Finland förbereder sig för EU-ordförandeskapet

Finlandia-talo

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Ordförandeskapet roterar i etablerad ordning mellan EU-medlemsstaterna och växlar halvårsvis.

Rådet eller ministerrådet är en institution i Europeiska unionen där medlemsstaternas regeringar representeras av medlemsstaternas ministrar. Rådet möts i flera olika sammansättningar, till exempel i rådet för jordbruk och fiske och rådet för rättsliga och inrikes frågor. Ordförandelandets minister är ordförande för alla andra råd utom utrikesrådet, där mötena leds av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. En representant för ordförandelandet leder också mötena i rådets arbetsgrupper på tjänstemannanivå. Europeiska rådet leds av en ständig ordförande.

Ordföranden har till uppgift att föra EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ framåt i rådet och att se till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden. Dessutom representerar ordföranden rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, i synnerhet Europaparlamentet och kommissionen.

Ordförandeskapets program

Ordförandeskapet sköts i en grupp om tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra. De gör upp ett gemensamt så kallat trioprogram för 18 månader. Finland arbetar tillsammans med Rumänien och Kroatien. Beredningen av det gemensamma programmet pågår redan, och allmänna rådet kommer att godkänna det i december 2018.

Ordförandeländerna utarbetar också egna nationella program. Beredningen av Finlands program inleddes under statsminister Juha Sipiläs ledning våren 2018. I arbetet deltar samtliga riksdagspartiers gemensamma parlamentariska arbetsgrupp. Programmet offentliggörs i juni 2019.

Informella möten i Helsingfors

Finland är ordförande för både rådets formella möten som hålls i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermöten som hålls i ordförandelandet. Syftet med de informella mötena är att diskutera aktuella EU-ärenden.

Finland har beslutat att under sitt ordförandeskap ordna följande sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors:

  • konkurrenskraftsministermöte
  • miljöministermöte
  • justitie- och inrikesministermöte
  • utrikesministermöte (Gymnich), som ett informellt försvarsministermöte kopplas ihop med
  • finansministermöte (Ekofin) och eurogruppen
  • jordbruksministermöte.

I Finland ordnas också möten på tjänstemannanivå.

Europeiska råden, informella möten på stats- och regeringschefsnivå samt eventuella möten på stats- och regeringschefsnivå med länder utanför EU ordnas i Bryssel.

Statsrådets kansli samordnar, planerar och genomför

Riktlinjerna för Finlands EU-politik fastställs i EU-ministerutskottet också under ordförandeskapet. Ministerierna ansvarar för beredningen av substansfrågor inom sina ansvarsområden samtidigt som de stöder sina ministrars arbete.

Statsrådets kansli ansvarar för helhetsplaneringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet.

  • Statsrådets EU-sekretariat leder och samordnar beredningen av innehåll.
  • Statsrådets kanslis sekretariat för EU-ordförandeskapet ansvarar för de praktiska arrangemangen kring de möten som hålls i Finland.
  • Statsrådets kommunikationsavdelning leder kommunikationen under EU-ordförandeskapet.

Även Finlands ständiga EU-representation i Bryssel har en central roll när det gäller att bereda och genomföra ordförandeskapet.

Budgeten för EU-ordförandeskapet är 70 miljoner euro, vilket täcker mötes- och personalkostnaderna och kostnaderna för organiseringen av ordförandeskapet. I budgeten för inrikesministeriets förvaltningsområde reserveras dessutom anslag för säkerhetsutgifter under ordförandeskapsperioden.

Ordförandeländerna i rådet fram till 2030

Pressmeddelanden och tal

Statsminister Sipilä träffar EU-ledare i Helsingfors
SRK
Pressmeddelande 5.11.2018 11.39
Statsrådets kanslis budgetförslag för 2019
SRK
Pressmeddelande 14.9.2018 13.03
Rumäniens Europaminister Negrescu till Finland
SRK
Pressmeddelande 25.5.2018 14.16
Finland arrangerar EU-ministermöten i Finlandiahuset
SRK
Pressmeddelande 27.3.2018 10.41