Regeringen förhandlade om uppdatering av coronastrategin, förlängning av restriktionerna och användning av coronapasset

18.1.2022 18.10
SRK
Statsministern Sanna Marin 18.1.
Tisdagen den 18 januari förde regeringen en omfattande diskussion om behoven att uppdatera coronastrategin i det rådande epidemiläget till följd av den mycket smittsamma omikronvariantens spridning. Vid sin behandling utgick regeringen från expertbedömningar av smittläget och av hur belastningen på sjukvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna. Till grund för diskussionen låg också synpunkter på behoven att ändra den nuvarande handlingsstrategin. Regeringen fick även en lägesrapport om beredningen av en utvidgad tillämpning av EU:s digitala covidintyg som coronapass.

Ansökan om stöd för projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd pågår

17.1.2022 14.54
JSM SRK
Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en ansökningsomgång som gäller åtgärder inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens havspolitik. Temat för ansökan är innovativa åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder drog upp riktlinjer för kompensationen för kostnader till följd av coronarestriktionerna och för beredningen av ytterligare begränsningar som gäller restauranger

14.1.2022 18.21
ANM FM SHM SRK
Vid sitt möte fredagen den 14 januari behandlade ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder epidemiläget, stängningen av restauranger och stöd som ska betalas till följd av restriktionerna. Under förmiddagen tog ministerarbetsgruppen del av den epidemiologiska lägesbilden och Institutet för hälsa och välfärds preliminära uppskattningar av hur epidemiläget och belastningen på sjukhusvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Skogsbruk medför en relativt liten risk för grundvattnets kvalitet

18.1.2022 9.05
JSM MM VN TEAS
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017. Foto: Ritva Britschgi, Finlands miljöcentral
Skogsbrukets verifierade effekter på grundvattnets kvalitet har visat sig vara relativt små. Det finns dock tämligen lite forskningsdata om effekterna, och därför bör uppföljningen ökas och utvecklas så snabbt som möjligt. Detta kom man fram till i en utredning där man samlade ett omfattande informationspaket för skogsägare och experter och identifierade behov av fortsatt utveckling.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister