Relationen mellan EU och Storbritannien

De förhandlingar som EU och Storbritannien under övergångsperioden förde om sin nya relation slutfördes äntligen på julafton den 24 december 2020. Den nya relationen är betydligt mer distanserad än den var när Storbritannien var medlem i EU.

Storbritannien slutförde behandlingen av avtalen och processen för godkännande av dem den 30 december 2020. Underhuset i det brittiska parlamentet godkände avtalen vid en enda behandling med rösterna 521–73. Ikraftträdandet av avtalen förutsätter inga andra åtgärder av Storbritannien.

EU-länderna beslutade den 29 december 2020 att avtalen kan undertecknas och börja tillämpas temporärt från och med den 1 januari 2021. Rådet fattade ett enhälligt beslut om detta genom skriftligt förfarande den 29 december. Därigenom förhindrades ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien i samband med övergångsperiodens utgång den 31 december 2020.

Den temporära tillämpningen är avsedd att fortgå till den 30 april 2021. Syftet är att Europaparlamentet ska hinna godkänna avtalen till dess. Därefter ska rådet, det vill säga EU-medlemsstaterna, fatta ett slutligt beslut om godkännande av avtalen och avtalen träda slutgiltigt i kraft.

Avtalen och mer information | Europeiska kommissionen