Frågor och svar som gäller tävlingsbidragen

Ytterligare frågor som gäller tävlingsbidragen kan riktas till tävlingens kontaktperson Jussi Ilvonen per e-post på adressen fornamn.efternamn@artists.fi senast torsdagen den 18 januari.

Alla frågor och svar kommer att finnas på denna sida senast fredagen den 26 januari.

Nedan finns svar på de frågor som hittills har ställts.

Svar på frågor som ställts under tävlingen

 • Finns det en fastställd maximal budget för den gravvård som uppförs?

  Det finns ingen fastställd maximal budget för den gravvård som uppförs.

 • Kommer den bruna tavlan med namn som nu finns på gravplatsen att bli kvar eller ersätts den med den nya gravvården?

  Den liggande stenen i röd granit som nu finns på gravplatsen är en tillfällig gravvård. Den tas bort när den egentliga gravvården uppförs.

 • Finns det några begränsningar för gravvårdens storlek? Har Sandudds begravningsplats några regler för hur hög gravvården maximalt får vara?

  Det finns inga egentliga begränsningar för gravvårdens storlek.

  Helsingfors kyrkliga samfällighet har gett anvisningar som gäller gravvårdar. I denna tävling är syftet dock att hitta ett unikt verk. Därför ingår anvisningarna inte i tävlingsreglerna, och det finns således inga krav i fråga om maximi- eller minimimått. Vid behov kan undantagslov sökas för den gravvård som blir vald.

 • Var exakt ska gravvården placeras på gravplatsen? Får den täcka ett större område eller vara större än den tillfälliga minnestavlan?

  Gravvården ska placeras inom det område som gravplatsen utgör. Konstnären får fritt planera var gravvården placeras på gravplatsen, dock med beaktande av punkt 2 i tävlingsprogrammet.

  "Den gravvård som uppförs på president Koivistos grav ska vara lämpad för ändamålet. Det ska vara möjligt att komma till den och placera blomsterarrangemang vid den. Den ska vara tidlös och bestående. Gravvården ska utformas med beaktande av att den i sin slutliga form ska ha rum för två personers namn, födelsedatum och dödsdatum. Det ska också vara möjligt att tillfälligt flytta den. Gravvården ska passa in i sin omgivning och kunna underhållas med normala åtgärder."

  Tävlingsprogram

 • Är det möjligt att lämna in tävlingsbidrag elektroniskt? (Konstnären vistas för närvarande i ett annat land)

  För att prisnämnden ska kunna bedöma tävlingsbidragen ska de lämnas in på ett oböjligt underlag i storlek A3 (punkt 3 a i tävlingsprogrammet). I punkt 8 i tävlingsprogrammet konstateras det dessutom att bidragen ska åtföljas av ett slutet kuvert försett med en signatur. Kuvertet ska innehålla konstnärens namn, adress och telefonnummer. Det är inte möjligt att delta i tävlingen med elektroniskt inlämnade bidrag.

   

 • Får de eventuella andra aktörer som deltar i förverkligandet av verket anges i det slutna kuvertet tillsammans med konstnärens kontaktuppgifter, för att säkerställa konstnärens anonymitet? (Med hänvisning till punkt 3 b i tävlingsprogrammet)

  Så som det konstateras i punkt 8 i tävlingsprogrammet, får konstnärens namn eller andra anteckningar som avslöjar konstnärens identitet inte anges i tävlingsbidraget. De eventuella andra aktörer som deltar i förverkligandet, till exempel underleverantörer eller medhjälpare som förmodligen kommer att anlitas, ska beskrivas så att personerna eller företagen inte kan identifieras. Det finns dock inget hinder för att en noggrannare förteckning över personerna eller företagen finns med i det slutna kuvertet.

   

 • Är det möjligt att inkludera belysning i verket? Om så är fallet, ingår belysningen i verkets budget?

  Tävlingen syftar till att hitta ett unikt verk. Konstnären får fritt välja vilka material och element som används, dock med beaktande av punkt 2 i tävlingsprogrammet. Om belysning har inkluderats i verket, ingår belysningen i verkets budget.

 • Får en och samma konstnär delta med fler än ett tävlingsbidrag?

  Det finns inga begränsningar för antalet bidrag per person. När bidragen lämnas in bör det dock beaktas att de ska lämnas in separat, så att de signaturer som anges i bidragen och de slutna kuverten försedda med signaturerna (punkt 8 i tävlingsprogrammet) inte blandas ihop.

   

 • Ska gravtexterna (namn, födelsedatum och dödsdatum) inkluderas i skissen, eller räcker det med att en plats för texterna anges?

  Konstnären får ange var på verket texterna ska finnas. Konstnären får också skissera gravtexterna och till exempel ange var på verket den andra personens namn, födelsedatum och dödsdatum (se punkt 2 i tävlingsprogrammet) ska finnas.

   

 • Svarar konstnären också för den typografiska utformningen av gravtexterna (namn, födelsedatum och dödsdatum)?

  Om konstnären så önskar kan han eller hon även designa den typografiska formen hos gravvårdens texter, men detta förutsätts inte.

   

 • Har verket några fastställda maximi- eller minimimått? Finns det någon viktbegränsning?

  Det finns inga egentliga begränsningar för gravvårdens storlek. Gravvården ska rymmas på gravplatsen och med tanke på storlek bilda en balanserad helhet tillsammans med kvarterets andra gravvårdar. Om gravvården är mycket tung (t.ex. gravvården över president Kekkonen väger 13 ton), bör tyngden beaktas vid planeringen av gravvårdens fundament. Gravvården över president Kekkonen har uppförts på stålpålar i berggrunden. Också punkterna 2 och 3 b i tävlingsprogrammet bör beaktas, särskilt i fråga om att gravvården ska kunna flyttas tillfälligt.

   

 • Hurdan är marken som gravvården ska uppföras på?

  Marken är fyllnadssand (havssand) med en låg halt av finmaterial. I och med denna egenskap är markens bärförmåga rätt dålig.

 • Hur stort är gravkvarter 25, det område som avgränsas av häcken?

  Gravkvarter 25 är 39,5 meter brett och 32 meter långt. Om frågan avser storleken på gravplatsen, är måtten 4 meter på bredden och 2,5 meter på djupet eller längden. Det område som avgränsas av häcken är 4,2 meter brett och 2,6 meter djupt eller långt. Gravvården ska rymmas inom gravplatsens gränser (2,5 x 4 m).

 • Hur stort är det område som verket ska placeras på (det område som avgränsas av häcken)?

  Det område som avgränsas av häcken är 4,2 meter brett och 2,6 meter djupt eller långt. Gravvården ska rymmas inom gravplatsens gränser (2,5 x 4 m).

 • Hur hög är häcken?

  För närvarande är häcken 1,15 meter hög (växer lite varje år).

 • Att få verket på plats: Finns det några begränsningar i fråga om tillträdet till det område som gravvården ska uppföras på? Hur brett får transportfordonet maximalt vara?

  Verket transporteras med en mobilkran eller en maskintrailer, varvid portvalvets bredd och höjd medför vissa begränsningar. Portvalvets maximibredd är 3,40 meter, men på grund av valvbågen är den fria höjden bara 2,10 meter med denna bredd. Med bredden 2,50 meter är den fria höjden 2,85 meter.

 • Är det alldeles entydigt att inga miniatyrmodeller tas emot, till exempel i syfte att förtydliga eller komplettera de bilder i storlek A3 som krävs enligt tävlingsprogrammet?

  I punkt 3 i tävlingsprogrammet anges det material som tävlingsbidraget ska innehålla. Till materialet kan också vid behov bifogas fotografier av en miniatyrmodell. Fotografierna av miniatyrmodellen ska finnas i samma kuvert som det övriga material som anges i punkt 3 i tävlingsprogrammet. Tävlingsbidragen behandlas jämlikt utifrån ett enhetligt material. Egentliga miniatyrmodeller tas inte emot för bedömning.

  Tävlingsprogram

   

 • Ska kostnadskalkylen beakta till exempel kostnader för transport av verket till gravplatsen, kostnader för uppförande av gravvården (inkl. jordbearbetning på gravplatsen) och andra motsvarande kostnader?

  I kostnadskalkylen ska specificeras allt det som orsakar kostnader och ges en specificerad uppskattning av kostnaderna.   

 • Punkt 3 a i tävlingsprogrammet: Kommer skisserna möjligen att ställas ut offentligt om man går vidare i tävlingen?

  Så som det konstateras i punkt 11 i tävlingsprogrammet, ställs de av prisnämnden valda tävlingsbidragen ut i statsrådets lokaler efter att tävlingen har avgjorts, närmare bestämt mellan den 9 och den 20 april 2018 kl. 9.00–16.15. Vid utställningen offentliggörs endast namnen på pristagarna. Tävlingsbidragen kan också offentliggöras elektroniskt på statsrådets webbplats.

  Tävlingsprogram

   

 • Vad innebär det att bilderna ska lämnas in ”på ett oböjligt underlag”?

  Med oböjligt underlag avses kartong eller dylikt (t.ex. en kapaskiva). De bilder som avses i punkt 3 i tävlingsprogrammet ska fästas stadigt på underlaget med lim eller dubbelhäftande tejp. Ett oböjligt underlag gör det lättare att ställa ut bilderna för bedömning. På ett oböjligt underlag rullar bilderna inte ihop sig eller blir skrynkliga eller går sönder när de hanteras. Underlaget ska vara i storlek A3.  

  Tävlingsprogram

   

 • Ska stenarten, platsen, leverantören osv. kunna anges redan i detta skede?

  Enligt punkt 3 b i tävlingsprogrammet ska tävlingsbidraget innehålla en kort skriftlig redogörelse för idén med verket, de material som används, verkets tyngd och sättet att förverkliga verket. Enligt punkt 3 c i tävlingsprogrammet ska tävlingsbidraget också innehålla en specificerad kostnadskalkyl. Om det kommer att ingå stenmaterial i gravvården eller om gravvården helt kommer att bestå av sten, är stenarten sådan väsentlig information som ska anges i tävlingsbidraget. De eventuella andra aktörer som deltar i förverkligandet, till exempel underleverantörer eller medhjälpare som förmodligen kommer att anlitas, ska beskrivas så att de inte kan identifieras.

  Tävlingsprogram

   

 • Vilka regler gäller för miniatyrmodellen av verket? Har exempelvis dess storlek, färg eller någon annan egenskap fastställts?

  I punkt 3 i tävlingsprogrammet anges det material som tävlingsbidraget ska innehålla. Till materialet kan också vid behov bifogas fotografier av en miniatyrmodell. Fotografierna av miniatyrmodellen ska finnas i samma kuvert som det övriga material som anges i punkt 3 i tävlingsprogrammet. Egentliga miniatyrmodeller tas inte emot för bedömning.

  Tävlingsprogram

   

 • Får utländsk arbetskraft anlitas i förverkligandet av gravvården? Det vill säga experter som hjälper till med att förverkliga det designade verket.

  Konstnären bestämmer vilka aktörer som deltar i förverkligandet. Det finns inga begränsningar i fråga om dessa aktörers nationalitet.