Mål och behandling av 55 %-paketet

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. På vägen till klimatneutralitet har EU förbundit sig att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030 jämfört med nivån 1990. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet (Fit for 55), som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Den europeiska klimatlagen trädde i kraft sommaren 2021. Genom klimatlagen är målet med klimatneutralitet senast 2050 och målet för minskade utsläpp senast 2030 juridiskt bindande.

12 lagstiftningsförslag ingår

55 %-paketet är en omfattande helhet med lagstiftningsförslag som gäller klimatet. Förhandlingarna mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna om direktivförslagen inleddes hösten 2021.

De inkluderade förslagen omfattar bland annat en reform och utvidgning av utsläppshandeln, ansvarsfördelning mellan länderna, markanvändningssektorns (LULUCF) roll, gränsvärden för CO2-utsläpp från bilar och paketbilar, en gränsjusteringsmekanism för koldioxid, energibeskattning, energieffektivitet och förnybar energi.

Lagstiftningsförslagen är i sin helhet:

 1. EU:s utsläppshandel: att skärpa handeln med utsläppsrätter från fasta anläggningar och utvidga systemet till att omfatta sjötransporter samt att inrätta ett separat system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader; att reformera EU:s handel med utsläppsrätter för luftfart 
 2. en översyn av förordningen om ansvarsfördelning vad gäller medlemsländernas minskningsmål i sektorer utanför EU:s utsläppshandelssystem
 3. en översyn av förordningen om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 4. en översyn av direktivet om förnybar energi
 5. en omarbetning av energieffektivitetsdirektivet
 6. en översyn av direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
 7. en ändring av förordningen om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar
 8. en översyn av energiskattedirektivet
 9. en gränsjusteringsmekanism
 10. initiativet ReFuelEU, luftfart, för hållbart flygbränsle
 11. FuelEU, sjöfart, för ett grönt europeiskt sjöfartsområde
 12. en social klimatfond

Hösten 2021 kommissionen lade fram ett förslag om en reform av direktivet om byggnaders energiprestanda och ett förslag om EU:s egna medel för auktionsintäkter vid handel med utsläppsrätter och den sociala klimatfonden.

Behandling av 55 %-paketet i Finland

Finland anser att det är viktigt att EU:s klimatmål uppnås och att 55 %-paketets ambitiösa nivå i sin helhet säkerställs. EU:s effektiva klimatpolitik stöder också uppnåendet av Finlands mål att vara klimatneutralt senast 2035.

Omställningen ska genomföras på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart, verkningsfullt och kostnadseffektivt med hänsyn till förebyggande av förlusten av biologisk mångfald samt digitalisering och rättvis omställning.

Statsrådet utgår i sin bedömning av förslagen från övergripande nationella och europeiska intressen. Utöver klimatkonsekvenserna ska förslagen ta hänsyn till de olika konsekvenserna för bland annat konkurrenskraften, statens inkomster och Finlands bidrag till EU. Därtill är det viktigt att göra en systematisk bedömning av beslutens konsekvenser för medborgarnas väl.

Läs mer: