Ohra-projektet: För regeringen föreslås en ny modell för strategiskt beslutsfattande

För den kommande regeringsperioden utarbetade projektet för utveckling av statens styrsystem i januari 2015 ett antal rekommendationer med syftet att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Avsikten med den nya verksamhetsmodellen är att säkerställa att de frågor som regeringen anser att är viktiga kan genomföras. Den nya regering som ska väljas efter riksdagsvalet våren 2015 beslutar om den tar rekommendationerna i bruk.

Projektet för utveckling av statens styrsystem granskade statens styrning på en övergripande nivå och utvecklade en modell där styrningen av innehåll och resurser effektivt samordnas och växelverkan mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen intensifieras. De fyra största partierna har deltagit i beredningen och förslaget har diskuterats igenom med samtliga riksdagspartier. Statssekreteraren vid statsrådets kansli Olli-Pekka Heinonen, som leder reformen, har konstaterat att det finns ett omfattande samförstånd och en gemensam vision i saken.

Ett centralt förslag är att man efter riksdagsvalet våren 2015 ska utarbeta regeringsprogrammet på ett nytt sätt. Regeringens strategi består av  regeringsprogrammet som drar upp ritktlinjerna och  regeringens handlingsplan som preciserar metoderna.

För att konkretisera rekommendationerna från projektet för utveckling av statens styrsystem har trafik- och kommunminister Paula Risikko tillsatt ett genomförandeprojekt, vars arbete fortsätter över regeringsskiftet, till utgången av juni 2015.

Rekommendationer från projektet för utveckling av statens styrsystem

Slutrapporten från projektet för utveckling av statens styrsystem överlämnades den 9 januari 2015 till statsminister Alexander Stubb av ordföranden av uppföljningsgruppen för projektet, statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli och vice ordföranden, statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet.

Förslagen i rapporten gäller nästa regeringsperiod. I projektrapporten ingår 17 rekommendationer.

Centrala rekommendationer

 • Regeringsprogrammet efter riksdagsvalet våren 2015 utarbetas på ett nytt sätt.
 • I regeringsprogrammet dras riktlinjerna upp och man undviker att definiera åtgärderna i detalj där.
 • Regeringsprogrammet är strategiskt och dess kärninnehåll är 3–5 centrala politiska mål.
 • När regeringen inleder sitt arbete startar omedelbart en tre månader lång politiskt styrd beredning av regeringens handlingsplan. Den samordnas med beredningen av planen för de offentliga finanserna.
 • För de 3−5 centrala politiska mål som regeringen väljer, s.k. politiska paket, fastställs separat för varje mål en beskrivning av utgångsläget, resurser, åtgärder, tidsplaner och ansvar samt mätare för hur man har lyckats och informationsbehov.
 • För ett politiskt paket utses en ministerarbetsgrupp, som styr genomförandet av paketet. I framtiden utses andra ministerarbetsgrupper endast i undantagsfall.
 • Beslut om regeringens handlingsplan fattas i början av hösten vid budgetmanglingen samtidigt med besluten om planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen.
 • Handlingsplanen lämnas till riksdagen i september i form av en redogörelse samtidigt med budgetpropositionen för 2016.
 • Regeringen justerar handlingsplanen årligen under vårsessionen samtidigt med justeringen av planen för de offentliga finanserna. Justeringen lämnas till riksdagen i form av en redogörelse.
 • Det föreslås att en expertenhet för konsekvensbedömning av författningar och övriga politiska åtgärder inrättas vid statsrådet. Enhetens kärnuppgift är att säkerställa att regeringen och riksdagen har tillgång till ordentlig utvärderingsinformation när den fattar beslut om ändring av centrala strukturer och andra ändringar.
 • Statsrådets styrdokument av strategisk karaktär som är åtskilda från regeringens handlingsplan minskas avsevärt under nästa regeringsperiod. Giltigheten för statsrådets styrdokument av strategisk karaktär upphör vid bytet av regeringsperiod 2015, om inte något annat bestäms.

Offentliggörande av rapporten och rekommendationerna från projektet den 9 januari 2015

Genomförande av förslagen från projektet för utveckling av statens styrsystem

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda genomförandet av förslagen från projektet för utveckling av statens styrsystem. Mandattiden för projektet fortsätter till utgången av juni 2015.

I arbetet konkretiseras rekommendationerna från projektet för utveckling av statens styrsystem så att de kan tas i användning när nästa regering inleder sitt arbete. I synnerhet processfaserna för regeringens nya handlingsplan inklusive behövliga handlingar och samordningen med processen för planeringen av den offentliga ekonomin kräver definiering av detaljerna och beredning av eventuella författningsändringar.

Projektet för genomförande ska

 • definiera de exakta faserna för den praktiska beredningsprocessen för regeringens handlingsprogram och årliga justeringsprocess, tidsplaner och dokumentmallar samt bereda de författningsändringar som behövs,
 • planera regeringens valperiodsklocka inklusive statsrådets forsknings- och utvärderingsplan och
 • bereda organisationsplanen för konsekvensbedömningens expertstöd.

Projektet leds av statsministerns statssekreterare Olli-Pekka Heinonen (ordförande) och finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki. Beredningen och samordningen sker i den arbetsgrupp som är styrgruppens sekretariat. Dess sammansättning är:

enhetschef Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli, ordförande
finansråd Katju Holkeri, finansministeriet, vice ordförande
konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi, finansminsteriet
specialsakkunnig Jouni Varanka, statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman Tanja Rantanen, finansminsteriet
kommunikationschef Päivi Paasikoski, statsrådets kansli
Beslut om tillsättande (på finska)

Övriga arbetsgrupper som tillsatts för beredningen

 • Arbetsgruppen för samordning av beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna. Ordförande understatssekreterare Timo Viherkenttä, finansministeriet. Tillsatt den 4 februari 2015, tidsfrist: förslag till samordningsförfaranden för beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna senast den 31 mars 2015. Arbetsgruppen fortsätter sitt samordingsarbete fram till dess att handlingsplanen och planen för de offentliga finanserna 2016–2019 blir klara.
  Beslut om tillsättande (på finska)
 • Beredningsgruppen för konsekvensbedömningens expertenhet. Ordförande kanslichef Tiina Astola, justitieministeriet. Tillsatt den 2 februari 2015, tidsfrist t.o.m. den 17 april 2015.
  Beslut om tillsättande (på finska)