldirektorat för tolkning (SCIC) och i Europaparlamentets och EU-domstolens tolktjänster.

Mer information om karriärutsikter för tolkar och översättare

Europaparlamentet 
Översättning och tolkning

Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för översättning 
Generaldirektoratet för tolkning

Europeiska unionens råd 
Generalsekretariatets språktjänst

Ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén 
Gemensam översättningstjänst

Domstolarna 
Arbetsplatser vid Europeiska unionens domstol 
Arbetsplatser vid revisionsrätten
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Assistenter (AST)

Assistenternas (AST) arbetsuppgifter ingår huvudsakligen i de verkställande uppgifterna inom alla EU:s verksamhetsområden. Assistenterna kan arbeta till exempel som enhetssekreterare, personliga sekreterare/assistenter eller med biträdande administrativa uppgifter, såsom ekonomi- eller dokumentförvaltning och informationstekniskt stöd. Uppgifterna kan gälla till exempel informationsteknik, kommunikation, tullförvaltning, ekonomisk förvaltning, forskning eller bokföring. Fasta tjänster söks genom allmänna uttagningsprov. Behörighetskrav är studentexamen eller tre års yrkesutbildning. I allmänhet krävs det två års arbetserfarenhet inom ett för tjänsten relevant område. Kraven kan dock variera.

I tjänstekategorin AST ingår även servicepersonal, till exempel vaktmästare och chaufförer.

Sekreterare och kontorspersonal (AST/SC)

Sekreterarna och kontorspersonalen (secretaries/clerks) arbetar i allmänhet med kontorsuppgifter och administrativa stödtjänster vid EU-institutioner. De kan till exempel ansvara för dokumentberedning, mötesarrangemang och möteskoordination samt uppgifter som hör till ledningens sekreterare eller avdelningssekreterare.

Lönegrad och formella krav

Handläggare

AD 5: kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen, arbetserfarenhet krävs inte

AD 6: kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter avlagd examen

AD 7: kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen och minst sex års arbetserfarenhet efter avlagd examen

Assistenter och sekreterare/kontorspersonal

AST/SC:

examensbevis för minst ett år lång sekreterarutbildning efter mellanstadiet,
examensbevis för sådan utbildning på mellanstadiet som ger rätt att söka till utbildning efter mellanstadiet samt minst tre års arbetserfarenhet av sekreteraruppgifter efter utbildningen, eller
minst ett år lång yrkesutbildning och minst tre års arbetserfarenhet efter utbildningen.

AST 1 eller AST 3: avlagd utbildning på minst andra stadiet och lämplig arbetserfarenhet eller lämplig yrkesexamen

Aktuell information om utbildningskrav, krav på arbetserfarenhet och andra krav finns i den annons om uttagningsprovet som publiceras på EPSO:s webbplats.

Kontraktsanställda (CAST)

Det är också möjligt att söka kontraktanställning inom EU. Kontraktanställda anställs när det tillfälligt behövs experter inom en viss sektor. Kontraktanställda anställs till uppgifter på såväl expert- som assistentnivå. 

Ansökan till kontraktanställning pågår fortlöpande. Ansökningsprocessen för att bli kontraktanställd är ett enklare förfarande än de egentliga uttagningsproven. Anställningskontraktet ingås vanligtvis för tre år och kan förnyas en gång. Lönegraderna FG III–FG IV gäller uppgifter på expertnivå, medan kategorierna FG I–FG II gäller uppgifter på assistentnivå. 

Kontraktsanställda anställs till

  • Europeiska kommissionens generaldirektorat
  • byråer som är underställda kommissionens generaldirektorat, såsom infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel och Luxemburg
  • decentraliserade byråer
  • EU-kommissionens nationella representationer och representationer i tredjeländer, särskilt för uppgifter som gäller utvecklingssamarbete.

Guide om kontraktanställning (på finska)
EU-byråer –Europa.eu
Kommissionens representationer i medlemsstaterna – Europeiska kommissionen
EU:s representationer – Europeiska kommissionen

Tillfällig anställning

Genom en tillfällig anställning kan man avlöna arbetstagare för viss tid för uppgifter som kräver kunnande inom en specialbransch eller för tillfälliga uppgifter, till exempel forskningsarbete. Rekryteringen av tillfälligt anställda sköts i allmänhet direkt av de enskilda EU-institutionerna eller EU-byråerna, men annonser om de lediga uppgifterna publiceras också på EPSO:s webbplats. Du kan också sända dina uppgifter till EU:s elektroniska databas för meritförteckningar
Tillfälligt anställda – EPSO

Nationella experter

Medlemsländerna kan på egen bekostnad sända så kallade nationella experter till EU-institutionerna. De nationella experterna är i regel utsända i två år.

Finland kan under ett moment i statsbudgeten finansiera cirka 10 nationella experters arbete vid EU-institutionerna i uppgifter som stöder Finlands EU-politik. Den sändande myndigheten, till exempel ett ministerium eller ett ämbetsverk, kan också själv betala kostnader för social trygghet och löner för en nationell expert.

Eftersom intresset för de nationella experttjänsterna är större än de medel som står till förfogande måste vissa av uppgifterna ges prioritet. Prioriteringen görs i ministeriernas gemensamma kommitté för EU-ärenden. Ministerier och andra aktörer som är företrädda i kommittén för EU-ärenden, bland annat Ålands landskapsregering eller Finlands Bank, kan föreslå nationella experter.

Forskartjänster

Den forskning som bedrivs inom ramen för Europeiska unionen sorterar i regel under Europeiska kommissionen. Forskare rekryteras även genom allmänna uttagningsprov.
Generaldirektorat och avdelningar – Europeiska kommissionen
Mer information i avsnittet Uttagningar

EU:s program för unga experter vid EU-representationerna (Junior Professionals in Delegation, JPD)

EU erbjuder unga personer expertuppgifter vid EU:s representationer i utvecklingsländer. Programmet finansieras av Finlands utrikesministerium och Europeiska kommissionen. CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete) sköter personvalet och rekryteringen av de unga biträdande experterna.
Läs mer om ansökningen på CIMO:s webbplats. 
Enheten för utvecklingspolitik vid utrikesministeriet 
Europeiska utrikestjänsten

Europaparlamentsledamöternas assistenter

Information om arbetet som assistent till Europaparlamentets ledamöter och om ansökningsförfarandena finns på Europaparlamentets webbplats och på webbplatserna för parlamentets politiska grupper.