Statsrådets kanslis ledning och organisation

Statsrådsborgen med den finska flaggan

Ledning

Statsministern är chef för statsrådets kansli. Statssekreteraren, som utnämns för statsministerns mandatperiod, leder kansliets verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Understatssekreteraren leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid kansliets avdelningar och enheter samt tjänstemännens verksamhet.

Organisation

Vid kansliet finns fem avdelningar: avdelningen för EU-ärenden, avdelningen för ägarstyrning, kommunikationsavdelningen, strategiavdelningen och statsrådets förvaltningsenhet. Vid kansliet finns dessutom fyra fristående enheter: sessionsenheten, beredskapsenheten, personalenheten, och ekonomienheten.

Statsrådets kanslis organisation från och med 1.1.2024

Avdelningen för EU-ärenden

Statsrådets avdelning för EU-ärenden svarar för att systemet för samordning av EU-ärenden fungerar och att Finlands EU-politik är konsekvent. Avdelningen är statsministerns och Europaministerns redskap vid beredningen av EU-ärenden och är också sekretariat för EU-ministerutskottet. Den bereder Europeiska rådets möten, leder kommittén för EU-ärenden och deltar i beredningssektionernas arbete. En representant för avdelningen för EU-ärenden är närvarande vid alla Europeiska rådets möten som en del av Finlands delegation.

Avdelningen för EU-ärenden behandlar ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag och samordnar ärenden som gäller andra fördrag och sådana internationella förpliktelser som ska behandlas inom i Europeiska unionen. Till avdelningen hör även horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen och vissa utnämningsärenden som gäller EU-institutionerna.

Avdelningen för ägarstyrning

Statens ägarstyrning koncentreras till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Till avdelningens uppgifter hör statens ägarpolitik, ägarstyrning av bolag där staten är ägare, breddning av bolagens ägarkrets och ägararrangemang samt aktieplaceringar. Dessutom svarar avdelningen för att samordna ministeriernas praxis för ägarstyrning och ministeriernas samarbete i ägarstyrningsfrågor.

Strategiavdelningen

Till strategiavdelningens uppgifter hör prognostiseringen och planeringen av samhällspolitiken på lång sikt, statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, samordningen av det nationella genomförandet av hållbar utveckling, regeringens strategiarbete och beredningen av regeringens handlingsplan, rapporteringen om regeringspolitiken samt sekretariatsuppgifterna för regeringens strategisessioner och kanslichefsmötena. Vid avdelningen finns två enheter: enheten för planering av samhällspolitiken och enheten för regeringspolitik.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen svarar för statsministerns och regeringens kommunikation, statsrådets kanslis externa och interna kommunikation samt koordineringen av statsrådets EU-kommunikation.  Avdelningen informerar om statsrådets beslut, sköter ledningen och planeringen av kommunikationen under undantagsförhållanden samt har hand om samordningen och utvecklingen av statsförvaltningens kommunikation. Avdelningen ansvarar också för statsrådets gemensamma intranät.

Statsrådets förvaltningsenhet

Statsrådets förvaltningsenhet ansvarar för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. Därtill ansvarar enheten för andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till statsrådets kansli och som inte hör till någon annan avdelning eller till någon enhet som inte hör till en avdelning.

Statsrådets förvaltningsenhet leder, samordnar och utvecklar statsrådets och ministeriernas arbetssätt samt producerar gemensamma tjänster och utvecklar den gemensamma verksamhetskulturen.

Statsrådets förvaltningsenhet leds av en avdelningschef. Förvaltningsenheten är indelad i tre sektorer, en separat enhet för lokaler och ämbetsverkstjänster och en utvecklingsfunktion. Enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster och utvecklingsfunktionen lyder direkt under avdelningschefen. Sektorerna med sammanlagt sju underlydande enheter leds av två sektorchefer. Flera enheter är vidare indelade i grupper.

Informationssektorn

 • It-enheten
 • Enheten för informationshantering

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd

 • Enheten för intern kommunikation
 • Enheten för informationsstöd och publikationer

Översättnings- och språksektorn

 • Svenska språkenheten
 • Enheten för främmande språk
 • Stödenheten för språktjänster

Enheter och funktioner som lyder under avdelningschefen

 • Enheten för lokaler och ämbetsverkstjänster
 • Utvecklingsfunktionen

Enheten för statsrådsärenden 

Enheten för statsrådsärenden ansvarar för ordnandet av statsrådets allmänna sammanträden och föredragningar för republikens president samt stöder ordnandet av regeringens överläggningar och aftonskolor.

Enheten

 • samordnar regeringens och riksdagens arbete 
 • bistår vid regeringsskiften och regeringens arbete 
 • redigerar regeringens årsberättelse
 • utvecklar statsrådets beslutsprocesser
 • stöder rådet för bedömning av lagstiftningen
 • ansvarar för statsrådets lagstiftningsplanering.

Enheten sköter också beredning av lagstiftning och beslut, beredning av ärenden som gäller titlar som förlänas av republikens president samt uppgifter med anknytning till offentligt uppmärksammande. Till enhetens ansvarsområde hör även frågor som hänför sig till ibruktagandet av beredskapslagen i statsrådet samt vissa Ålandsärenden.

Beredskapsenheten

Beredskapsenheten styr statsrådets och ministeriernas gemensamma säkerhet och samordnar säkerhetstjänsterna. Till beredskapsenhetens uppgifter hör sammanställande av en gemensam lägesbild för statsrådet och en förvaltningsgemensam analys av den övergripande säkerheten, samordning av hanteringen av störningssituationer samt statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningssituationer.

Vid beredskapsenheten finns säkerhets- och beredskapsgrupper samt statsrådets lägescentral. Beredskapsenheten leds av statsrådets säkerhetsdirektör.

Personalenheten

Personalenheten sköter alla personalärenden som hör till ett anställningsförhållande vid statsrådets kansli. För hela statsrådets del ansvarar enheten för att samordna personalpolitiska riktlinjer och förfaranden, för att utveckla kompetensen och för företagshälsovården. Till personalenhetens uppgifter hör också sekreterartjänster för den högsta ledningen.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för ekonomi- och verksamhetsplanering, ekonomi- och reseförvaltning och centraliserade rådgivnings- och stödtjänster vad gäller upphandling vid statsrådets kansli. Enheten har ansvaret för att styra, utveckla och samordna ministeriernas gemensamma verksamhets- och ekonomiplanering, ekonomiförvaltning, upphandling och reseförvaltning. Enheten erbjuder ministerierna centraliserade stöd- och rådgivningstjänster vad gäller upphandling och resor.

Till enheten hör också ärenden som gäller beviljande av partistöd samt styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma dataskydd.