Ledning och organisation

Ledning

Statsministern är chef för statsrådets kansli. Statssekreteraren, som utnämns för statsministerns mandatperiod, leder kansliets verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Understatssekreteraren leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid kansliets avdelningar och enheter samt tjänstemännens verksamhet.

Organisation

Vid kansliet finns avdelningen för EU-ärenden, statsrådets förvaltningsenhet, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och sessionsenheten.

Avdelningen för EU-ärenden

Statsrådets avdelning för EU-ärenden svarar för att systemet för samordning av EU-ärenden fungerar och att Finlands EU-politik är konsekvent. Avdelningen är statsministerns och Europaministerns redskap vid beredningen av EU-ärenden och är också sekretariat för EU-ministerutskottet. Den bereder Europeiska rådets möten, leder kommittén för EU-ärenden och deltar i beredningssektionernas arbete. En representant för avdelningen för EU-ärenden är närvarande vid alla Europeiska rådets möten som en del av Finlands delegation.

Avdelningen för EU-ärenden behandlar ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag och samordnar ärenden som gäller andra fördrag och sådana internationella förpliktelser som ska behandlas inom i Europeiska unionen. Till avdelningen hör även horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen och vissa utnämningsärenden som gäller EU-institutionerna.

Statsrådets förvaltningsenhet

Till statsrådets förvaltningsenhets uppgifter hör statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter och statsrådets kanslis interna förvaltning.

Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar statsrådets och dess ministeriers gemensamma förvaltning, interna planering av verksamheten och ekonomin samt tillvägagångssätt och producerar gemensamma tjänster och utvecklar statsrådets gemensamma verksamhetskultur.

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar dessutom för ärenden gällande titlar som förlänas av republikens president, ärenden gällande republikens presidents kansli som ska handläggas i statsrådet, ärenden gällande beviljande av partistöd samt andra ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

Statsrådets förvaltningsenhet leds av en avdelningschef. Avdelningen är indelad i fem sektorer, som leds av tre sektorschefer med 12 underlydande enheter.

Informationssektorn

 • Enheten för informationssystem
 • Enheten för informations- och kommunikationsteknik
 • Enheten för informationshantering

Sektorn för lokaler och säkerhet

 • Beredskapsenheten
 • Enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster

Personal- och ekonomisektorn

 • Personalenheten
 • Ekonomienheten

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd

 • Enheten för intern kommunikation
 • Enheten för informationsstöd och publikationer

Översättnings- och språksektorn

 • Svenska språkenheten
 • Enheten för främmande språk
 • Stödenheten för språktjänster

Utöver sektorerna finns det i förvaltningsenheten en utvecklingsfunktion som är direkt underställd avdelningschefen och som leds av chefen för utvecklingsfunktionen.

Till utvecklingsfunktionens uppgifter hör samordning av utvecklingen av statsrådets kanslis verksamhet och verksamhetsmodeller samt utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma projektadministration, kvalitetsarbete, övergripande arkitektur samt övriga verksamhetsmodeller för ledningen.

Avdelningen för ägarstyrning

Statens ägarstyrning koncentreras till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Till avdelningens uppgifter hör statens ägarpolitik, ägarstyrning av bolag där staten är ägare, breddning av bolagens ägarkrets och ägararrangemang samt aktieplaceringar. Dessutom svarar avdelningen för att samordna ministeriernas praxis för ägarstyrning och ministeriernas samarbete i ägarstyrningsfrågor.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen svarar för statsministerns och regeringens kommunikation, statsrådets kanslis externa och interna kommunikation samt koordineringen av statsrådets EU-kommunikation.  Avdelningen informerar om statsrådets beslut, sköter ledningen och planeringen av kommunikationen under undantagsförhållanden samt har hand om samordningen och utvecklingen av statsförvaltningens kommunikation. Avdelningen ansvarar också för statsrådets gemensamma intranät.

Strategiavdelningen

Till strategiavdelningens uppgifter hör prognostiseringen och planeringen av samhällspolitiken på lång sikt, statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, samordningen av det nationella genomförandet av hållbar utveckling, regeringens strategiarbete och beredningen av regeringens handlingsplan, rapporteringen om regeringspolitiken samt sekretariatsuppgifterna för regeringens strategisessioner och kanslichefsmötena. Vid avdelningen finns två enheter: enheten för planering av samhällspolitiken och enheten för regeringspolitik.

Sessionsenheten

Sessionsenheten svarar för sakkunnigtjänsterna i samband med statsrådets och republikens presidents beslutsfattande. Till enhetens uppgifter hör de praktiska arrangemangen i samband med republikens presidents och statsrådets beslutsfattande samt protokollföringen vid sammanträdena. Enheten ger anvisningar och utvecklar förfarandena i samband med beslutsfattandet samt förvaltar och utvecklar statsrådets elektroniska stödsystem för beslutsfattandet. Sessionsenheten biträder också vid alla åtgärder i anslutning till regeringsskiften och ändringar i regeringens sammansättning.