Konsekvenser av brexit för brittiska medborgare i Finland

Brittiska medborgare som bosatt sig i Finland före den 1 januari 2021

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland får genom utträdesavtalet en livslång ställning och rättigheter som grundar sig på EU-rätten (bl.a. uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet), om de bor i Finland före den 1 januari 2021 och därefter fortsätter att bo här. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020.

Utträdesavtalet ger dessa brittiska medborgare en ställning som möjliggör fortsatt vistelse i Finland. Det gör det också möjligt att vistas högst tre månader i andra länder inom Schengenområdet. Om personen flyttar bort från Finland till en annan EU-stat, kan hen inte längre åberopa sina rättigheter enligt utträdesavtalet utan måste ansöka om uppehållsrätt som tredjelandsmedborgare (i allmänhet uppehållstillstånd). En brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Finland enligt utträdesavtalet förlorar den genom att vara borta från Finland i över fem år utan avbrott.

Utträdesavtalet tillämpas inte på brittiska medborgare som vistas i Finland under övergångsperioden (2020) men inte därefter. Om en brittisk medborgare under 2020 vistas i Finland, till exempel utsänd av sin arbetsplats, och arbetet upphör före den 1 januari 2021, kan inte utträdesavtalet tillämpas på hen. Utträdesavtalet tillämpas inte heller på brittiska medborgare som kommer till Finland första gången efter den 31 december 2020.

Registrering av uppehållsrätt

Alla brittiska medborgare som är bosatta i Finland uppmanas att registrera sin vistelse så snart som möjligt, om de inte redan gjort det, om de har för avsikt att stanna i Finland.

Anvisningar och registrering på Migrationsverkets webbplats

Om en brittisk medborgare som är bosatt i Finland har medborgarskap även i ett annat EU- eller EES-land, ska hen registrera sig på basis av detta medborgarskap.

På Migrationsverkets webbplats finns också anvisningar för den som är osäker på om hen har registrerat sin uppehållsrätt eller inte.

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

Brittiska medborgare bosatta i Finland måste ansöka om sina rättigheter enligt utträdesavtalet. Avsikten med ansökningsförfarandet är att kontrollera att personen verkligen har rätt till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Registrering som grundar sig på EU-uppehållsrätt byts genom ansökan ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

Brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 får byta ställning till permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri. Permanent EU-uppehållsrätt går inte förlorad för att rättsinnehavaren har varit borta från Finland i mer än fem år innan utgången av övergångsperioden. Om den oavbrutna vistelse på fem år som krävs för permanent uppehållsrätt inte har uppnåtts före utgången av 2020, har personen ännu rätt att samla in tid efter det, och hen kan få permanent uppehållsrätt senare. När en person får permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, kan hen endast förlora den genom att vara borta från Finland utan avbrott i över fem år.

Noggrannare bestämmelser om förfarandet och om tidsramen fastställs i Finland genom en lag som är under beredning. Målet är att ansökningar om uppehållsrätt ska kunna lämnas in 1.10.2020–30.6.2021. Närmare information om tidtabellen och förfarandet ges senare på inrikesministeriets och Migrationsverkets webbplatser.

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Brittiska medborgare som flyttar eller reser till Finland efter den 31 december 2020

Det kommer att införas begränsningar för brittiska medborgare som flyttar till Finland efter den 31 december 2020 jämfört med deras tidigare ställning som EU-medborgare. Efter det tillämpas de inresebestämmelser som gäller andra tredjelandsmedborgare och de omfattas inte av EU-direktivet om fri rörlighet. EU och Storbritannien förhandlar om detaljerna under 2020. Närmare information ges när situationen har klarnat.

Enligt aktuella uppgifter kan brittiska medborgare från och med den 1 januari 2021 resa till EU-länder utan visum för kortare vistelser.