Övergångsperioden

Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Inom varje enskilt politikområde måste det föras nya förhandlingar om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Mellan utträdet och den framtida relationen råder en övergångsperiod, och förhandlingar om den nya relationen ska föras under denna period. Bestämmelser om övergångsperioden finns i artiklarna 126–132 i utträdesavtalet.

Trots Storbritanniens utträde kommer EU:s nuvarande bestämmelser fortsättningsvis att tillämpas under övergångsperioden. Avsikten är att medborgarna och näringslivet på så sätt stegvis ska kunna övergå till den nya relationen.

Huvudregeln är att Storbritannien under övergångsperioden fortfarande har alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Medborgare och juridiska personer i EU och Storbritannien ska behandlas precis som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem.

Under övergångsperioden gäller till exempel följande:

  • Storbritannien ska fortfarande till fullo iaktta EU:s grundfördrag, EU-lagstiftningen och EU:s internationella avtal samt EU:s handels-, utrikes- och säkerhetspolitik. 
  • Storbritannien fortsätter att ingå i EU:s inre marknad och tullunionen.
  • Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor fortgår mellan EU och Storbritannien.
  • Kommissionens tillsynsbehörighet, EU-domstolarnas domsrätt och EU-organens och myndigheternas befogenheter kvarstår.
  • Storbritanniens skyldigheter i förhållande till EU:s budget förblir oförändrade.

Det enda betydande undantaget är att Storbritannien från och med utträdesdagen (den 1 februari 2020) är utesluten ur EU:s organ, institutioner, ämbetsverk och myndigheter. Under övergångsperioden deltar Storbritannien inte längre i EU:s beslutsfattande.

Övergångsperioden inleds den dag utträdesavtalet träder i kraft (den 1 februari 2020) och upphör den 31 december 2020. Enligt utträdesavtalet kan övergångsperioden förlängas en gång genom ett gemensamt beslut av EU och Storbritannien, dock högst till den 31 december 2022. Enligt utträdesavtalet ska beslut om detta fattas senast den 1 juli 2020. Samtidigt ska Storbritanniens bidrag till EU:s budget fastställas för förlängningsperioden. Den brittiska regeringen har dock redan meddelat att den inte kommer att godkänna en förlängning av övergångsperioden. Det innebär att förhandlingarna om den framtida relationen bör slutföras på cirka tio månader. Det är en ytterst kort tid för internationella avtalsförhandlingar. Det kan alltså hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.