Medborgarnas rättigheter i utträdesavtalet

Finlands viktigaste mål i utträdesförhandlingarna är att trygga medborgarnas rättigheter. Avtalets andra del (artikel 9–39) innehåller bestämmelser som tryggar redan förvärvade rättigheter både för EU-medborgare och brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

Rättigheterna tryggas under hela livet så som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den dag övergångsperioden upphör. Till den centrala lagstiftningen hör till exempel förordningen om samordningen av de sociala trygghetssystemen och förordningen om arbetskraftens fria rörlighet.

Medborgarnas fria rörlighet ska fortsätta fullt ut till utgången av övergångsperioden. Utträdesavtalet ska trygga alla de personers rättigheter som utövat sin rätt till fri rörlighet fram till den dag då övergångsperioden är slut. Enligt utträdesavtalet löper övergångsperioden ut tidigast den 31 december 2020.

Med tanke på tryggandet av medborgarnas rättigheter är också artikel 4 i utträdesavtalet betydelsefull. Enligt den kan EU-medborgare i brittiska rättsliga och administrativa myndigheter alltid direkt åberopa utträdesavtalets bestämmelser om medborgarnas rättigheter. Avtalets bestämmelser har företräde framför brittisk nationell lagstiftning.