Referensram för rekommendationen

De teckenspråkiga utgör en språklig och kulturell minoritet. Statsrådet är skyldigt att beakta de teckenspråkigas behov att i vissa situationer få information snabbt och direkt från myndigheterna. Det är viktigt att informera på de inhemska teckenspråken till exempel om frågor som gäller de teckenspråkiga och om samhälleliga reformer. Skriven text ersätter inte teckenspråk. Riksdagens justitieombudsman har i sitt avgörande (dnr 928/2015, på finska) ägnat uppmärksamhet åt användningen av finskt och finlandssvenskt teckenspråk i Folkpensionsanstaltens information på webben. Tillgång till information på teckenspråk lyfts också fram i justitieministeriets rekommendation om information på webben.

Justitieministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor, som behandlar statsrådets aktuella frågor som gäller de inhemska teckenspråken och tryggar på så sätt ett smidigt informationsutbyte mellan de viktigaste aktörerna. Därtill följer gruppen hur teckenspråkslagen utfaller och arbetar för att öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Statsrådet har inte tidigare haft en gemensam anvisning om användningen av teckenspråk i sin kommunikation. Syftet med denna rekommendation är att fastställa enhetliga kriterier för ministerierna när det gäller användningen av teckenspråk i kommunikation. Denna rekommendation som gäller både finskt och finlandssvenskt teckenspråk kompletterar tidigare rekommendationer om statsrådets kommunikation.

Kartläggning av användarna av teckenspråk i Finland

I Finland används finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Finskt teckenspråk är modersmål för cirka 4 000–5 000 döva eller hörselskadade personer. Dessutom använder cirka 6 000–9 000 hörande personer språket som sitt modersmål, andra språk eller främmande språk.

Antalet användare av finlandssvenskt teckenspråk har länge uppskattats till cirka 300, varav hälften är döva. En kartläggning som gjordes 2014–2015 visade emellertid att antalet döva språkanvändare är cirka 90 och att merparten av dem är äldre personer. Det finlandssvenska teckenspråket är således ett särskilt utrotningshotat språk.

Föreningen Finlands Dövblinda rf:s tjänster omfattar sammanlagt cirka 800 dövblinda personer (RP 294/2014 rd, s. 3., på finska).

Användarna av finskt teckenspråk bor veterligen jämnt över hela landet. Användarna av finlandssvenskt teckenspråk är i regel koncentrerade till det svenskspråkiga kustområdet, framför allt till Österbotten och Nyland. (Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017, s. 29–30, på finska.)

Lagstiftning om användningen av teckenspråk

Enligt teckenspråkslagen (359/2015) ska myndigheterna i sin verksamhet främja de teckenspråkigas möjligheter att använda och få information på sitt eget språk.

Bestämmelser om de teckenspråkigas rättigheter finns också i flera andra lagar. I 17 § i grundlagen föreskrivs bland annat om rätten till eget språk och egen kultur. I grundlagen föreskrivs också att rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt för dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp ska tryggas genom lag. I flera lagar, bland annat i förvaltningslagen (434/2003), föreskrivs om ordnande av tolkning för teckenspråkiga. Rätt till tolkning och översättning som ordnas av en myndighet är en viktig del av de språkliga rättigheterna för teckenspråkiga. Vid ordnandet av tolkning för den som använder teckenspråk iakttas lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010), om den som använder teckenspråk inte får tillräcklig och lämplig tolkning med stöd av någon annan lag.

Tillgänglighet

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska var och en ha lika möjligheter att använda digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer). Direktivet gäller bland annat videor och annat innehåll på ministeriernas webbplatser. Däremot gäller direktivet inte direkta videosändningar. Digitala tjänsters tillgänglighet omfattar både teknisk och innehållsmässig tillgänglighet. Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleds stegvis den 23 september 2019. Nya webbplatser och webbplatser som grundligt förnyas ska följa tillgänglighetskraven från och med den 23 september 2019, medan gamla webbplatser ska följa dem från och med den 23 september 2020.

Regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster (på finska) lämnades till riksdagen den 3 maj 2018. Också många andra lagar (bland annat förvaltningslagen, grundlagen, diskrimineringslagen, språklagen och upphandlingslagen) förpliktar att beakta tillgänglighetsaspekter.

Statsförvaltningens nuvarande praxis i användningen av teckenspråk

För denna rekommendation kartlades vilken praxis aktörer inom statsförvaltningen följer när det gäller kommunikation på teckenspråk. Användningen av de inhemska teckenspråken vid ministerierna varierar från fall till fall. Inrikesministeriet är det enda ministeriet som har utarbetat en skriftlig rekommendation. Denna rekommendation gäller kommunikation i krissituationer. På justitieministeriets webbplats finns bland annat teckenspråkslagen, information om val och dataskydd samt videor om de språkliga rättigheterna översatta till finskt och finlandssvenskt teckenspråk. På finansministeriets webbplatser mittlandskap.fi och regionreformen.fi återges det centrala innehållet på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Även riksdagen beaktar de teckenspråkiga på olika sätt. Riksdagens presentationsvideo har översatts till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, en broschyr om grundlagen har översatts till finskt och finlandssvenskt teckenspråk i samarbete med justitieministeriet och frågestunderna i riksdagen tolkas till finskt teckenspråk (Yle TV1).

Innehållet på Folkpensionsanstaltens webbplats kela.fi är delvis tillgängligt på de båda inhemska teckenspråken. På webbplatsen finns över 100 videor på finskt och finlandssvenskt teckenspråk med grundläggande information om vilka förmåner Folkpensionsanstalten beviljar och hur man ansöker om dessa. Meddelanden om Folkpensionsanstaltens tolktjänst för personer med funktionsnedsättning översätts till både finskt och finlandssvenskt teckenspråk.