Framtidsöversikter 2014

Statsrådets kansli sammanställer framtidsöversikter för ministeriernas förvaltningsområden. En framtidsöversikt är ett kompakt informationspaket om de viktigaste utvecklingsfaktorerna inom varje förvaltningsområde samt om centrala problempunkter och olika alternativa lösningar. Framtidsöversikterna 2014 publicerades den 3 oktober 2014.

Statsrådets kanslis pressmeddelande 3.10.2014 

Framtidsöversikterna

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Sammanfattningar av ministeriernas framtidsöversikter 2014

Omvärldsbeskrivningen presenterar omständigheterna kring det politiska beslutsfattandet

Som en del av beredningen av framtidsöversikterna för 2014 offentliggjorde ministerierna en gemensam omvärldsbeskrivning i juni 2014, som hade som syfte att ge beslutsfattarna och medborgarna information som bygger på tjänstemännens bedömning av omständigheterna kring det politiska beslutsfattandet i Finland. Under beredningen hördes ett stort antal olika intressentgrupper. Forskarnas och allmänhetens diskussion på statsförvaltningens forum dinasikt.fi i april 2014 stödde också för sin del tjänstemännens arbete.