Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden.

Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Syftet med översikterna är att utarbeta läges- och utvecklingsbedömningar av samhällsläget och av frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Bedömningarna kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för regeringsförhandlingarna.

Ett komprimerat informationspaket om de viktigaste utvecklingsfaktorerna inom varje förvaltningsområde, centrala problempunkter och olika alternativa lösningar har utarbetats åren 2003, 2006, 2010 och 2014.  

Framtidsöversikterna 2014

Framtidsöversikterna 2018

Beredningen av de framtidsöversikter som publiceras sommaren 2018 har inletts vid ministerierna. Som ett led i beredningen av framtidsöversikterna 2018 publicerade ministerierna den 29 september 2017 en gemensam beskrivning av verksamhetsmiljön i form av kort över förändringsfaktorer. Statsrådets kort över förändringsfaktorer ger beslutsfattarna och allmänheten information som bygger på tjänstemännens bedömning av de centrala förändringarna och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till framtidens verksamhetsmiljö. Korten har utarbetats i samarbete mellan alla ministerier och de baserar sig på strategiarbete som har utförts vid ministerierna.