Framsynsfasen

I beredningen av framtidsredogörelsen ingick för första gången en separat framsynsfas, som hade som syfte att på ett nytt sätt hitta nya riktningar för Finland.

Framsynsfasen genomfördes som ett samarbete mellan statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes. En stor grupp oberoende experter och sakkunniga inom olika områden från forskningsinstitutioner, företag och frivilligorganisationer deltog i arbetet. Dessutom väcktes vid de debatter som arrangerades på sju orter på olika håll i Finland hösten 2012 och på framtidsredogörelsens webbplats www.2030.fi diskussion och tankar om Finlands framtid och möjligheter.

I rapporten om framsynsfasen, som blev klar i februari 2013, har man utifrån de diskussioner som fördes vid de olika forumen och evenemangen sammanställt de trender som experterna identifierade för Finland fram till 2030. Framsynen inriktades på följande teman, som under beredningsskedet ansågs väsentliga med tanke på en hållbar tillväxt och medborgarnas välfärd:

  • förvaltningen som ett verktyg
  • företagen i omvandling
  • framtidens arbetsliv
  • knappheten även en möjlighet
  • medborgarnas välfärd och delaktighet
  • en ny nordlig geografi.

Som tvärgående frågor behandlades kompetens och skicklighet, förändringar till följd av den digitala ekonomin, globalisering och flexibilitet samt kristålighet granskades. Det finns även mycket annat material som beskriver framtiden. I framtidsredogörelsen beskrivs inte allt material och framsynsrapporteringen återges inte heller i sin helhet, utan redogörelsen innehåller endast aspekter som har betydelse för dess innehåll.

Utgående från det material som samlats in skrevs den egentliga framtidsredogörelsen. Vid beredningen av den hördes ministerierna, olika ungdoms-, intresse- och frivilligorganisationer, landskapsförbunden och framtidsforskare.