Förvaltningsområdenas framtidsöversikter

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden.

Framtidsöversikterna bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriernas kanslichefer. Syftet med översikterna är att utarbeta läges- och utvecklingsbedömningar av samhällsläget och av frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Bedömningarna kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för regeringsförhandlingarna.

Framtidsöversikterna publicerades 4.6.2018.

Tidigare framtidsöversikter

Ett komprimerat informationspaket om de viktigaste utvecklingsfaktorerna inom varje förvaltningsområde, centrala problempunkter och olika alternativa lösningar har utarbetats åren 2003, 2006, 2010 och 2014.

Framtidsöversikterna 2014