Programmet för EU-assistenter inleds

Sök till programmet för EU-assistenter för att bereda Finlands EU-ordförandeskap! Finland är ordförande i Europeiska unionens råd under juli–december 2019. Statsrådet genomför i samarbete med ministerierna ett program för EU-assistenter. Programmet syftar till att stärka personalresurserna inför Finlands kommande EU-ordförandeskapsperiod.

Inom ramen för programmet rekryteras 45 EU-assistenter som kommer att arbeta med biträdande EU-uppgifter vid olika ministerier. 

Uppgifterna vid varje ministerium inom ramen för programmet för EU-assistenter

Nedan finns korta befattningsbeskrivningar som gäller de uppgifter som sköts vid de olika ministerierna inom ramen för programmet för EU-assistenter. 

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och bistår statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Statsrådets kansli svarar för samordningen av Finlands EU-politik och behandlar utvecklingen av EU. Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla omständigheter. Till kansliets ansvarsområde hör också statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik. Statsrådets kansli har även till uppgift att styra, samordna och utveckla statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

EU-assistenternas uppgifter är placerade vid kansliets avdelning för EU-ärenden. Avdelningen för EU-ärenden svarar för samordningen av EU-ärenden inom statsrådet och för det nationella samordningssystemets funktion. Tjänstemännen vid avdelningen för EU-ärenden stöder statsministerns och Europaministerns arbete som anknyter till EU-ärenden.

vnk.fi

VNK1

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå tjänstemännen vid kansliets avdelning för EU-ärenden i horisontella och institutionella EU-ärenden, t.ex. i uppgifter som hänför sig till Europeiska unionens institutioner, utvecklingen av unionen samt Storbritanniens utträde ur EU och omorganiseringen av landets relation till EU.

Som EU-assistent deltar du i beredningen av Europeiska rådets och allmänna rådets möten och i EU-samordningen mellan ministerierna. Dina arbetsuppgifter anknyter också till de praktiska förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap, såsom arrangemang inför utbildningsevenemang, och till slutrapporteringen om ordförandeskapsperioden.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om Europeiska unionens institutioner och unionens system för beslutsfattande. Kännedom om unionens olika politikområden och statsförvaltningens EU-beredning räknas som merit.

VNK2

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent är din huvudsakliga uppgift att bistå tjänstemännen vid kansliets avdelning för EU-ärenden i beredningen och uppföljningen av Europeiska rådets möten och de informella mötena mellan stats- och regeringscheferna. Du deltar också i beredningen av allmänna rådets möten, i EU-samordningen mellan ministerierna och i de praktiska arrangemangen i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap, såsom i beredningen av program för besök och möten och i slutrapporteringen om ordförandeskapsperioden.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om Europeiska unionens institutioner och unionens system för beslutsfattande. Kännedom om unionens olika politikområden och statsförvaltningens EU-beredning räknas som merit.

VNK3

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå tjänstemännen vid kansliets avdelning för EU-ärenden i uppgifter som hänför sig till unionens yttre förbindelser, unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, unionens handels- och utvecklingspolitik och utvidgningen av unionen. Du deltar också i beredningen av Europeiska rådets och utrikesrådets möten och i EU-samordningen mellan ministerierna.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om Europeiska unionens institutioner och unionens system för beslutsfattande. Kännedom om unionens olika politikområden och statsförvaltningens EU-beredning räknas som merit. 

VNK4

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå tjänstemännen vid kansliets avdelning för EU-ärenden i uppgifter som hänför sig till beredningen av den fleråriga budgetramen, EU:s budget och reformen av sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken, som båda anknyter till den helhet som budgetramen utgör. Du deltar också i beredningen av Europeiska rådets och allmänna rådets möten och i EU-samordningen mellan ministerierna.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om Europeiska unionens institutioner och unionens system för beslutsfattande. Kännedom om unionens olika politikområden och statsförvaltningens EU-beredning räknas som merit.

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet arbetar för Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Vi bidrar till att bygga en säker och rättvis värld. Utrikesministeriet och dess nätverk av ambassader och konsulat betjänar finländare, det finländska näringslivet och samhället, statsledningen och riksdagen. De tjänster som ambassaderna, konsulaten och andra verksamhetsställen i utlandet erbjuder är till för alla finländare. Förutom representationen i olika länder har Finland också representation vid internationella organisationer, till exempel i FN. Vårt arbete sträcker sig från att sköta relationer mellan stater till att hjälpa enskilda medborgare.

formin.fi

UM5

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du som uppgift att bistå rättstjänstens enhet för folkrätt. Dina arbetsuppgifter gäller i första hand de frågor som behandlas i arbetsgrupperna för yttre förbindelser med fokus på internationell rätt – arbetsgruppen för internationell rätt (COJUR), arbetsgruppen för frågor som gäller Internationella brottmålsdomstolen (COJUR-ICC) och sjörättsarbetsgruppen (COMAR). Enheten för folkrätt ansvarar för EU-ordförandeskapet i dessa arbetsgrupper.

Enheten för folkrätt ansvarar också för ordförandeskapet i arbetsgruppen för terrorismbekämpning i EU:s yttre förbindelser (COTER), arbetsgruppen för EU:s terroristförteckning (COMET) och Relex-gruppens konstellation som övervakar genomförandet av sanktioner.

Enhetens sanktionsteam stöder också ordföranden i Relex-gruppen i beredningen av sanktionsförfattningar. Också ärenden som rör dessa arbetsgrupper kan höra till dina arbetsgrupper.

Kompetens

Vi förväntar oss att du har god kännedom om internationell rätt och allmänna kunskaper om EU:s och statsförvaltningens verksamhet. Om du är insatt i frågor som rör internationella brottmålsdomstolen (ICC) eller FN:s havsrättskonvention ser vi det som meriterande.

UM6

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du som uppgift att bistå rättstjänstens enhet för folkrätt. Till dina huvudsakliga uppgifter hör ärenden som behandlas i arbetsgruppen för terrorismbekämpning i EU:s yttre förbindelser (COTER),  arbetsgruppen för EU:s terroristförteckning (COMET), Relex-gruppens konstellation som övervakar genomförandet av sanktioner och Relex-gruppens arbetsgrupp som bereder sanktionsförfattningar. Enheten för folkrätt ansvarar för EU-ordförandeskapet i COTER, COMET och Relex/sanktioner. Också själva Relex-gruppen leds av ordförandelandet.

Enheten för folkrätt ansvarar också för ordförandeskapet i arbetsgrupperna för yttre förbindelser med koppling till internationell rätt  – arbetsgruppen för internationell rätt (COJUR), arbetsgruppen för frågor som gäller Internationella brottmålsdomstolen (COJUR-ICC) och sjörättsarbetsgruppen (COMAR). Beroende på arbetsläget i de olika arbetsgrupperna kan du också sköta ärenden som hör till dessa arbetsgrupper.

Kompetens

Om du är insatt i lagstiftningen om internationell terrorismbekämpning, sanktioner eller EU:s lagberedning ser vi det som meriterande.

UM7

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent ska du bistå ordföranden i EU:s arbetsgrupp för humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd COHAFA och andra tjänstemän vid enheten för humanitärt bistånd och biståndspolitik med ärenden som gäller EU-ordförandeskapet och COHAFA, till exempel med att förbereda möten.

Kompetens

För att kunna sköta uppgifterna behöver du allmän kännedom om EU och kunskap om och intresse för humanitärt bistånd och de principer som styr det. Du ska också känna till de viktigaste biståndsorganisationerna och EU:s (kommissionens och medlemsstaternas) verksamhet inom humanitärt bistånd och utvecklingspolitiken. Kännedom om EU, FN-systemet och statsförvaltningen är meriterande.

UM8

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent ska du bistå tjänstemännen vid enheten för handelspolitik vid utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer när det gäller att förbereda möten i handelspolitiska kommittén (för ordinarie medlemmar och suppleanter). Du ska också vid behov delta i kommitténs möten i Bryssel och rapportera om dem.

Kompetens

Det är meriterande om du har kunskap om EU:s handelspolitik.

UM9

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent ska du bistå tjänstemännen vid enheten för handelspolitik vid utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer när det gäller att förbereda möten i handelspolitiska kommittén (konstellationen tjänster och investeringar). Du ska också vid behov delta i kommitténs möten i Bryssel och rapportera om dem.

Kompetens

Det är meriterande om du har kunskap om EU:s handelspolitik.

UM10

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent vid enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning ska du bistå ordförandena i EU:s arbetsgrupp för hållbar utveckling, i arbetsgrupperna för globala miljö- och klimatfrågor (WPIEI), arbetsgrupperna för klimatfinansiering och klimatanpassning samt enhetens tjänstemän.  Till ditt arbete hör särskilt uppföljningen av hur Agenda 2030 genomförs och förberedelser inför klimatkonventionens partsmöten COP24 och COP25.

Kompetens

Du behöver grundläggande kunskaper om multilateralt samarbete och utvecklingssamarbete, förtrogenhet med frågor som rör hållbar utveckling och klimatförändringen och ett intresse för dialogen om hållbar utveckling i Finland och globalt. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av föreningsverksamhet.

Justitieministeriet

Justitieministeriet svarar för samhällets grundläggande lagstiftning som gäller enskilda personers och organisationers rättsliga ställning. Till justitieministeriets förvaltningsområde hör domstolarna och verkställigheten av straff samt åklagar-, utsöknings- och rättshjälpsmyndigheterna.

oikeusministerio.fi

OM11

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå vid beredningen av EU-ordförandeskapsperioden i justitieministeriets allmänna samordningsuppgifter som hänför sig till ordförandeskapsperioden samt i synnerhet inom området för grundläggande rättigheter, demokrati, dataskyddsfrågor och handlingars offentlighet. Som EU-assistent har du dessutom till uppgift att assistera ordföranden för arbetsgrupper och projektteam, vid behov också i andra frågor inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till uppgifterna hör bl.a. beredning av möten och evenemang, upprättande av dokument, mötesrapportering samt olika utredningsuppgifter.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om juridiska frågor som hänför sig till EU-ärenden och till uppgiften. Examen i juridik räknas som merit.

OM12

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå vid justitieministeriets beredningsuppgifter som hänför sig till EU-ordförandeskapsperioden, i synnerhet inom området för straff- och processrätt (inkl. insolvensfrågor och insolvenslagstiftning) samt kriminalpolitik. Som EU-assistent har du dessutom till uppgift att assistera ordföranden för arbetsgrupper och projektteam, vid behov också i andra frågor inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till uppgifterna hör bl.a. beredning av möten och evenemang, upprättande av dokument, mötesrapportering samt olika utredningsuppgifter.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om juridiska frågor som hänför sig till EU-ärenden och till uppgiften. Examen i juridik räknas som merit.

OM13

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå vid justitieministeriets beredningsuppgifter som hänför sig till EU-ordförandeskapsperioden, i synnerhet inom området för privaträtt (internationell privaträtt, familjerätt, bolagsrätt, konsumentskydd, avtalsrätt). Som EU-assistent har du dessutom till uppgift att assistera ordföranden för arbetsgrupper och projektteam, vid behov också i andra frågor inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till uppgifterna hör bl.a. beredning av möten och evenemang, upprättande av dokument, mötesrapportering samt olika utredningsuppgifter.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om juridiska frågor som hänför sig till EU-ärenden och till uppgiften. Examen i juridik räknas som merit.

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet har som mål att Finland är Europas tryggaste och jämlikaste land. För att nå detta mål värnar vi om människors säkerhet samtidigt som vi bygger upp ett konkurrenskraftigt samhälle och säkerställer att människor behandlas lika. Till ministeriets kärnuppgifter hör lagberedning, styrning av den underlydande förvaltningen och utveckling av ansvarsområdet. Bland våra anställda finns sakkunniga från följande sektorer: polisväsendet, räddningsväsendet, gränssäkerhet och migration. Inrikesministeriet har sammanlagt 200 anställda.

intermin.fi

SM14

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att vid inrikesministeriets räddningsavdelning bistå i EU-ärenden som hänför sig till beredning av ärenden som gäller civilskydd och krisberedskap. I uppgifterna ingår helheter som anknyter till EU-samarbetet inom räddningsbranschen, i synnerhet till unionens civilskyddsmekanism och till andra arrangemang för krisberedskap på EU-nivå. I uppgifterna kan dessutom inkluderas ämnesområden som gäller t.ex. skyddande av den kritiska infrastrukturen, CBRN-hot eller hybridhot. Som EU-assistent deltar du inom rådets arbetsgrupp för räddningstjänst i beredningen av de ärenden som behandlas under Finlands ordförandeskap. Du ska också ansvara för beredningen av möten som under EU-ordförandeskapet arrangeras i Finland (i synnerhet EU-mötet för räddningsöverdirektörer).

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om beslutsprocesserna och finansieringsinstrumenten i EU. Högre högskoleexamen i t.ex. statsvetenskap eller juridik och erfarenhet av att sköta EU-ärenden eller internationella ärenden räknas som merit.

SM15

Befattningsbeskrivning

Enheten för internationella och juridiska frågor vid inrikesministeriets polisavdelning ansvarar för flera av rådets arbetsgrupper som behandlar bl.a. frågor som gäller EU:s inre säkerhet, informationsutbyte, de brottsbekämpande myndigheternas samarbete och EU:s narkotikapolitik. Som EU-assistent har du bl.a. till uppgift att arbeta i ordförandeskapets bakgrundsteam för sådana arbetsgrupper i anknytning till samordningen av polissamarbete och tekniska arbetsgrupper som enheten för internationella och juridiska frågor ansvarar för, dvs. att stödja arbetsgruppernas ordförande t.ex. genom att utarbeta bakgrundsutredningar och bakgrundsmaterial kring de frågor som behandlas i arbetsgrupperna samt att vid behov vara Finlands nationella representant i arbetsgrupper.

Kompetens

Du ska ha intresse för att sköta EU-ärenden och internationella ärenden samt intresse för frågor inom polisförvaltningen.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

SM16

Befattningsbeskrivning

Enheten för internationella och juridiska frågor vid inrikesministeriets polisavdelning ansvarar för rådets arbetsgrupp som behandlar terrorismfrågor samt för utvecklingsarbetet på EU-nivå för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism. EU-assistentens uppgifter fokuserar på biträdande uppgifter inom dessa delområden. Till dina uppgifter som EU-assistent hör bl.a. att arbeta i bakgrundsteamet för den arbetsgrupp som behandlar terrorismfrågor, dvs. att stödja arbetsgruppens ordförande t.ex. genom att utarbeta bakgrundsutredningar kring de frågor som behandlas i arbetsgrupperna samt att vid behov vara Finlands nationella representant i arbetsgruppen. Som EU-assistent stöder du också beredningen av projekt och initiativ som har planerats för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism och som ska behandlas under Finlands ordförandeskap.

Kompetens

Du ska ha intresse för att sköta EU-ärenden och internationella ärenden samt intresse för frågor inom polisförvaltningen.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

SM17

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå i EU-ärenden som hänför sig till beredning av migrations- och asylpolitiken. Till dina uppgifter som EU-assistent hör beredning av möten för EU-arbetsgrupper och deltagande i dem (upprättande av dokument, mötesrapportering, olika utredningsuppgifter). Uppgiften placeras vid politikenheten vid migrationsavdelningen och till den hör i synnerhet frågor som gäller utvecklingen av EU:s gemensamma asylsystem och den lagliga invandringen. Beroende på arbetsläget i de olika arbetsgrupperna under EU-ordförandeskapet kan du också sköta andra ärenden.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om beslutsprocesserna i EU.

Högre högskoleexamen i t.ex. juridik eller förvaltningsvetenskap samt kännedom om migrationslagstiftningen räknas som merit.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

SM18

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå i EU-ärenden som hänför sig till beredning av migrations- och asylpolitiken. Till dina uppgifter hör beredning av möten för EU-arbetsgrupper och deltagande i dem (upprättande av dokument, mötesrapportering, olika utredningsuppgifter). Uppgiften placeras vid politikenheten vid migrationsavdelningen och till den hör i synnerhet frågor som gäller effektivisering av återsändandepolitiken och EU:s yttre förbindelser inom migration. Beroende på arbetsläget i de olika arbetsgrupperna under EU-ordförandeskapet kan du också sköta andra ärenden.

Kompetens

I uppgiften behöver du kännedom om beslutsprocesserna i EU.

Högre högskoleexamen i t.ex. juridik eller förvaltningsvetenskap samt kännedom om migrationslagstiftningen räknas som merit.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

SM19

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent arbetar du i EU-ordförandeskapsteamet vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning. Teamet ansvarar på ett övergripande sätt för frågor som rör gränssäkerhet och kontroll av de yttre gränserna. Din arbetsplats är i Sörnäs i Helsingfors, där staben för Gränsbevakningsväsendet, som utgör inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning, är belägen.

Vårt ordförandeskapsteam ansvarar för möten för två arbetsgrupper som koncentrerar sig på gränssäkerhet. Dessutom deltar vi i flera andra möten där kontrollen av de yttre gränserna och den anknytande lagstiftningen behandlas med tanke på den fria rörligheten inom Schengen, den inre säkerheten, migrationen eller utvecklingen av informationssystem. Största delen av rådets möten hålls i Bryssel men merparten av det grundläggande arbetet och beredningen utförs i Helsingfors.

Som teammedlem deltar du i beredningen av mötens innehåll och i själva mötena där vi ansvarar för behandlingen av ärenden och de anknytande arrangemangen. Största delen av det praktiska arbetet handlar om utarbetande av bakgrundsutredningar, upprättande av dokument, möten, utarbetande av protokoll samt kontakter med olika aktörer i Finland och i EU.  På grund av tidsskillnaden och arbetsrytmen i Europa sker en stor del av kommunikationen på eftermiddagarna eller tidigt på kvällarna finsk tid.

Ordförandeskapet erbjuder dig en ypperlig möjlighet att bekanta dig med gränssäkerhetsverksamheten i Europeiska unionen, de specialfrågor som gäller området för fri rörlighet samt med omfattande frågor som rör inre säkerhet och migration och som ofta förekommer i offentligheten.

Kompetens

Intresse för frågorna inom ämnesområdet och för att sköta internationella ärenden och EU-ärenden räknas som merit. Om du eventuellt har tidigare arbets- eller praktikerfarenhet inom statsförvaltningen eller vid EU-organ, ser vi det som meriterande.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

Försvarsministeriet

Försvarsministeriet har till uppgift att som en del av statsrådet och som ledare för sitt eget förvaltningsområde svara för den nationella försvarspolitiken och för försvarspolitiskt samarbete. Ministeriet svarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhetsbetingelser. EU-assistenternas uppgifter har placerats på ministeriets försvarspolitiska avdelning och på resurspolitiska avdelningens materielenhet. Försvarspolitiska avdelningen svarar för bedömningen av utvecklingen inom den säkerhets- och försvarspolitiska verksamhetsmiljön. Avdelningen utformar grunderna för försvarspolitiken och de planeringsgrunder som ska ges till försvarsmakten. Materielenheten leder förvaltningsområdets materielpolitik och styr försvarsförvaltningens materielprojekt samt det internationella samarbetet inklusive EU-samarbetet. Materielenheten skapar förutsättningar för tryggandet av det militära försvarets materielbehov och försörjningsberedskap.

defmin.fi

PLM20

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att assistera tjänstemännen vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning i förberedelserna inför och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskap både vad gäller innehållet och de praktiska arrangemangen:

  • assistera vid förberedelserna inför ministeriets politiska lednings och tjänstemannalednings möten, inkl. beredningen av bakgrundspromemorior,
  • assistera vid förberedelserna inför och genomförandet av de möten som ska hållas i Finland både vad gäller innehållet och de praktiska arrangemangen,
  • hålla kontakt med EU-institutionerna (bl.a. Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, försvarsbyrån) i frågor som gäller ordförandeskapet.

Finland är ett medlemsland som sett till sin storlek är en större, inflytelserik och initiativtagande part inom försvarssektorn. Den uppgift vi erbjuder ger en god överblick över verksamheten inom statsförvaltningen, försvarsförvaltningen och EU-institutionerna. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik genomgår en brytningsfas, och politiskt intresse riktas mot den.

Kompetens

I uppgiften behöver du baskunskaper om Europeiska unionens verksamhet samt intresse för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

PLM21

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att stödja de tjänstemän som svarar för EU-ärenden vid materielenheten vid försvarsministeriets resurspolitiska avdelning i beredningen och genomförandet av försvarsindustri- och marknadsärenden under EU-ordförandeskapet, inkl. nationell samordning och möten:  

  • bevaka, analysera och rapportera om kommissionens frågor, initiativ och reglering gällande försvarssektorns industri- och marknadsområde,
  • bevaka verkställigheten av Europeiska försvarsfondens kapacitetsdel och assistera vid beredningen av den nya förordningen, inkl. assistera ett eventuellt ordförandeskap/ en eventuell ordförande för en arbetsgrupp,
  • komma med idéer till, planera och ordna ett eventuellt seminarium som behandlar försvarsindustri-/marknadsfrågor,
  • hålla kontakt med EU-institutionerna (bl.a. kommissionen och försvarsbyrån),
  • stödja och bevaka resurspolitiska avdelningens övriga EU-samarbete (t.ex. cybersamarbete på EU-nivå).

Den person som väljs till uppgiften får på nära håll följa med utvecklingen och beredningen av kommissionens industri- och marknadsinitiativ inom försvarssektorn framför allt i fråga om Europeiska försvarsfonden och dess kapacitetsdel.

Kompetens

I uppgiften behöver du baskunskaper om Europeiska unionens verksamhet, beslutsprocesser och beslutsförfaranden samt intresse för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Kännedom om EU:s industri- och marknadspolitik och om samordning av EU-ärenden räknas som merit.

Finansministeriet

Finansministeriet är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomi- och finanspolitik samt statsbudgeten och är sakkunnig i fråga om skattepolitik. FM svarar även för beredningen av finansmarknadspolitiken och statens arbetsgivar- och personalpolicy, utvecklandet av den offentliga förvaltningen och det styr utvecklingen av informationsförvaltningen både inom stats- och inom kommunalförvaltningen. FM svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt för utvecklandet av kommunalekonomin. Ministeriet deltar i Europeiska unionens och flera internationella organisationers och finansiella instituts verksamhet.

vm.fi

VM22

Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta som EU-assistent vid budgetavdelningens EU-enhet. EU-enhetens uppgifter inkluderar bl.a. beredning av Europeiska unionens budget, budgetramarna (inkl. de egna medlen) samt ärenden som har ett samband med budgetförordningen som tillämpas på EU:s allmänna budget.

Dina uppgifter omfattar assisterande sakkunniguppdrag som gäller EU-budgeten, budgetramarna (inkl. de egna medlen) samt finansförvaltningen. Beredning av Finlands ställningstaganden och utredningar till grund för mera omfattande EU-riktlinjer kan också komma i fråga.

Kompetens

Uppgiften förutsätter kompetens i EU-ärenden och/eller förtrogenhet med budgetavdelningens uppgifter.

Högre högskoleexamen i statsvetenskap, administrativa vetenskaper, samhällsvetenskaper eller juridik räknas som merit.

VM23

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent ska du delta i beredningen av ordförandeperioden, arbeta inom enhetens Ekofin- och eurogruppteam samt assistera i ärenden som gäller ekonomiska och finansiella kommittén, speciellt internationella ärenden (IMF, G20 etc.), men även för den offentliga ekonomins del (med fokus på uppföljningen av andra EU-/euroländers offentliga ekonomi).

Kompetens

Uppgiften förutsätter insikt i makroekonomi och finanspolitisk diskussion på EU-nivå.

Högskoleexamen inom ekonomi räknas som merit.

VM24

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent vid ministeriet deltar du bl.a. i beredningen av EU-kommittén för ekonomisk politiks (EPC) samt ekonomiska och finansiella kommitténs (EFC) och dess ställföreträdares (EFCA) möten samt assisterar vid utformningen av Finlands ställningstaganden. Du kommer också att assistera EFCA- och EPC-företrädare, utarbeta bakgrundspromemorior och bakgrundsutredningar som har ett samband med projekten under ordförandeskapet och hålla kontakt med inhemska och internationella samarbetsparter, såsom sekretariaten vid olika kommittéer. Du kommer dessutom möjligtvis att delta i beredningen av EPC:s underarbetsgruppers möten (åldrandearbetsgruppen, produktivitetsgapsarbetsgruppen samt arbetsgruppen som bereder utvärderingsmetoder för strukturella reformer) och du ska vid behov fungera som ställföreträdare för de ordinarie medlemmarna. Dina uppgifter kan dessutom omfatta andra uppdrag som har ett samband med Finlands EU-ordförandeskap.

Kompetens

Uppgiften förutsätter kännedom om EU:s finanspolitiska samordning samt om makroekonomi, strukturpolitik och den offentliga ekonomin.

Högskoleexamen inom ekonomi räknas som merit.

VM25

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent deltar du tillsammans med ordförandelandets sakkunniga vid finansministeriets finansmarknadsavdelning i beredningen av EU-författningar som gäller finansmarknadsärenden. Finansmarknadsavdelningen har två enheter, enheten för banker och finansiering och enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen. Författningsberedningen gäller bl.a. regleringen av finansmarknadstillsynen och krishanteringen, EU:s gemensamma tillsynsmekanism samt EU:s gemensamma resolutionsmekanism och resolutionsfond, bankers, värdepappersföretags och börsbolags verksamhet, börshandeln och verksamheten på marknadsplatser, clearingsystem, placeringsfonder, bekämpning av penningtvätt samt betalningsinstrument och betalningssystem.

Kompetens

Uppgiften förutsätter kännedom om finansmarknaderna.

Högre högskoleexamen i juridik eller ekonomi räknas som merit.

VM26

Befattningsbeskrivning

Du stöder i egenskap av EU-assistent genomförandet av Finlands agenda under ordförandeskapet vid planeringen och det praktiska genomförandet av olika EU-nätverk och tillhörande arbetsgrupper. Dessa inkluderar bl.a. nätverket för personal- och generaldirektörer (EUPAN) samt EU-rådets grupp för personalregler. Gruppen för personalregler behandlar frågor som har ett samband med unionens personalregler och rådets egen personalpolicy. Generaldirektörsmötet har däremot två permanenta underarbetsgrupper, Human Resources Innovation & Organisational Development (HRIOD) samt Service Innovation & Delivery (SID).

Du assisterar ordföranden i beredningen av möten och du uppdaterar webbplatsen. Du ska dessutom ha kontakt med rådets sekretariat, kommissionen och med de övriga medlemsländerna.

Kompetens

Uppgiften förutsätter erfarenhet av eller intresse för motsvarande uppgifter.

Högre högskoleexamen i statsvetenskap, samhällsvetenskaper, administrativa vetenskaper eller juridik räknas som merit.

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Till ministeriets verksamhetsområde hör också studiestöds-, kyrko- och upphovsrättsärenden. Undervisnings- och kulturministeriet står som grund för framtidens kompetens och kreativitet.

minedu.fi

OKM27

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du som uppgift att bistå i beredningen och verkställandet av ärenden inom kultur-, av- och upphovsrättsområdet. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. insamling av bakgrundsmaterial, samordning och produktion i fråga om rådets arbetsgruppsmöten (kultur-, av- och upphovsrättsarbetsgrupperna), arbete med intressegrupper och projekt, deltagande i skrivandet av tal och kommunikationen under ordförandeskapet samt innehållsberedning för sakkunnigmötet.

Kompetens

Kännedom om uppgiftens delområden och verksamhetsfältet räknas som merit.

OKM28

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du som uppgift att bistå i beredningen och verkställandet av ärenden inom ungdoms- och idrottspolitiken. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att assistera vid beredningen och rapporteringen som gäller rådets ungdoms- och idrottsarbetsgrupper samt sakkunnigmöten (totalt ca 10 möten under ordförandeskapet), i arbetet med intressegrupper (medlemsländerna, kommissionen, rådets sekretariat, parlamentet, övriga intressegrupper) samt i eventuella andra mötesarrangemang. Därtill har du uppgifter som anknyter till kommunikation.

Kompetens

Kännedom om uppgiftens delområden och verksamhetsfältet räknas som merit.

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa.

Till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hör jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel, fiske, viltvård och renskötsel, förvaltning av vattenresurser samt lantmäteri.

mmm.fi

MMM29

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent bistår du ministeriets tjänstemän i uppgifter som hänför sig till EU-ordförandeskapet. Du medverkar särskilt i att bereda ärenden som behandlas i särskilda jordbrukskommittén och rådet för jordbruk och fiske. Vid behov deltar du också i att bereda och organisera till andra ministeriers ansvarsområden hörande möten för rådets arbetsgrupper. Vidare kommer du att sköta ministeriets internationella ärenden till den del de hänför sig till uppgifterna under EU-ordförandeskapet.

Kompetens

Du förväntas ha genom studier eller arbetserfarenhet tillägnad kännedom om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och EU:s verksamhet.  Erfarenhet av övrigt internationellt samarbete är meriterande för dig.

MMM30

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent bereder du möten som ordnas inom ministeriets förvaltningsområde under EU-ordförandeskapet, till vilket också hör ministeriets interna samordning av möten och kontakt med parterna. Vidare bereder du mötesprogram och -material tillsammans med ministeriets tjänstemän.  

Kompetens

Du förväntas ha genom studier eller arbetserfarenhet tillägnad kännedom om jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde och EU:s verksamhet. Erfarenhet av att organisera och samordna seminarier och andra evenemang är meriterande för dig.

MMM31

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent bistår du ministeriets tjänstemän i uppgifter som hänför sig till EU-ordförandeskapet. Som EU-assistent deltar du i att bereda de under Finlands ordförandeskapsperiod under behandling varande separat fastställda ärenden som gäller EU:s gemensamma fiskeripolitik och i att bereda ministeriets naturresursavdelnings aktuella EU-frågor samt i att behandla dem i EU:s arbetsgrupper. Vid behov deltar du också i att bereda och organisera till andra ministeriers ansvarsområden hörande möten för EU-arbetsgrupper.

Kompetens

Du förväntas ha genom studier eller arbetserfarenhet tillägnad kännedom om EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP), naturresursekonomi och EU:s verksamhet. Erfarenhet av övrigt internationellt samarbete är meriterande för dig.

Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer. Ministeriet har ca 150 anställda och vårt dagliga arbete styrs av våra värderingar rättvisa, mod och samarbete. Som din eventuella framtida arbetsgivare hoppas vi att dessa värderingar är viktiga också för dig.

lvm.fi

LVM32

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent deltar du i beredningen av programmet för ordförandeskapsperioden och förberedelserna för EU-möten och internationella möten som infaller under perioden. Du utför också assisterande uppgifter vid behandling av lagstiftnings- och politikinitiativ i rådets arbetsgrupper. Du deltar även i beredningen av bakgrundsmaterial till ministeriets ledning och i rapporteringen om ordförandeskapsperioden. Dina uppgifter som EU-assistent hänför sig i synnerhet till transport- och kommunikationsnätverk samt bland annat trafikrelaterade klimatfrågor som behandlas vid ministeriets nätavdelning.

Viktiga teman inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde under ordförandeskapsperioden är bl.a. digitalisering, nya tjänster och automatisering inom trafik och transporter, minskning av utsläpp från transportsektorn samt dataekonomi och utnyttjande av data. Som EU-assistent får du arbeta i en trevlig organisation, vars verksamhet bygger på ministeriets värderingar rättvisa, mod och samarbete.

Kompetens

I uppgiften behövs intresse för frågor inom transport- och kommunikationssektorn samt ett aktivt och driftigt arbetssätt.

LVM33

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent deltar du i beredningen av programmet för ordförandeskapsperioden och förberedelserna för EU-möten och internationella möten som infaller under perioden. Du utför också assisterande uppgifter vid behandling av lagstiftnings- och politikinitiativ i rådets arbetsgrupper. Du deltar även i beredningen av bakgrundsmaterial till ministeriets ledning och i rapporteringen om ordförandeskapsperioden. Dina uppgifter som EU-assistent hänför sig i synnerhet till den centraliserade samordningen av ordförandeskapsperioden vid ministeriets avdelning för koncernstyrning, och du arbetar vid den enhet som samordnar ordförandeskapsperioden.

Viktiga teman inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde under ordförandeskapsperioden är bl.a. digitalisering, nya tjänster och automatisering inom trafik och transporter, minskning av utsläpp från transportsektorn samt dataekonomi och utnyttjande av data. Som EU-assistent får du arbeta i en trevlig organisation, vars verksamhet bygger på ministeriets värderingar rättvisa, mod och samarbete.

Kompetens

I uppgiften behövs intresse för frågor inom transport- och kommunikationssektorn samt ett aktivt och driftigt arbetssätt.

Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) svarar för omvärlden för företagande och innovationsverksamhet i Finland, sysselsättningen, arbetsmarknadens funktion samt regionernas utveckling.  Arbets- och näringsministeriet har ett omfattande EU-politiskt verksamhetsområde. Ministeriets ansvarsområde omfattar fyra helheter inom EU-rådet (konkurrenskraft, energi, sysselsättning och regionpolitik) samt andra horisontella EU-frågor. EU-assistenternas uppgifter är placerade vid följande avdelningar vid ministeriet: sysselsättning och fungerande marknader, region- och tillväxttjänster, innovationer och företagsfinansiering, energiavdelningen samt ansvarsområdet för EU-ärenden och internationella frågor.

tem.fi

TEM34

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att bistå ordföranden för EU:s högnivåarbetsgrupp för konkurrenskraft och tillväxt i beredningen av innehåll och i arrangemangen för möten och andra evenemang samt andra samordningsuppgifter som bestäms särskilt. Finland är under sitt ordförandeskap i EU-rådet även ordförande för EU:s högnivåarbetsgrupp för konkurrenskraft och tillväxt, som består av företrädare för medlemsländerna, under tiden 1.1.2019–30.6.2020. I arbetsgruppen behandlas strategiska politikhelheter som anknyter till industripolitiken och till inremarknadsrelaterade teman samt andra konkurrenskrafts- och tillväxtrelaterade teman. I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang. Uppgiften är placerad vid ansvarsområdet för EU-ärenden och internationella frågor vid ministeriets koncernstyrningsenhet. Direktören för ansvarsområdet är också ordförande i högnivåarbetsgruppen. Koncernstyrningsenheten svarar för den strategiska ledningen och styrningen av ministeriet samt för EU-samarbetet och EU-samordningen.

Kompetens

Speciellt kännedom om tillväxt- och konkurrenskraftspolitiken räknas som merit. Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

TEM35

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att delta i beredningen av allmänna inremarknadsfrågor som behandlas i EU:s konkurrenskraftsråd samt att assistera i förberedelserna för konkurrenskraftsrådets möten. I din befattningsbeskrivning ingår också att assistera i arrangemangen för temaevenemang som ordnas i Finland under ordförandeskapet. Dessutom ingår i dina uppgifter att sköta andra EU-ärenden som anknyter till temat på ett sätt som bestäms särskilt. EU-assistentens uppgifter är placerade delvis vid ansvarsområdet för EU-ärenden och internationella frågor vid ministeriets koncernstyrningsenhet och delvis vid avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader. Koncernstyrningsenheten svarar för den strategiska ledningen och styrningen av ministeriet, för EU-samarbetet och EU-samordningen samt för samordningen av arbetet i EU:s konkurrenskraftsråd. Avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader svarar bl.a. för inremarknadspolitiken samt konkurrens- och konsumentpolitiken. I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang.

Kompetens

Kännedom om frågor som anknyter till inremarknads-, konkurrens- och konsumentpolitiken räknas som merit. Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

TEM36

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att delta i mötesförberedelserna för rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, när det gäller sysselsättning, arbetsliv och arbetslagstiftning. Dessutom deltar du som EU-assistent i samordningen och behandlingen av frågor som anknyter till dessa teman samt i förberedelserna för andra projekt, möten och evenemang under EU-ordförandeskapet. I din befattningsbeskrivning ingår dessutom att sköta andra EU-ärenden som hör till avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader på ett sätt som bestäms särskilt. Avdelningen svarar bl.a. för arbetspolitiken, sysselsättningen och tillgången på kompetent arbetskraft, den allmänna arbetspolitiska regleringen samt främjandet av jämställdheten i arbetslivet, inremarknadspolitiken och konkurrens- och konsumentpolitiken. I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang.

Kompetens

Kännedom om arbetsuppgifterna, speciellt arbetslivsfrågor, räknas som merit. Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

TEM37

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att assistera i mötesförberedelserna för EU:s konkurrenskraftsråd och dess arbetsgrupper, när det gäller forsknings- och innovationsfrågor. Dessutom ingår i dina uppgifter att assistera i arrangemangen för informella råd, ämbetsmannamöten och evenemang som ordnas i Finland. Uppgifterna på avdelningen för innovationer och företagsfinansiering anknyter till ämnesområden inom konkurrenskrafts- och näringspolitiken. Viktiga teman är industrins förnyelse samt forsknings- och innovationsrelaterade teman. Aktuella synvinklar på industrins förnyelse är bl.a. industrins digitalisering och artificiell intelligens samt bioekonomi och cirkulär ekonomi.

I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang.

Kompetens

Kännedom om arbetsuppgifterna, speciellt innovations- och forskningsfrågor, räknas som merit. Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

TEM38

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att assistera i mötesförberedelser, särskilt för ministerierådet (allmänna rådet när det gäller sammanhållningspolitiken) och för gemensamma generaldirektörsmötet inom sammanhållningspolitiken (sammanhållningspolitiken samt stadspolitiken, regionplanering och regional sammanhållning). Dessutom ingår i dina arbetsuppgifter att assistera i arrangemangen för informella råd, ämbetsmannamöten och andra evenemang som äger rum under tiden för Finlands ordförandeskap. Som EU-assistent deltar du i substansberedningen av sammanhållningspolitiken, exempelvis assisterande uppgifter i samband med beredningen av Finlands ståndpunkter och nödvändigt bakgrundsmaterial. I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang. Dessutom deltar du vid behov i avdelningens andra uppgifter.

Kompetens

Kännedom om arbetsuppgifterna, speciellt intresse för sammanhållningspolitiken eller dess delområden (bl.a. sysselsättning, hållbar tillväxt, konkurrenskraft, kompetens och innovationer), räknas som merit. Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

TEM39

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent har du till uppgift att assistera i mötesförberedelser, särskilt för energirådet. Som EU-assistent deltar du i beredningen av olika innehåll under Finlands ordförandeskap (bl.a. sammanställning och redigering av material, kontakter med intressentgrupper) som stöd för de ansvariga tjänstemännen. Dessutom ingår i dina arbetsuppgifter att assistera i arrangemangen för informella råd, ämbetsmannamöten och evenemang som ordnas i Finland. Som EU-assistent arbetar du med energiteman som är aktuella under ordförandeskapet, såsom genomförandet av energiunionen.  Aktuella teman kan vara bl.a. framtiden för energi- och klimatpolitiken, EU:s finansieringsinstrument för energi, energitryggheten och inremarknaden för energi. I dina uppgifter som EU-assistent ingår också att söka och sammanställa information, producera texter och nyheter samt att assistera i kommunikationsuppgifter, såsom uppdatering av webbsidor och kommunikation kring evenemang.

Kompetens

Kännedom om arbetsuppgifterna, speciellt förståelse för energiområdet samt EU:s energi- och klimatpolitik, räknas som merit.  Erfarenhet av att arrangera omfattande möten eller evenemang är till nytta.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet leder beredningen och genomförandet av den finländska social- och hälsovårds- samt jämställdhets- och arbetssäkerhetspolitiken. Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, fastställer riktlinjerna för utvecklandet, bereder lagstiftning och centrala reformer samt styr genomförandet.

Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde är omfattande. Ministeriet styr myndigheter och ämbetsverk som genomför de mål som ministeriet stakat ut för social- och hälsovårdspolitiken och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

stm.fi

STM40

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent deltar du i beredningen och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod i social- och hälsovårdsministeriets sektorsfrågor, särskilt hälso- och läkemedelsfrågor, tillsammans med enheten för internationella frågor och ministeriets övriga personal. Uppgiften är en ansvarsfull samordningsuppgift som omfattar planering av möten som ordnas under Finlands ordförandeskapsperiod, praktiska förberedelser och genomförande samt besöksförberedelser. Dessutom deltar du i samordningen och sammanjämkningen av avdelningarnas ställningstaganden och synpunkter vid ministeriet samt i kontakter med ministeriets avdelningar, statsrådets kansli, sekretariatet för EU-ordförandeskapet och övriga ministerier och andra samarbetsparter i Finland och annanstans. I uppgifterna kan även ingå arbetsgruppernas medlems- och sekreteraruppgifter.

Till dina uppgifter som EU-assistent ingår också andra uppgifter som gäller EU-ordförandeskapet, såsom utarbetandet av mötesrapporter, bakgrundspromemorior, talelement och pressmeddelanden.

Kompetens

Förtrogenhet med och intresse för frågor inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde, särskilt hälso- och läkemedelsfrågor, räknas som merit.

STM41

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent deltar du i beredningen och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod i social- och hälsovårdsministeriets sektorsfrågor, särskilt jämställdhet, arbetarskydd och socialpolitik, tillsammans med enheten för internationella frågor och ministeriets övriga personal. Uppgiften är en ansvarsfull samordningsuppgift som omfattar planering av möten som ordnas under Finlands ordförandeskapsperiod, praktiska förberedelser och genomförande samt besöksförberedelser. Dessutom deltar du i samordningen och sammanjämkningen av avdelningarnas ställningstaganden och synpunkter vid ministeriet samt i kontakter med ministeriets avdelningar, statsrådets kansli, sekretariatet för EU-ordförandeskapet och övriga ministerier och andra samarbetsparter i Finland och annanstans.

Kompetens

Förtrogenhet med och intresse för frågor inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde, särskilt jämställdhet, arbetarskydd och socialpolitik, räknas som merit.

Miljöministeriet

Miljöministeriet är en ledande påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, en god livsmiljö och biologisk mångfald för nuvarande och kommande generationer. Vårt ansvarsområde innefattar miljövård, begränsning av klimatförändringen, naturvård, områdesanvändning samt boende och byggande.

ym.fi

YM42

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent stöder du de sakkunniga i EU-uppgifter som hänför sig till biologisk mångfald och vatten- och havsfrågor. Du deltar dessutom i förberedelserna inför EU-möten och internationella möten och deltar vid behov också i själva mötena.

Kompetens

Kännedom om de delområden som nämns i befattningsbeskrivningen räknas som merit.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

YM43

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent stöder du de sakkunniga i uppgifter som hänför sig till internationella horisontella miljöfrågor och deltar i förberedelserna inför EU-möten och internationella möten som rör dessa frågor. Till dina uppgifter hör också att bistå vid och delta i andra internationella miljömöten som ministeriet ansvarar för.

Kompetens

Kännedom om miljöministeriets ansvarsområde räknas som merit.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

YM44

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent stöder du de sakkunniga i EU-uppgifter som hänför sig till kemikaliefrågor, cirkulär ekonomi och avfalls- och produktpolitik inom EU samt i förberedelserna inför EU-möten och internationella möten som rör dessa frågor. Vid behov deltar du också i själva mötena. Till dina uppgifter kan också höra att bistå i frågor som rör utsläpp och miljörisker.

Kompetens

Kännedom om de delområden som nämns i befattningsbeskrivningen och förtrogenhet med beslutsförfarandet inom EU räknas som merit.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.

YM45

Befattningsbeskrivning

Som EU-assistent stöder du de sakkunniga i EU-uppgifter som hänför sig till EU:s klimatpolitik och internationella klimatförhandlingar. Du deltar dessutom i förberedelserna inför EU-möten och internationella möten och deltar vid behov också i själva mötena.

Kompetens

Uppgiften förutsätter att du är förtrogen med klimatfrågor och beslutsförfarandet inom EU.

Uppgiften förutsätter beredskap att resa.