Översättnings- och språktjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas översättnings- och språktjänster till nationalspråken och till andra språk.

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har tre enheter.

Svenska språkenheten översätter utöver regeringens propositioner och författningar också meddelanden och ministrarnas tal samt andra dokument som behövs vid ministerierna. Vid enheten finns också sekretariatet för statsrådets svenska språknämnd.

Enheten för främmande språk sköter ministeriernas översättningar till engelska och ryska och tolkning till ryska.

Stödenheten för språktjänster ansvarar för utläggningen av översättningar.  Dessutom ger enheten rekommendationer om termer på olika språk, analyserar och fastställer begrepp som ska användas i statsförvaltningen samt utarbetar ordlistor. Enheten svarar för statsrådets offentliga termbank Valter och ger råd i termfrågor.

Översättnings- och språksektorn styr och utvecklar också kvaliteten på myndighetsspråket vid ministerierna.