Europeiska havs- och fiskerifondens styrgrupp för finansiering av havspolitiken

VNK101:00/2020 Projekt

Styrgruppens uppgift är att övervaka genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifondens fleråriga användningsplan för havspolitiken (2015-2020) samt de årliga operativa planerna och projekten som genomförs enligt användningsplanerna.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK101:00/2020

Ärendenummer VN/19566/2020

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 2.9.2020 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 8.9.2020

Mål och resultat

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista. Ohjausryhmä voi käynnistää hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta haetaan. Ohjausryhmä osallistuu lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vuosien 2021-2027 rahoituskauden valmisteluun ja toimeenpanoon meripolitiikan osalta.

Sammandrag

Styrgruppens uppgift är att övervaka genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifondens fleråriga användningsplan för havspolitiken (2015-2020) samt de årliga operativa planerna och projekten som genomförs enligt användningsplanerna.