Terveet tilat 2028 -hanke

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman valmisteluhanke

VNK012:00/2017 Projekt

Terveet tilat 2028 -hankeryhmän valmistelema ehdotus Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi julkaistiin 13.12.2017. Ohjelmasta keskusteltiin eduskunnassa 28.11.2017 pääministerin ilmoituksen johdosta. Nyt keskustelu laajennetaan koskemaan kaikkia kiinnostuneita. Kuulemisvaihe alkoi 13.12.2017 ja se päättyy 15.2.2018.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK012:00/2017

Ärendenummer VNK/1701/05/2017

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 25.9.2017 – 28.2.2018

Datum för tillsättande 22.9.2017

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Hyvinvointi ja terveys

spetsprojekt Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

åtgärder Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi

Mål och resultat

Terveet tilat 2028 -hankeryhmä valmisteli Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman "Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa". Valtioneuvosto hyväksyi toimenpideohjelman periaatepäätöksenä 3.5.2018, jonka jälkeen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen pitivät tiedotustilaisuuden. Ministerit esittelevät toimenpideohjelman 5.6.2018 eduskuntaryhmien edustajille ja kuulevat näiden evästykset toimeenpanon alkuvaiheeseen. Toimeenpanohankkeen johtoryhmä ja pääsihteeristö asetetaan valtioneuvoston yleisistunnossa 27.5.2018 toimikaudeksi, joka alkaa 1.7.2018. Asettamisesta ja kokoonpanosta tiedotetaan VN:n päätösviestinnässä. Valmisteluhanke on päättyy tähän.


Hankkeen tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä vahvistetaan laatimalla syskyn 2017 aikana Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelma, joka toimeenpannaan vuosina 2018-2028. Hanketta kutsutaan nimellä Terveet tilat 2028.

Sammandrag

Terveet tilat 2028 -hankeryhmän valmistelema ehdotus Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi julkaistiin 13.12.2017. Ohjelmasta keskusteltiin eduskunnassa 28.11.2017 pääministerin ilmoituksen johdosta. Nyt keskustelu laajennetaan koskemaan kaikkia kiinnostuneita. Kuulemisvaihe alkoi 13.12.2017 ja se päättyy 15.2.2018.

Utgångspunkter

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan rakennusten kosteus- ja homeongelmia käsitelleen mietinnön pohjalta (TrVM 1/2013 vp) eduskunta antoi toukokuussa 2013 kannanoton (EK 5/2013 vp), jossa edellytettyihin toimenpiteisiin hallituksen tuli ryhtyä sisäilmaongelmiin liittyvän tilanteen parantamiseksi. Valtioneuvosto on ottanut eduskunnan kannanotot huomioon ja raportoinut tästä eduskunnalle. Tulokset heijastuvat useissa toimeenpannuissa hankkeissa kuten myös tarpeessa jatkaa monialaista yhteistyötä nyt Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman puitteissa.

Pääministeri Juha Sipilä järjesti 9.6.2017 pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden teemasta "Terve julkinen rakentaminen ja puhdas sisäilma". Keskustelun lähtökohtana olivat tiedot julkisten rakennusten huomattavista sisäilmaongelmista sekä rakennuskannan ikääntymisestä. Sisäilmaongelmat heijastuvat ja näkyvät yhteiskunnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa esimerkiksi sairauspoissaoloina, työhyvinvointikysymyksinä ja vaikutuksian kansantalouteen. Sisäilmaongelma on laaja-alainen ja moniulotteinen. Sen käsittelyyn tarvitaan yhteisymmärrystä, yhteistyötä ja ajantasaiseen tietoon perustuva toimiva malli rakentamiseen sekä rakennusten ylläpitoon.

Ytterligare uppgifter