Ledning

Statsministern är chef för statsrådets kansli. Statssekreteraren, som utnämns för statsministerns mandatperiod, leder kansliets verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Understatssekreteraren leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid kansliets avdelningar och enheter samt tjänstemännens verksamhet.

Organisation

Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: personalenheten, sessionsenheten, ekonomienheten och beredskapsenheten.

Statsrådets kanslis organisation 1.9.2022

Avdelningen för EU-ärenden

Statsrådets avdelning för EU-ärenden svarar för att systemet för samordning av EU-ärenden fungerar och att Finlands EU-politik är konsekvent. Avdelningen är statsministerns och Europaministerns redskap vid beredningen av EU-ärenden och är också sekretariat för EU-ministerutskottet. Den bereder Europeiska rådets möten, leder kommittén för EU-ärenden och deltar i beredningssektionernas arbete. En representant för avdelningen för EU-ärenden är närvarande vid alla Europeiska rådets möten som en del av Finlands delegation.

Avdelningen för EU-ärenden behandlar ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag och samordnar ärenden som gäller andra fördrag och sådana internationella förpliktelser som ska behandlas inom i Europeiska unionen. Till avdelningen hör även horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen och vissa utnämningsärenden som gäller EU-institutionerna.

Avdelningen för ägarstyrning

Statens ägarstyrning koncentreras till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Till avdelningens uppgifter hör statens ägarpolitik, ägarstyrning av bolag där staten är ägare, breddning av bolagens ägarkrets och ägararrangemang samt aktieplaceringar. Dessutom svarar avdelningen för att samordna ministeriernas praxis för ägarstyrning och ministeriernas samarbete i ägarstyrningsfrågor.

Strategiavdelningen

Till strategiavdelningens uppgifter hör prognostiseringen och planeringen av samhällspolitiken på lång sikt, statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, samordningen av det nationella genomförandet av hållbar utveckling, regeringens strategiarbete och beredningen av regeringens handlingsplan, rapporteringen om regeringspolitiken samt sekretariatsuppgifterna för regeringens strategisessioner och kanslichefsmötena. Vid avdelningen finns två enheter: enheten för planering av samhällspolitiken och enheten för regeringspolitik.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen svarar för statsministerns och regeringens kommunikation, statsrådets kanslis externa och interna kommunikation samt koordineringen av statsrådets EU-kommunikation.  Avdelningen informerar om statsrådets beslut, sköter ledningen och planeringen av kommunikationen under undantagsförhållanden samt har hand om samordningen och utvecklingen av statsförvaltningens kommunikation. Avdelningen ansvarar också för statsrådets gemensamma intranät.

Statsrådets förvaltningsenhet

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. Därtill ansvarar enheten för andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar statsrådets och ministeriernas arbetssätt samt producerar gemensamma tjänster och utvecklar den gemensamma verksamhetskulturen.

Statsrådets förvaltningsenhet leds av en avdelningschef. Förvaltningsenheten är indelad i tre sektorer, en separat enhet för lokaler och ämbetsverkstjänster och en utvecklingsfunktion. Enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster och utvecklingsfunktionen lyder direkt under avdelningschefen. Sektorerna med sammanlagt sju underlydande enheter leds av två sektorchefer. Flera enheter är vidare indelade i grupper.

Informationssektorn

  • It-enheten
  • Enheten för informationshantering

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd

  • Enheten för intern kommunikation
  • Enheten för informationsstöd och publikationer

Översättnings- och språksektorn

  • Svenska språkenheten
  • Enheten för främmande språk
  • Stödenheten för språktjänster

Enheter och funktioner som lyder under avdelningschefen

  • Enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster
  • Utvecklingsfunktionen

Sessionsenheten

Sessionsenheten ansvarar för sakkunnigtjänsterna i anslutning till statsrådets och republikens presidents beslutsfattande. Till enhetens uppgifter hör de praktiska arrangemangen kring beslutsfattandet vid föredragningar för republikens president och statsrådets allmänna sammanträden samt protokollföringen vid sammanträdena. Sessionsenheten ger anvisningar om och utvecklar förfarandena i samband med beslutsfattandet. Enheten bistår också i alla åtgärder i anslutning till regeringsskiften och ändringar i regeringens sammansättning samt i regeringens arbete.

Till sessionsenhetens uppgifter hör samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem, inklusive samordning och uppdatering av regeringens lagstiftningsplan. Därtill avfattar enheten regeringens årsberättelse. Till dess uppgifter hör också stöd för rådet för bedömning av lagstiftningen, lagstiftningsärenden som gäller republikens presidents kansli och ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president samt allmänna frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för ekonomi- och verksamhetsplanering, ekonomi- och reseförvaltning och centraliserade rådgivnings- och stödtjänster vad gäller upphandling vid statsrådets kansli. Enheten har ansvaret för att styra, utveckla och samordna ministeriernas gemensamma verksamhets- och ekonomiplanering, ekonomiförvaltning, upphandling och reseförvaltning. Enheten erbjuder ministerierna centraliserade stöd- och rådgivningstjänster vad gäller upphandling och resor.

Till enheten hör också ärenden som gäller beviljande av partistöd samt styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma dataskydd.