Det internationella forskningsprojektet

Forskningsprojektet stödde beredningen av statsrådets framtidsredogörelse genom akademisk forskning. Den internationella forskningsgruppen analyserade i ljuset av exempel förändringen av världsekonomin och lösningar för hållbar tillväxt. Forskningsgruppen leddes av professor Manuel Castells och professor Pekka Himanen.

Forskningsgruppen har tillsammans undersökt de ledande utvecklingsmodellerna inom olika områden och de långsiktiga målen för utvecklingen efter den aktuella ekonomiska krisen. Utöver Finland har Silicon Valley-modellen, den kinesiska statsledda utvecklingsmodellen, den europeiska välfärdsmodellen samt Chiles och Sydafrikas utvecklingsmodeller varit föremål för fallstudier.

Den internationella forskningsgruppens medlemmar

Forskningsprojektet om modellen för hållbar utveckling genomfördes av en forskningsgrupp bestående av sju medlemmar:

Professor Pekka Himanen (forskningsprojektets meddirektör)
Professor Manuel Castells (forskningsprojektets meddirektör)
Professor AnnaLee Saxenian
Professor You-tien Hsing
Professor Fernando Calderon
Professor Isidora Chacon Alvarez
Professor Nico Cloete

Projektets tidsplan

Beredningen av forskningsprojektet inleddes hösten 2011. Statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes undertecknade i februari 2012 ett avtal om genomförandet av forskningsprojektet med den internationella forskningsgruppen. Det rörde sig om ett två år långt forskningsprojekt med en forskningsgrupp på sju personer. Projektets ansvariga leverantör var Sofos Oy. Arbetsgruppen fortsatte sitt arbete fram till det andra toppforumet, som hölls den 7 november 2011, då den finskspråkiga versionen av projektets slutrapport offentliggjordes.

Projekthelhet

1. Den internationella forskningspublikationen

Den finskspråkiga versionen av forskningsprojektets slutrapport offentliggjordes den 7 november 2013 och den engelskspråkiga versionen år 2014. Projektets utgångspunkt var att det är viktigt för Finland att även få synpunkter ur internationellt perspektiv och att positionera sig själv i ett större globalt sammanhang.

2. Toppforumen

Projektet genomförde det första toppforumet om hållbar tillväxt och välfärd i Helsingfors den 1 november 2012. I forumet presenterade den internationella forskningsgruppen och dess sju medlemmar sina åsikter och förde diskussioner med finländska experter och beslutsfattare. Forumet kan ses som webbupptagning på statsrådets webbsidor. Det andra toppforumet hölls den 7 november 2013, då forskningsgruppens slutrapport "Kestävän kasvun malli: Globaali näkökulma" offentliggjordes.

3. De första slutsatserna: Sininen kirja (Blå boken)

För att initiera en diskussion presenterade forskningsgruppen i mitten av projektet sina första slutsatser för Finland. Vid forumet för hållbar tillväxt och välfärd i Helsingfors den 1 november 2012 presenterades en extra rapport för forskningsgruppen: Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi, skriven på basis av forskningsprojektet av professor Pekka Himanen. Blå boken fokuserar på den mest akuta frågan med tanke på framtiden det finländska välfärdssamhället, dvs. hur man löser välfärdssamhällets hållbarhetsgap på 10 miljarder euro. Rapporten presenterar bl.a. också en analys av faktorerna i de förnyade teserna för välfärdssamhället 2.0, den förändrade globalekonomiska omvärlden samt de sista målen för utveckling.

4. Tio rundabordsdiskussioner i Finland och utomlands

Som en del av projektet arrangerade forskningsprojektet totalt tio rundabordsdiskussioner i Finland och utomlands. Syftet var att skapa och utveckla samarbete med den finländska universitetsvärlden och stärka finländska forskares viktiga kontakter med de ledande universiteten utomlands. Dessutom arrangerade forskningsgruppen olika evenemang tillsammans med andra samhällsområden, t.ex. med innovations-, finans- och företagsvärlden.

5. Samarbetet med framtidsredogörelsen

Forskningsprojektet utgjorde en del av framtidsredogörelseprocessen, och resultaten har utnyttjats i redogörelsen, särskilt de kapitel som behandlar den digitala revolutionen, den sociala sammanhållningen och delaktigheten samt den offentliga sektorn.

6. Slutrapporten

Forskningsgruppens slutrapport, som offentliggjordes den 7 november 2013, är en översättning till finska från den engelskspråkiga upplagan, som publicerades 2014.  Den finska versionen innehåller dessutom ett separat förord och ett kapitel med slutsatser för Finland. Verket lyfter fram nya internationella element för modellen för hållbar utveckling och begreppet om ett värdefullt liv som mål för utvecklingen.