FI SV

Projekt för företagsverksamheten

Statsrådets kansli tillsatte den 7 november 2014 ett projekt med uppgift att bereda ett förslag för att kartlägga förutsättningarna för företagsverksamhet och för företagens tillväxt samt behandlingen av olika företagsformer, som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Stubbs regering. Tidsfristen för projektet för företagsverksamheten är den 15 mars 2015. Projektet inriktas på åtgärder som genomförs under nästa valperiod och i den regeringens företags- och näringspolitiska beslutsfattande. Regeringsprogrammets notering, som är ett incitament för projektet, lyder som följer:

Regeringen sammanställer ett förslag som siktar på nästa valperiod och som kartlägger förutsättningarna för företagsverksamhet och företags tillväxt samt utreder behandlingen av olika företagsformer. I detta arbete utnyttjas tidigare rapporter och de riktlinjer för industripolitiken som drogs upp i våras. Som ett led i arbetet utreds med det snaraste de mest effektiva sätten att underlätta generationsväxlingar med tanke på tillväxten och sysselsättningen. Detta gäller bl.a. jord- och skogsbruksföretag.

För projektet, som utarbetas som tjänsteåliggande, tillsattes en beredningsgrupp, där de centrala ministerierna med tanke på främjande av företagandet är representerade. Projektet styrs av en styrgrupp med statssekreterare. Den politiska behandlingen av projektets resultat sker i regeringens finanspolitiska ministerutskott.

Projektet har till uppgift att kartlägga sådana konkreta åtgärder och förslag från de centrala delområdena av näringspolitikens som redan har genomförts, är under planering eller beredning, eller som väntar på att genomföras, och lyfta fram åtgärder som av någon orsak inte har genomförts. Beredningsgruppen kan även komma med förslag till helt nya åtgärder, om sådana uppkommer under kartläggningen.

Projektet begränsas till sådana politikåtgärder som anses ha omedelbara verkningar på företagsverksamhetens förutsättningar. Fokus kommer särskilt att läggas vid frågor som gäller små och medelstora företag, men särskilda frågor i inledningsskedet och i fråga om stora företag utesluts inte.

Projektets halvtidsrapport till finanspolitiska ministerutskottet innehöll preliminära förslag och utgjorde en grund för utfrågningen av de viktigaste intressentgrupperna och experterna. I halvtidsrapporten beaktades särskilt sådana förslag som kan genomföras snabbt och eventuellt ännu under denna regeringsperiod. De slutliga förslagen till regeringen ingår i slutrapporten.

Slutrapport för projektet ”58 steg mot tillväxt” i statsrådets kanslis publikationsserie (29.4.2015)

Styrgruppen

Statsministerns statssekreterare Olli-Pekka Heinonen, ordförande, statsrådets kansli
Statssekreterare Marjo Anttoora, inrikesministeriet
Statssekreterar Sirkku Linna, arbets- och näringsministeriet
Statssekreterare Pia Pohja, social- och hälsovårdsministeriet
Statssekreterare Marcus Rantala, försvarsministeriet
Statssekreterare Tuire Santamäki-Vuori, arbets- och näringsministeriet
Statssekreterare Esa Suominen, finansministeriet
Ekonomiska rådets generalsekreterare Pekka Sinko, statsrådets kansli
Specialsakkunnig Kimmo Hyrsky (sekreterare), statsrådets kansli

Beredningsgruppen

Ekonomiska rådets generalsekreterare Pekka Sinko, ordförande, statsrådets kansli
Avdelningschef, överdirektör Outi Antila, social- och hälsovårdsministeriet
Specialsakkunnig Kimmo Hyrsky, statsrådets kansli
Överdirektör Tuija Oivo, arbets- och näringsministeriet
Avdelningschef, överdirektör Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet
Specialsakkunnig Anu Rajamäki, finansministeriet

När projektet hade inletts kallade styrgruppen överinspektör Matti Mäkelä från jord- och skogsbruksministeriet och lagstiftningsdirektör Riitta Rönn från miljöministeriet till permanenta sakkunniga för projektet. De praktiska förberedelserna av projektet har skötts av ett expertsekretariat med Kimmo Hyrsky, konsultativ tjänsteman Pertti Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet och konsultativ tjänsteman Tiina Ingman från arbets- och näringsministeriet som medlemmar.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Kimmo Hyrsky
tfn 0295 160 191
[email protected]