Terveet tilat 2028 -ohjelma

Sunda lokaler 2028

VNK008:00/2018 Projekt

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK008:00/2018

Ärendenummer VN/7235/2019, VNK/1124/05/2018 , VN/7235/2019

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 3.5.2018 – 31.12.2028

Datum för tillsättande 3.5.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Strategiset kokonaisuudet Bostadspolitiken

Metod Fortsätta åtgärdsplanen för Sunda lokaler 2028

Mål och resultat

Terveet tilat 2028 -ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli.

Ohjelman onnistumista mitataan esimerkiksi rakennuskannan kunnon kehityksellä ja sisäilmasta oireilevien määrän vähenemisellä.

Hallitus vastaa toimenpideohjelmalla eduskunnan vaatimuksiin puuttua rakennusten sisäilmaongelmiin tehokkaammin. Ohjelman aikana käydään parlamentaarista keskustelua eduskunnan kanssa. Tämä näkyy raportoinnin ja valiokuntakuulemisten lisäksi muun muassa tarvittaessa järjestettävinä ajankohtaistilaisuuksina.

Sammandrag

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Utgångspunkter

Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”.

Valtioneuvosto on asettanut johtoryhmän vastaamaan ohjelman toimeenpanon ohjauksesta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä parlamentaarisesta yhteistyöstä. Johtoryhmän lisäksi ohjelmalle on nimetty sihteeristö, joka koordinoi ohjelman toimeenpanoa. Poikkihallinnollinen ja valtakunnan laajuinen hanke toimii seitsemällä toimenpidealueella.

Toimenpidealueet:
1. Toimet julkisten rakennusten kunnon selvittämiseksi ja Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi
2. Vuorovaikutus ja viestintä
3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma)
4. Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen
5. Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen
6. Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset
7. Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua ja tukea

Sunda lokaler Nyhet 28.2.2023 9.00

Aktuella frågor kring inomhusluft diskuterades vid Sunda lokaler-forumet

Sunda lokaler UKM SHM MM SRK Pressmeddelande 15.2.2023 15.15

Hankejohtajan katsaus vuoteen 2022

Sunda lokaler Nyhet 20.12.2022 10.00

Sunda lokaler – din kommuns trumfkort?

Sunda lokaler Nyhet 14.9.2022 8.00

Terveet tilat -toimintamalli on päivitetty

Sunda lokaler Nyhet 30.11.2021 8.30

Sunda lokaler-nätverket inledde sin verksamhet

Sunda lokaler 19.2.2021 11.15

Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet Sunda lokaler

UKM SHM SRK MM Pressmeddelande 3.5.2018 13.43