Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i krishantering, EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, statsrådets människorättspolitiska redogörelse och situationen i Ukraina

26.11.2021 12.37
SRK
Vid sitt möte fredagen den 26 november 2021 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör internationell krishantering. För närvarande deltar Finland i nio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 350 soldater inom ramen för FN, EU, Nato och den internationella koalitionen mot Isis.

Beredningen av en finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter framskrider

26.11.2021 11.00
SRK
Projektgruppen bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp håller på att gå vidare med beredningen av reformen av finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Veikkaus Ab:s nuvarande förmånstagare får uttala sig om utkastet till finansieringsmodell i tjänsten Dinåsikt.fi och vid ett virtuellt diskussionsmöte.

Staten överför sitt aktieinnehav i Anora Group Abp till Solidium Oy

25.11.2021 13.21
SRK
Statsrådets allmänna sammanträde beslutade i dag den 25 november 2021 att överföra aktierna i börsbolaget Anora Group Abp från statsrådets kansli i specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s ägo och ägarstyrning. Statens Anora-innehav är av finansiellt intresse. Ägarandelen är 19,4 procent.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Nationella indikatorer för regional jämförelse och utveckling av patient- och klientsäkerheten

26.11.2021 8.55
SHM VN TEAS
Uppföljningen av patient- och klientsäkerheten inom social- och hälsovården i Finland är oenhetlig, vilket har försvårat bedömningen av patient- och klientsäkerheten. De nationella indikatorerna som publicerades den 26 november möjliggör jämförelse mellan social- och hälsovårdsorganisationer och medutveckling.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister