Frågor och svar som gäller tävlingsbidragen

Ytterligare frågor om tävlingsbidragen kan riktas i två perioder under tävlingen:

1.10-15.11.2020. Frågorna och svaren publiceras senast den 30 november 2020.

1.2-15.2.2021. Frågorna och svaren publiceras senast den 1 mars 2021.

Alla frågor och svar kommer att finnas på denna sida.

Nedan finns svar på de frågor som hittills har ställts.

Hur stor är budgeten för genomförandet av verket?

Det har inte fastställts någon övre gräns för budgeten för det verk som ska genomföras.

När verkets budget planeras kan man stödja sig på den karakterisering av minnesmärket som finns i punkt 2 i tävlingsprogrammets regler. I tävlingsprogrammets avsnitt Bakgrund hänvisas det dessutom till att denna tävling fortsätter traditionen av redan uppförda officiella minnesmärken över Finlands presidenter. Det minnesmärke som genomförs över president Koivisto kommer att ingå i denna svit av minnesmärken.

Om verket innehåller sådana utskjutande delar, hörn eller öppningar som t.ex. en person kan träffas av eller rymmas i, finns det anvisningar om minimihöjden för placeringen av dylika element i verket?

Allmänt om säkerhet

Helsingfors stad har inga särskilda anvisningar om konstverk. Vid planeringen av minnesmärket ska den som lägger fram tävlingsförslaget följa sin egen professionella vision, använda eget omdöme samt iaktta de gällande bestämmelserna om säkerhet i Finland och EU.

I fråga om barnsäkerheten konstateras följande:

Öppningar som är större än 100 millimeter ska placeras på en höjd av minst 800 millimeter.

Vad avses med projektion i tävlingsprogrammet? Vilken är skillnaden mellan en detaljerad projektion (II) och illustration (III) av verket?

Projektioner (II) är vinkelräta presentationer av verket uppifrån och från sidan. Illustrationer (III) är friare visualiseringar av tävlingsförslaget - t.ex. perspektivbilder i form av en ritning eller ett bildmontage. För att juryn ska kunna bedöma detaljerna i tävlingsförslagen och hur pass väl förslagen passar in i omgivningen begärs både projektioner och illustrationer.

Illustrationerna (III) behöver inte nödvändigtvis vara lika exakta presentationer av verket som de mest exakta projektionsbilderna.

Är det möjligt att göra kostnadskalkylen för den skriftliga redogörelsen (IV) på en separat A4-sida, om den detaljerade presentationen av kostnadskalkylen inte ryms på samma A4-sida som de övriga obligatoriska uppgifterna?

Om specificeringen av kostnadskalkylen kräver mycket utrymme på en A4-sida och den som lämnar in tävlingsförslaget anser att kostnadskalkylen inte ryms på en A4-sida tillsammans med de övriga uppgifterna, kan kostnadskalkylen göras på en separat A4. Då ska de begärda uppgifterna delas upp så att alla övriga uppgifter finns på en A4-sida och uppgifterna i kostnadskalkylen tydligt på en egen A4-sida.

Om det anlitas utomstående företag för att förverkliga verket, kan man i kostnadskalkylen låta bli att uppge namnet på dessa företag för att bevara anonymiteten?

Företagens namn eller uppgifter behöver inte anges i kostnadskalkylen.

Om man vill belysa verket genom att ansluta det till stadens elnät, måste man i kostnadskalkylen räkna ut den årliga elförbrukningen för belysningen?

Var kan man få reda på arbetskostnaderna för att ansluta verket till elnätet?

Ja. Kostnadskalkylen ska innehålla en uppskattning av verkets eventuella årliga elförbrukning: kWh/år och en riktgivande uppskattning av den årliga kostnaden.

Konstverk som finns på Helsingfors stads allmänna områden ingår i stadens belysningsplan och i kostnaderna för stadsbelysningen. Belysningsplanerna görs upp i samarbete med Helsingfors stads konstmuseum HAM. Också för detta verk utarbetar HAM innan verket avtäcks en belysningsplan för området tillsammans med konstnären (eller rättsinnehavaren). Den allmänna belysningen av konstverket behöver inte inkluderas i kostnadskalkylen. Den som lämnar in tävlingsförslaget kan lägga fram förslag till allmän belysning av verket.

Om belysningen utgör en väsentlig del av verket ska det i kostnadskalkylen för verket ingå kostnaderna för genomförandet av ljuset/belysningen och en uppskattning av årskostnaderna för belysningen.

Det finns stora variationer i kostnadsnivån för belysning och ljus som en del av ett konstverk. Som billigast är kostnaden för placeringen av en liten strålkastare i en redan existerande ljusstolpe ca 1 000 euro. För något mer avancerade lösningar som kräver grävning och installation är grävnings- och installationsarbetena i storleksklassen 10 000 euro.

I kostnadskalkylen räcker det att den som lägger fram tävlingsförslaget ger en uppskattning och motiveringar till den.

Vad kostar avlägsnandet av fontänen?

Den som lämnar in ett tävlingsförslag ska själv uppskatta kostnaderna för att avlägsna fontänen.Om fontänen avlägsnas i samband med uppförandet av minnesmärket, uppgår kostnadskalkylen till ca 10 000 euro.

I kostnadskalkylen räcker det att den som lägger fram tävlingsförslaget ger en uppskattning och motiveringar till den.

Vilka begränsningar ställer de underjordiska utrymmesreserveringarna vid områdets norra kant på djupet av verkets grundvalar? Hur djupt kan grundvalarna sträcka sig?

I bilaga 6 till tävlingsprogrammet definieras de områden där det finns begränsningar som gäller underjordiska konstruktioner eller utrymmesreserveringar. I bilaga 6 är området ma/underjordiska utrymmen placerat så att ett fundament på området kan nå högst ett djup av 1 meter. Inom ma/l-området finns i detaljplanen en reservering för en underjordisk trafiktunnel (centrumtunneln). Avsikten är att tunneln på området ska vara en betongkonstruerad tunnel som öppnas uppifrån. Om reserveringen genomförs blir det alltså nödvändigt att åtminstone tillfälligt avlägsna det verk som placeras på området. I den underjordiska generalplan som är under beredning presenteras en alternativ utstakning för trafiktunneln, och följaktligen är det tämligen osannolikt att reserveringen genomförs enligt den nuvarande planen.

Hur djupt under ytjordlagret ligger den förorenade marken? Om verkets fundament sträcker sig ända till det förorenade markområdet, ska kostnaderna för att avlägsna den förorenade marken budgeteras i kostnadskalkylen och hur djupt ska den förorenade marken enligt bestämmelserna avlägsnas?

I bilaga 2 till tävlingsprogrammet anges hur djupt den förorenade marken är belägen. Fyllnadsjord 1 … 4 meter.

Kostnadskalkylen ska innehålla en uppskattning av kostnaderna för avlägsnande av eventuell förorenad mark.

Den genomstilliga tilläggskostnaden för att avlägsna förorenade markområden uppskattas till 40 euro/m3. Kostnaderna påverkas av var i området minnesmärket placeras, och om det är just där som det finns förorenad mark. Området är inte jämnt förorenat, så grävjorden kan också vara ren. Om hela grävningsmassan är kraftigt förorenad och det är fråga om ett litet parti, kan kostnaden stiga till närmare 100 euro/m3.

I kostnadskalkylen räcker det att den som lägger fram tävlingsförslaget ger en uppskattning och motiveringar till den.

Vad avses med professionell konstnär i tävlingsprogrammet?

Med yrkeskonstnärer avses i detta tävlingsprogram medlemmar i medlemsföreningarna i Konstnärsgillet i Finland (Muu ry, Finska skulptörförbundet, Finlands konstgrafiker, Målarförbundet och Fotokonstnärernas förbund) samt konstnärer som är medlemmar i motsvarande organisationer i andra länder eller som har konstutbildning eller verifierad verksamhet i konstnärsyrket. Till exempel en arkitekt eller en formgivare kan uppfylla definitionen av yrkeskonstnär.

Precisering av punkt 3 i tävlingsprogrammet: utkast och uppgifter som tävlingsförslaget ska innehålla

I enlighet med punkt 3 i tävlingsprogrammet ska allt det material som nämns i punkterna I–V lämnas in om tävlingsförslaget.

Materialet enligt punkterna I–IV levereras  i ett USB-minne (en minnespinne), med undantag av fysiska miniatyrmodeller. Utöver USB-minnet begärs också pappersutskrifter av punkterna I–IV.

Leverens av utskrifterna i A3- eller A4-format av punkterna I–IV önskas på papper, gärna monterade på en skiva eller fästa på ett styvt underlag .

Kan de uppgifter som lämnas in om tävlingsförslaget enligt tävlingsprogrammets punkt 3.1 (Illustrationer av den digitala modellen av verket) och punkt 3.3 (Illustrationer av verket) vara samma bilder?

De illustrationer av den digitala modellen (3.1) och de illustrationer av verket (3.3) som ersätter en miniatyrmodell kan vara desamma, om villkoren för illustrationer enligt punkt 3.3 uppfylls. I så fall ska det tydligt antecknas på illustrationerna att de är både en illustration av den digitala modellen enligt punkt 3.1. och en illustration av verket enligt punkt 3.3 i tävlingsprogrammet.

Är det möjligt att få bildbilagorna till tävlingsprogrammet i autocad-format?

Tävlingsprogrammets bildbilagor finns inte tillgängliga i autocad-format.

Finns det en maximal höjd för verket?

Det har inte fastställts någon övre gräns för höjden på det verk som ska uppföras. I planeringen av verket är det möjligt att stödja sig på den karakterisering av minnesmärket som finns i punkt 2 i tävlingsprogrammets regler.

Fotografering i Lilla parlamentets park

Lilla parlamentets park är en offentlig plats. Fotografering på en offentlig plats är tillåten och kräver inget tillstånd. Detta gäller inte bildupptagningar med drönare för vilka det finns särskilda regler.