Kommunikationen i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Statsrådets kansli svarar för den allmänna samordningen av särskilda situationer i statsrådet. Den myndighet som leder störningssituationen ska först internt och sedan i gott samarbete med olika aktörer säkerställa att kommunikationen är enhetlig.

Om en situation gäller flera förvaltningsområden eller kräver att regeringen vidtar åtgärder, får statsrådets kansli samordna kommunikationen. De förvaltningsområden som deltar i hanteringen av situationen ska se till att statsrådets kommunikationsavdelning och övriga samarbetsorgan får aktuella och tillräckliga uppgifter om utförda och planerade kommunikationsåtgärder.

Statsförvaltningens kommunikation baserar sig också vid undantagsförhållanden på lagstiftningen för normala förhållanden. Denna lagstiftning kompletteras av vissa bestämmelser i beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd. Den allmänna principen enligt beredskapslagen är att den direkta ledningen av statsförvaltningens kommunikation hör till statsrådets kansli. Varje förvaltningsområde svarar fortfarande i princip för sin egen effektiva kommunikation. Kommunikationsberedskapen höjs och funktionsförmågan förbättras så steglöst som möjligt när läget skärps.