Brexits följder för medborgarna

Konsekvenser av brexit för medborgare
Storbritanniens utträde ur EU påverkar till exempel personers rörlighet, handeln med varor och tjänster, luft- och vägtransporter, energimarknaden och olika EU-program på många olika sätt. Utträdesavtalet, som trädde i kraft den 1 februari 2020, tryggar i enlighet med EU-rätten uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet livet ut för de personer som före den 1 januari 2021 utnyttjat sin rätt till fri rörlighet. Den fria rörligheten för personer upphörde den 1 januari 2021, och det nya handels- och samarbetsavtalets bestämmelser om rörligheten är klart mer restriktiva.


Fri rörlighet för personer mellan EU-länder

 • Inga gränskontroller
 • Pass för sällskapsdjur
 • Visumfrihet vid resor
 • Rätt att arbeta, studera och bo i landet
 • Inga roamingavgifter

Rörlighet för personer mellan EU-länder och Storbritannien

 • Gränskontroller
 • Inget pass för sällskapsdjur
 • Visumfrihet vid resor om resan varar i 90 dagar under en 180-dagarsperiod
 • Ingen visumfrihet vid resor om resan varar längre än 90 dagar
 • Rätt att arbeta, studera och bo i landet i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i  handels- och samarbetsavtalet
 • Roamingavgifter

Från och med den 1 januari 2021 kan brittiska medborgare resa till EU-länder och EU-medborgare till Storbritannien utan visum för kortare vistelser (högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod).

Konsekvenser av brexit för brittiska medborgares rätt att resa till och vistas i Finland | Inrikesministeriet

Från och med den 1 januari 2021 ska på import av djur och varor av animaliskt ursprung från Storbritannien tillämpas samma villkor som gäller för import av dessa från tredjeländer.

Konsekvenser av brexit för import av djur och varor av animaliskt ursprung | Livsmedelsverket 

Från och med den 1 januari 2021 gäller bestämmelserna om priset på användning av mobiltelefoner inte längre mellan Storbritannien och EU, vilket innebär att operatörerna avtalar om roamingavgifter på kommersiella grunder.

Roamingavgifter | Transport- och kommunikationsverket


Handel med varor mellan EU-länder

 • Inga tullar eller tullkvoter
 • Inga tullformaliteter
 • Inga sanitära och fytosanitära kontroller
 • Inga förfaranden för ursprungsregler
 • Fiskeriavtal mellan medlemsländerna
 • EU:s internationella handelsavtal gäller

Handel med varor mellan EU-länder och Storbritannien

 • Inga tullar eller tullkvoter
 • Tullformaliteter i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet
 • Sanitära och fytosanitära kontroller
 • Förfaranden för ursprungsregler i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet
 • Fiskeriavtal i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet
 • EU:s internationella handelsavtal gäller inte

Bland annat den fria rörligheten för varor och tjänster mellan EU och Storbritannien upphörde den 1 januari 2021. Från ingången av 2021 tillämpas på handeln mellan EU och Storbritannien det nya frihandelsavtalet (handels- och samarbetsavtalet). Om ett företag importerar varor till EU-området, måste de uppfylla EU:s krav. Om ett företag handlar med Storbritannien ska det iaktta de tullklareringsförfaranden som är obligatoriska vid handel med tredjeländer.

Handel med varor | Arbets- och näringsministeriet

Du ska förtulla alla försändelser värda mer än 22 euro som du beställt från Storbritannien och betala mervärdesskatt för dem. Du kan också bli tvungen att betala en tullavgift för en försändelse till Storbritannien.

Brexit för privatpersoner | Tullen


Handel med tjänster mellan EU-länder

 • Pass för finansiella tjänster mellan medlemsländerna
 • Förenklat erkännande av yrkeskvalifikationer

Handel med tjänster mellan EU-länder och Storbritannien

 • Inget pass för finansiella tjänster
 • Inget förenklat erkännande av yrkeskvalifikationer

Avtalet mellan EU och Storbritannien omfattar finansiella tjänster på samma sätt som EU:s frihandelsavtal med tredjeländer i allmänhet. 

Finansiella tjänster | Finansministeriet

De nya handelsrelationerna och ekonomiska relationerna mellan EU och Storbritannien möjliggör förhandlingar om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i framtiden.

Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer | Statsrådets kansli


Lufttransporter mellan EU-länder

 • Ett gemensamt luftrum, fullständiga friheter
 • Bilaterala fem friheter för flygfrakt utanför EU

Lufttransporter mellan EU-länder och Storbritannien

 • Inget gemensamt luftrum, inga fullständiga friheter
 • Bilaterala fem friheter för flygfrakt utanför EU i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet

Konsekvenser av brexit för resandet | Transport- och kommunikationsverket


Vägtransporter mellan EU-länder

 • En inre transportmarknad för transportföretag
 • Tredjelandstransporter

Vägtransporter mellan EU-länder och Storbritannien

 • Ingen inre transportmarknad för transportföretag
 • Tredjelandstransporter i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet

Konsekvenser av brexit för vägtrafikaktörer | Transport- och kommunikationsverket


Energimarknaden mellan EU-länder

 • En inre energimarknad
 • Energihandelsplattformar

Energimarknaden mellan EU-länder och Storbritannien

 • Ingen inre energimarknad
 • Energihandelsplattformar i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet

EU:s energimarknad | Europeiska kommissionen


Medlemsländernas deltagande i EU-program

 • Deltar i Erasmus
 • Deltar i NextGenerationEU och SURE
 • Deltar i Galileokrypterad militär signal
 • Deltar i Horisont Europa

Storbritanniens deltagande i EU-program 

 • Deltar inte i Erasmus
 • Deltar inte i NextGenerationEU och SURE
 • Deltar inte i Galileokrypterad militär signal
 • Deltar i Horisont Europa i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet

Storbritannien deltar inte längre i samarbetet inom ramen för Erasmus+. Storbritannien har i stället meddelat att landet ska inrätta ett eget utbytesprogram.

Brexit och studier | Undervisnings - och kulturministeriet


Social trygghet

Handels- och samarbetsavtalet från december 2020 syftar till att trygga vissa rättigheter för finska och brittiska medborgare när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen. Detta gäller EU-medborgare som arbetar i Storbritannien eller reser eller flyttar dit samt brittiska medborgare som arbetar inom EU eller reser eller flyttar till ett EU-land efter den 1 januari 2021.

Konsekvenser av brexit för den sociala tryggheten och hälsovårdstjänsterna | Social- och hälsovårdsministeriet
Konsekvenser av brexit för förmåner från FPA | Folkpensionsanstalten

Konsekvenser av brexit för finska medborgare i Storbritannien

Konsekvenser för finska medborgare i Storbritannien

Konsekvenser av brexit för brittiska medborgare i Finland

Konsekvenser för brittiska medborgare i Finland