Praktik

Europeiska unionens institutioner erbjuder många olika möjligheter till praktik. En praktikperiod i EU kan vara en mycket nyttig och givande erfarenhet särskilt för den som är intresserad av en EU-karriär. Praktikanternas arbetsuppgifter motsvarar i allmänhet arbetsuppgifterna för yngre tjänstemän och de ger en bra allmänbild av arbetet vid EU-institutionerna. 

EU har verksamhet inom många olika politiska sektorer, därför lämpar sig en praktikperiod för studerande inom många olika branscher. Förutom för dem som studerar statsvetenskap, juridik, ekonomi och översättning finns det även praktikplatser för dem som studerar bl.a. geografi och studerande inom livsmedelsbranschen.  

Sökande uppmuntras att i första hand söka till en enhet eller uppgift som bäst motsvarar deras utbildning och egna intressen. Det alternativ som finns först i ansökningsblanketten räknas som det främsta, och önskemålen i ansökningen beaktas vid det slutliga avgörandet.

Alla institutioner har sina egna uttagningar, i allmänhet ett par gånger om året. Närmare tidpunkter och krav finns på institutionernas egna webbplatser. I allmänhet betalar den institution eller byrå som erbjuder en praktikplats ett stipendium till praktikanten, men det förekommer också att institutionerna tar emot även sådana praktikanter som själva ordnar sin finansiering. Den nedre åldersgränsen för praktik i EU:s institutioner är 18 år.

Aktuell information om praktikmöjligheter finns på institutionernas webbplatser.

De främsta praktikplatserna:

Europeiska kommissionen (Bryssel, Luxemburg och representationerna)

Kommissionen ordnar s.k. Blue Book-praktik för personer som nyligen avlagt högskoleexamen. Praktiken ger inblick i kommissionens verksamhet och i EU:s institutioner överlag. Kommissionens alla generaldirektorat tar emot praktikanter.

Blue Book-praktiken utförs i Bryssel, Luxemburg eller vid kommissionens representationer.

Praktikperioder:

 • 1.10–28.2          sista ansökningsdag 31.1
 • 1.3–31.7            sista ansökningsdag 31.8

Blue Book-praktikperioden omfattar 5 månader och praktikplats kan sökas av personer som har avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. Den sökande ska kunna uppvisa ett examensintyg. Ingen övre åldersgräns. Som praktikant tas inte en person som tidigare har varit praktikant vid en EU-institution eller ett EU-organ under mer än sex veckor. Blue Book-praktikanterna får ett stipendium på ca 1 000 euro per månad.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns på webbplatsen för kontoret för praktiktjänstgöring. Ansökan om praktikplats kan endast göras via den webbplatsen. Framgång i ansökningsprocessen garanterar inte en praktikplats. Efter processen sammanställs en s.k. Blue Book-förteckning över de praktikanter som står till buds. Av dessa väljer kommissionens generaldirektorat och representationer de praktikanter de behöver. För att få en praktikplats krävs det att den sökande själv är aktiv. Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen hjälper de praktikantkandidater som tagits med i Blue Book-förteckningen med att hitta lämpliga kontakter.
European Comission, Traineeships Office

Kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT)

Europeiska kommissionen tar två gånger per år personer som avlagt högskoleexamen inom översättning eller inom något annat område som är lämpligt med tanke på översättning som översättarpraktikanter till generaldirektoratet för översättning i Bryssel och Luxemburg. Praktikperioden omfattar 5 månader. Praktikanter tas två gånger per år.

Praktikperioder:

 • 1.10–28.2          sista ansökningsdag 31.1
 • 1.3–31.7            sista ansökningsdag 31.8

Praktikanterna översätter under handledning av kommissionens professionella översättare olika typer av texter till sitt modersmål från minst två EU-språk (av vilket det ena ska vara engelska, franska eller tyska). Idealet är att den sökandes språkkombination omfattar både engelska och franska, men även andra språkkombinationer beaktas. Utmärkta kunskaper i modersmålet är ett absolut krav.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns på webbplatsen för kontoret för praktiktjänstgöring. Ansökan om praktikplats kan endast göras via den webbplatsen. Ingen övre åldersgräns. Som praktikant tas inte en person som tidigare har varit praktikant vid en EU-institution eller ett EU-organ under mer än sex veckor. Praktikanterna får ett stipendium på ca 1 000 euro per månad.
European Comission, Traineeships Office

Oavlönad sommarpraktik på 1 månad vid kommissionens generaldirektorat för översättning

Generaldirektoratet för översättning erbjuder också oavlönad översättarpraktik på 1 månad. Praktiken är i första hand avsedd för studerande som befinner sig i slutskedet av sina studier och som ännu inte har avlagt någon examen. Praktiken sker enligt samma principer som praktiken på 5 månader, men kommissionen betalar ingen ersättning under praktikperioden.

En fritt formulerad ansökan på svenska om sommarpraktik ska sändas senast den 1 mars per post, e-post eller fax till DGT:s svenska avdelning.

Postadress: European Commission, DGT-A-SV, G-1 03/164, B-1049 Brussels, Belgium
E-post: [email protected]
Fax: (+32 2) 298 76 81

Europeiska unionens råd (Bryssel)

Europeiska unionens råd erbjuder årligen cirka 100 praktikplatser. Praktiktiden omfattar 5 månader.

Praktikperioder: 

 • 1 februari – 30 juni
 • 1 september – 31 januari

Ansökningstiden för avlönad praktik är 1 juni – 31 augusti det år som föregår praktiken. Praktikplats kan sökas av personer som har avlagt högre högskoleexamen eller av medlemsstaternas tjänstemän som har arbetat med forsknings- eller planeringsuppgifter i minst tre år.

Vid rådets generalsekretariat finns också ett begränsat antal oavlönade praktikplatser för studerande vid högskolor eller motsvarande läroanstalter för vilka obligatorisk praktik ingår i examensfordringarna.

Kontoret för praktiktjänstgöring vid rådets generalsekretariat väljer praktikanterna på basis av ansökan och det är inte önskvärt att sökanden personligen kontaktar generalsekretariatets avdelningar. Kontoret för praktiktjänstgöring kontaktar de utvalda antingen per e-post eller per telefon.
Praktik vid generalsekretariatet

Europaparlamentet (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg)

Praktikanter till avlönad praktik tas två gånger per år. Praktikperioden omfattar 5 månader och praktikplats kan sökas av personer som har avlagt högskoleexamen. Kandidatexamen räcker.

Praktikperioderna börjar:

 • 1.3   sista ansökningsdag 15.10
 • 1.10 sista ansökningsdag 15.5

Praktikanter till oavlönad praktik tas tre gånger per år. Praktikperioden är 1–4 månader, med möjlighet till 2 månaders förlängning. Praktikplats kan sökas särskilt av personer i vilkas studier det ingår en praktikperiod.

Praktikperioderna börjar:

 • 1.1       sista ansökningsdag 1.10
 • 1.5       sista ansökningsdag 1.2
 • 1.9       sista ansökningsdag 1.6

Dessutom erbjuder Europaparlamentet avlönad praktik för funktionshindrade som avlagt högskoleexamen eller personer som inte uppfyller kravet om högskoleexamen. Praktikperioden omfattar 5 månader.

Praktikperioderna börjar:

 • 1.10 sista ansökningsdag 15.5
 • 1.3   sista ansökningsdag 15.10

Mer information och aktuell information om ansökningsprocessen finns på Europaparlamentets webbsida.
Praktikplatser

Parlamentets generaldirektorat för översättning

Parlamentets generaldirektorat för översättning erbjuder både avlönad och oavlönad praktik.

Europaparlamentets direktorat för tolkning

Parlamentet har möjlighet att i begränsad omfattning erbjuda praktikperioder för nyutexaminerade tolkar med konferenstolkbehörighet och vilkas språkkombination kan vara till nytta för parlamentet.

Europeiska unionens regionkommitté (Bryssel)

Praktikanter tas två gånger per år. Praktikperioden omfattar 5 månader. Praktikplats kan sökas av högskolestuderande som studerat minst 4 år samt av personer som har avlagt högskoleexamen och arbetar inom den offentliga eller privata sektorn i informations- eller planeringsuppgifter. Den sökande ska vara under 30 år då praktiken börjar. Europeiska unionens regionkommitté kan bevilja praktikanten ett stipendium på 1 000 euro per månad.

Praktikperioderna börjar:

 • 16.2 sista ansökningsdag 30.9
 • 16.9 sista ansökningsdag 31.3

Praktik (på engelska)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (Bryssel)

Praktikanter tas två gånger per år. Det finns två alternativ till praktik: 1–3 månader och 5 månader. Praktikplats kan sökas av studerande som studerar minst fjärde året samt av nyutexaminerade. För 1-3 månaders praktik finns ingen övre åldersgräns. Praktikplats kan sökas särskilt av personer i vilkas studier ingår en praktikperiod. För 5 månaders praktik är den övre åldersgränsen 30 år. Den som antagits till en 5 månaders praktikperiod kan av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén beviljas ett stipendium på 800 euro per månad.

Praktikperioderna börjar:

 • 16.2.         sista ansökningsdag 30.9
 • 16.9          sista ansökningsdag 31.3

Praktik (på engelska)

Europeiska ombudsmannens kontor (Bryssel och Strasbourg)

Praktikanter tas två gånger per år: Praktikperioden omfattar högst 5 månader. Praktikplats kan sökas av personer som har avlagt högskoleexamen. Ingen övre åldersgräns. Europeiska ombudsmannens kontor kan bevilja praktikanterna ett stipendium.

Praktikperioderna börjar:

 • 1.1   sista ansökningsdag 30.9
 • 1.9   sista ansökningsdag 31.5

Praktikplatser

Europeiska unionens domstol (Luxemburg)

Praktikanter tas två gånger per år. Praktikperioden omfattar högst 5 månader. Praktikplats kan sökas av personer med högre högskoleexamen i juridik eller i statsvetenskap med juridik som huvudämne eller examen i konferenstolkning (tolkningsavdelningen). Ingen övre åldersgräns. Av sökanden önskas goda kunskaper i franska.

Praktikperioderna börjar:

 • 1.3   sista ansökningsdag 1.10
 • 1.10 sista ansökningsdag 1.5

Praktik

Europeiska centralbanken ECB (Frankfurt)

Praktikplatser erbjuds sporadiskt. Lediga praktikplatser annonseras ut på Europeiska centralbankens webbsidor.

EU-byråerna

Mer information direkt från byråerna.