Temaområden för fördelningen av medel inom ramen för den nationella havspolitiken

Medel inom ramen för den nationella havspolitiken anvisas för sex olika temaområden: övervakning av havsområdena, havsplanering, marina data och uppföljning, förbättrande av havets tillstånd, den nationella havspolitiken samt utveckling av den marina kompetensen och samarbetet.

EU:s gemensamma havspolitik

Exempel på finansieringsinstrument som kan utnyttjas med EHFF:s finansiering av havspolitiken

Ytterligare information om finansieringen

I frågor som rör finansiering kan du kontakta ordföranden eller sekreterarna för styrgruppen för finansiering av havspolitiken.

  • Jussi Soramäki, ordförande, statsrådets kansli, jussi.soramaki(a)vnk.fi, tfn 0295 160 330
  • Jan Ekebom, sekreterare, Forststyrelsen, jan.ekebom(a)metsa.fi, tfn 020 639 4457
  • Timo Halonen, sekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, timo.halonen(a)mmm.fi, tfn 0295 162 411
  • Tomi Kivenjuuri, sekreterare, Gränsbevakningsväsendet[T1] , tomi.kivenjuuri(a)raja.fi, tfn 0295 421 132
  • Harry Kaasinen, sekreterare, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, harry.kaasinen(a)ely-keskus.fi, tfn 0295 023 006
Dispositionsplanen för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik

Dispositionsplanen för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik

Enligt avsnittet om havspolitik i den strategi som ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020 är målet att förbättra skyddet av den marina miljön och skapa förutsättningar för mångsidig och hållbar användning av marina naturresurser.

Projekt

EU:s integrerade havspolitik

EU:s integrerade havspolitik

Syftet med den integrerade havspolitiken är att utveckla en mera sammanhängande strategi för havsfrågor och öka samordningen mellan olika politikområden.

Se även