Det nationella framsynssamarbetet

Finland och de finländska organisationerna hör till världens bästa när det gäller att producera information om framtiden. Framsyn hjälper oss att förbereda oss inför framtiden. Det handlar inte om att förutspå eller utarbeta strategier. Framsynsarbetet syftar till att bygga den gemensamma framtiden utifrån så välgrundad information eller så väl underbyggda uppfattningar som möjligt.

 

Framsynsarbetet gagnar hela samhället

Många aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn i Finland arbetar med framsyn. Ett exempel från den offentliga sektorn är regeringens framtidsredogörelse som lämnas en gång per valperiod och ministeriernas framtidsöversikter, som alla bereds inom statsrådet. Många ministerier och förvaltningsområden har dessutom utöver detta även annan framsynsverksamhet bl.a. i anslutning till utbildnings- och arbetskraftbehoven. Dessutom producerar många andra samhällsaktörer såsom forskare, företag och frivilligorganisationer sina egna framsynsvisioner.

Med tanke på beslutsfattandet i statsrådet är det viktigt att få tillgång till så omfattande och kvalitativa framsynsuppgifter om hela samhället som möjligt. Organiseringen av information och en omfattande dialog främjar exempelvis samarbetet mellan den privata sektorn och statsförvaltningen.