Utträdesavtalet

Utträdesavtalets enda uppgift är att säkerställa ett organiserat brittiskt utträde ur EU. Det innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relationer. Förhandlingarna om de framtida förbindelserna kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU.

Utträdesavtalet 

Utträdesavtalets huvudsakliga innehåll

Utträdesavtalet består av 185 artiklar, tre protokoll och nio bilagor. Det är indelat i sex delar.

  1. Första delen med gemensamma bestämmelser (artiklar 1–8) gäller framför allt avtalets genomförande, tillämpning och tolkning.
  2. Andra delen, om medborgares rättigheter (artikel 9–39), innehåller bestämmelser som ska skydda EU-medborgares och brittiska medborgares och deras familjemedlemmars ställning och rättigheter enligt EU-rätten.
  3. Tredje delen innehåller separationsbestämmelser (artikel 40–125) och har som huvudsyfte att trygga rättssäkerheten så att sådana aktuella förfaranden som baserar sig på tillämpandet av EU-rätten vid utgången av övergångsperioden kan slutföras i enlighet med EU:s lagstiftning. I den tredje delen ingår också särskilda bestämmelser om hur Storbritannien ska lämna Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) under ordnade former.
  4. I den fjärde delen (artikel 126–132) föreskrivs om övergångsperioden mellan utträdet och de framtida relationerna, som sträcker minst till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter tillämpningen av EU:s gällande bestämmelser. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien lämnar EU:s organ och institutioner och inte längre deltar i EU:s beslutsfattande.
  5. I femte delen, som rör finansiella bestämmelser (artikel 133–157), säkerställs att Storbritannien fullgör de finansiella åtaganden som landet gjort under sitt EU-medlemskap. Här framförs också arrangemang för Storbritanniens deltagande fullt ut i de program som finansieras inom den aktuella fleråriga budgetramen.
  6. I den sista delen med institutionella bestämmelser och slutbestämmelser (artikel 158–185) finns regler för hur avtalet ska tolkas och tillämpas enhetligt. Därtill inrättas en gemensam kommitté som ska förvalta avtalet och ett tvistlösningsförfarande. I denna del av avtalet fastställs också att båda parter efter bästa förmåga ska bemöda sig om att avtala om sina framtida förbindelser innan övergångsperioden är till ända.

I ett protokoll om Irland och Nordirland med tio bilagor framförs arrangemang för att undvika en så kallad hård gräns mellan Irland och Nordirland. Dessa bestämmelser ska tillämpas efter övergångsperioden men bara tills de helt eller delvis kan ersättas med ett nytt avtal.

Till utträdesavtalet hör också ett protokoll om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden i Cypern och ett protokoll om särskilda frågor som rör Gibraltar efter Storbritanniens utträde.