Konsekvenser av brexit för finska medborgare i Storbritannien

Finska medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 1 januari 2021

Finska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Storbritannien får genom utträdesavtalet en livslång ställning och rättigheter som grundar sig på EU-rätten (bl.a. uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet), om de bor i Storbritannien före den 1 januari 2021 och därefter fortsätter att bo där. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020.

Skyddet enligt utträdesavtalet gäller finska medborgare som i enlighet med EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare lagligen vistas i Storbritannien före den 1 januari 2021 och fortsätter sin vistelse i Storbritannien.

Finländare som bor i Storbritannien ska dock hos de brittiska myndigheterna ansöka om en ny typ av uppehållsstatus. Ett uppehållstillstånd enligt utträdesavtalet ska ansökas separat. Uppehållstillståndet berättigar till fortsatt vistelse i Storbritannien efter den 31 december 2020. När den lagliga vistelsen har varat i fem år kan uppehållsstatusen ändras så att den blir permanent, vilket ger personen fler rättigheter och ett bättre skydd.

Avtalet om utträde innehåller också bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden: alla rättigheter som hänför sig till den fria rörligheten fortsätter mellan EU och Storbritannien under övergångsperioden fram till utgången av 2020 på samma sätt som om Storbritannien fortfarande var medlem i EU.

Utträdesavtalet tillämpas inte på finländare som kommer till Storbritannien den 1 januari 2021 eller senare.

Registrering av uppehållsrätt

Nästan alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU:s registreringssystem Settlement Scheme, om de vill fortsätta att bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före den 1 januari 2021.

Alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar uppmanas att ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme så snart som möjligt, om det inte har gjort det tidigare och om de har för avsikt att fortsätta vistelsen i Storbritannien efter den 31 december 2020.

Enligt nuvarande uppgifter ska finska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Att ansöka är kostnadsfritt. Finska medborgare som också har brittiskt medborgarskap kan inte ansöka om uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme. Finska medborgare som har irländskt medborgarskap eller ett av Storbritannien utfärdat inrese- eller uppehållstillstånd för obegränsad tid som beviljats före Finlands EU-medlemskap (indefinite leave to remain in or enter the UK) behöver inte nödvändigtvis ansöka om nytt uppehållstillstånd.

Beroende på hur länge finska medborgare eller familjemedlemmar till finska medborgare har bott i Storbritannien, kan de få permanent uppehållstillstånd (settled status) eller tillfälligt uppehållstillstånd (pre-settled status) enligt EU Settlement Scheme. För status som fast bosatt (settled status) krävs det bevis på fem års fortlöpande vistelse i landet. Den som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd (pre-settled status) kan ansöka om att uppehållstillståndet ska ändras till permanent (settled status) när han eller hon fortlöpande har bott i landet i fem år.

Den brittiska regeringen har meddelat att den inte för EU Settlement Scheme kräver att EU-medborgare som är lagligen bosatta i landet före den 1 januari 2021 uppfyller vissa villkor enligt EU-lagstiftningen, såsom heltäckande sjukförsäkring eller intyg över arbete.

Läs mer om EU-medborgares status och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU.

På webbplatsen för Storbritanniens inrikesministerium, Home Office, finns också anvisningar på svenska: Ansök till EU Settlement Scheme.

Frågor och svar: rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Finska medborgare som flyttar eller reser till Storbritannien efter den 31 december 2020

Efter övergångsperiodens slut den 31 december 2020 upphör EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien och det införs begränsningar i inresa och rättigheter för EU-medborgare som anländer till landet. Efter det tillämpas de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare.

Den brittiska regeringen har meddelat att landets migrationssystem ska ses över. Enligt planen ska det nya migrationssystemet träda i kraft den 1 januari 2021. Storbritannien har offentliggjort planer på det framtida migrationssystemet, men än så länge saknas närmare uppgifter. EU och Storbritannien förhandlar om närmare detaljerna kring migration under 2020. Närmare information ges när situationen har klarnat

Enligt aktuella uppgifter kan finska medborgare från och med den 1 januari 2021 resa till Storbritannien utan visum för kortare vistelser.

Läs mer om Storbritanniens inresebestämmelser: Entering the UK (gov.uk).