EU:s institutioner och beslutsfattande under undantagsförhållanden

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel Eurooppa-neuvoston jäsenten puhelinkokouksessa. Kuva: EU.

Verksamheten i Europeiska unionen fortsätter under undantagsförhållanden. EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. På denna sida finns information om EU:s verksamhet och den nationella beredningen av EU-ärenden under undantagsförhållanden.

Under sitt möte via videokonferens torsdagen den 26 mars 2020 konstaterade Europeiska rådets medlemmar att det krävs beslutsamma och omfattande åtgärder såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå för att avvärja coronaviruspandemin och skydda medborgarna.

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli 2020 en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Lösningen ger ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskyndar Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument.

Europeiska unionens råd

Rådets verksamhet fortsätter under undantagsförhållanden. De formella ministermötena i rådet har inhiberats för 30 dagar från och med den 23 mars 2020. De ständiga representanternas kommitté Coreper, som består av medlemsländernas EU-ambassadörer, fortsätter sitt arbete som vanligt. Några av rådets arbetsgrupper sammanträder för att sköta nödvändiga EU-ärenden.

Europeiska rådets medlemmar har hållit videokonferenser. Efter videokonferenserna kan Europeiska rådets ordförande ge en sammanfattning i eget namn. Europeiska rådets medlemmar kan också enas om gemensamma uttalanden.

Enligt den nuvarande tolkningen är formella rådsmöten inte möjliga via fjärranslutning. I stället för formella ministermöten ordnas det vid behov informella videokonferenser. Under dessa videokonferenser kan inga formella beslut fattas.

Eventuella beslutsärenden antas genom ett skriftligt förfarande i rådet. Användningen av skriftligt förfarande har tillfälligt gjorts flexiblare. Ett beslut om att använda skriftligt förfarande förutsätter inte enhällighet, utan beslutet fattas enligt samma omröstningsregel som ett beslut som gäller själva EU-ärendet.

Ministrarna har också fört telefon- och videosamtal för att utbyta information om lägesbilden.

Coronaviruset | Europeiska unionens råd
Rådets möteskalender

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens verksamhet fortsätter under undantagsförhållanden. Kommissionen samordnar EU:s gemensamma åtgärder mot coronaviruset. Den strävar efter att stärka EU:s vårdsektor och lindra epidemins samhällsekonomiska effekter i EU. Kommissionen hjälper EU-länderna att samordna sina nationella åtgärder och förmedlar objektiv information om spridningen av viruset och om effektiva åtgärder för att bekämpa det.

Kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp för att stödja åtgärderna mot coronaviruset. Gruppen samordnar åtgärderna tillsammans med EU-länderna och till dess uppgifter hör informationsutbyte, behovsbedömning och utvärdering av den EU-omfattande verksamheten.

Kollegiet, som består av kommissionärer, sammanträder på distans. Alla de anställda vid kommissionen som inte sköter kritiska uppgifter har arbetat på distans från och med den 16 mars. Mötena ordnas som videomöten eller på andra sätt via fjärranslutning.

Alla offentliga tillställningar och evenemang i kommissionens lokaler, även vid kommissionens representation i Finland, har inhiberats fram till utgången av maj.

Coronaviruset | Europeiska kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentets arbete med anknytning till lagstiftnings-, tillsyns- och budgetmakt fortsätter under undantagsförhållanden. Parlamentet har föresatt sig att behandla ärenden som gäller coronaviruset så fort som möjligt.

Kalendern för plenarsammanträden har preciserats för de närmaste månaderna, och extrainsatta plenarsammanträden hålls tills vidare i Bryssel.

Parlamentsledamöterna har möjlighet att delta i plenarsammanträdena och rösta på distans. Det är fråga om ett temporärt undantagsarrangemang genom beslut av Europaparlamentets presidium. Arrangemanget är i kraft till den 31 juli. Omröstningarna är bindande. Undantagsförfaranden tillämpas även i arbetet i utskotten.

Delegationsresor och utfrågningar i utskotten har ställts in tills vidare. Andra än parlamentsledamöter, personal och medierepresentanter har begränsat tillträde till parlamentets lokaler. Nästan alla som arbetar i parlamentet jobbar på distans. Alla offentliga tillställningar i Europaparlamentets säten, även vid parlamentets informationskontor i Finland, har inhiberats åtminstone till den 31 maj.  

Coronaviruset | Europaparlamentet
Kalender för plenarsammanträden

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott fastställer i normal ordning riktlinjer för politiskt, ekonomiskt och rättsligt viktiga ärenden vid sitt möte eller i ett skriftligt förfarande.

EU-ministerutskottet
Finlands EU-politik

Riksdagens deltagande i behandlingen av EU-ärenden

Undantagsförhållandena påverkar inte behandlingsordningen för EU-ärenden. Under undantagsförhållanden framhävs dock betydelsen av innehållet i statsrådets skrivelser till riksdagen och betydelsen av att skrivelserna lämnas till riksdagen i rätt tid.

E- och U-skrivelser | Riksdagen