Samarbetet med förvaltningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen och kanslichefsmötet för en dialog om hur lagberedningens kvalitet ska utvecklas. Kanslichefsmötet informerar rådet om vilka projekt förvaltningen anser särskilt viktiga, och rådet delger i sin tur kanslichefsmötet sina allmänna iakttagelser om lagstiftningens utveckling. Rådet väljer dock självständigt vilka propositioner det tar upp till behandling. Avsikten är att rådet och det ansvariga ministeriet ska ha ett nära samarbete under hela bedömningsprocessen.  

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli i samband med att propositionen sänds på remiss. Då meddelas också vem som är ansvarig beredare, remissbehandlingens inlednings- och avslutningsdatum samt när regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen.

När rådet för bedömning av lagstiftningen tar upp en proposition till behandling informerar det omedelbart det ansvariga ministeriet, som ombeds sända en så slutgiltig version av propositionen som möjligt till rådet. Den proposition som ska utvärderas, de remissutlåtanden som kommit in och ett sammandrag av utlåtandena ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor (kirjaamo@vnk.fi). Rådet har cirka fyra veckor på sig att behandla ärendet, och behandlingstiden börjar när propositionen anlänt till registratorskontoret. Utlåtandet offentliggörs när det har godkänts och undertecknats.