Information om beslut

Statsrådets kommunikationsavdelning sköter den regelbundna informationen i anslutning till föredragningarna för republikens president samt i anslutning till statsrådets sammanträden och ministerutskotten. Ministerierna informerar också aktivt om besluten inom sina respektive sektorer.

Kommunikationsavdelningen redigerar korta referat av de viktigaste punkterna i beslut som fattats vid finansutskottets sammanträden, statsrådets allmänna sammanträden och presidentföredragningarna. Referaten publiceras omedelbart efter sammanträdena på statsrådets webbsidor. Dessutom publiceras beslutsmaterial jämte bilagor från sammanträdena i statsrådets medietjänst och på de externa webbsidorna.

Före statsrådets allmänna sammanträde och presidentföredragningen läggs ärendelistan ut på statsrådets webbsidor. Ärendelistan för statsrådets allmänna sammanträde på torsdagen offentliggörs på onsdag kl. 16 och ärendelistan för presidentföredragningen på fredagen offentliggörs på torsdag kl. 16.