EU-budgeten

Europeiska unionens verksamhet finansieras främst genom unionens budget, som upprättas årligen och uppgår till cirka en procent av EU-ländernas sammanlagda årliga bruttonationalprodukt. EU:s budget täcks med EU:s egna medel, det vill säga EU:s inkomster. De traditionella egna medlen består av tullavgifter som tas ut på produkter som importeras från länder utanför EU. Största delen av EU:s inkomster kommer nuförtiden från avgifter baserade på medlemsstaternas bruttonationalinkomst. Dessutom kommer det in medel från avgifter som baserar sig på momsberäkningsunderlaget och som finansieras från medlemsstaternas budgetar.

Budgetutgifter, inkomster och budgetramar har var och en sin egen beslutsmekanism.

Rådet och parlamentet är jämbördiga utövare av budgetfunktionen. Kommissionen lägger fram ett budgetförslag, och rådet och parlamentet bereder sin ståndpunkt till det.

Budgetramar

EU:s årliga budgetar bygger på en flerårig budgetram, det vill säga en långtidsbudget. Europeiska rådet beslutar om EU:s fleråriga budgetram, som för de årliga budgetarna anger tak (rubriker) för olika utgiftskategorier. Rådet antar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande en förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen. Rådet fattar sitt beslut med enhällighet efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter.

Den 17 december 2020 antog Europeiska rådet förordningen om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. I förordningen föreskrivs om EU-ländernas långtidsbudget, vars storlek är 1 074,3 miljarder euro i 2018 års priser. 

EU:s återhämtningsinstrument

Som en del av EU:s långtidsbudget för 2021–2027 enades EU:s ledare den 21 juli 2021 om EU:s återhämtningsåtgärder. Före det antogs EU:s återhämtningspaket av varje medlemsland nationellt. I Finland lade regeringen den 28 januari 2021 fram ett förslag till riksdagen om att godkänna paketet, och riksdagen röstade för att paketet skulle godkännas vid sitt plenarsammanträde den 18 maj 2021. Syftet med EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) är att påskynda människornas, ekonomins och samhällets återhämtning från coronakrisen och att samtidigt stödja den gröna och digitala omställningen. Instrumentet omfattar 750 miljarder euro i finansiering till medlemsländerna.

Upprättande av den årliga budgeten

Januari

Europeiska unionens institutioner (rådet, parlamentet, revisionsrätten, domstolen) upprättar sina egna driftsbudgetar. Kommissionen upprättar Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens driftsbudget, unionens allmänna utgifter och inkomster).

Maj

Kommissionen godkänner och lägger fram sitt preliminära budgetförslag för rådet.

Juni–juli

Rådet behandlar det preliminära budgetförslaget och antar sin ståndpunkt, vid behov genom omröstning.

Oktober

Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid ett plenarsammanträde. Öppna frågor behandlas vid trepartsmöten.

November–december

Om parlamentets och rådets ståndpunkter skiljer sig från varandra sammankallas förlikningskommittén, som består av företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen. Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att uppnå enighet om hela budgeten. Den gemensamma text som man uppnått enighet om i förlikningskommittén ska antas av parlamentet och rådet. 

Januari–december

Kommissionen ansvarar för genomförandet av den årliga budgeten.