Förord

En central princip i statsförvaltningens verksamhet är att öppenhet, yttrandefrihet och likabehandling ska främjas. De finländska medierna är bland de friaste i världen.                                  

Den här rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation, som är den femte i ordningen, drar upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, redogör för kommunikationsuppgifterna och beskriver utvecklingen och dess effekter för statsförvaltningens kommunikation. Rekommendationen utgör en grund och ett stöd för organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar.

I den föreslagna rekommendationen betonas öppenhet i förvaltningen i myndigheternas dagliga arbete. En öppen och interaktiv kommunikation är en väsentlig del av god förvaltning. Tillförlitlighet är grunden för all myndighetsverksamhet och den bästa konkurrensfaktorn i förvaltningens kommunikation.  Öppenhet och förtroende går hand i hand. Utan öppenhet finns heller inget förtroende.

Myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Begriplighet är förutsättningen för en lyckad kommunikation. Alla medborgare har rätt att av myndigheterna få den information som gäller dem själva i en sådan form att de förstår den utan problem.

Myndigheterna ska vara medvetna om medborgarnas och andra intressentgruppers förväntningar. Olika intressentgrupper betjänas på lika villkor och olika synvinklar beaktas jämlikt i kommunikationen. Serviceinriktningen framhävs i all interaktion.

Kommunikationen är en daglig strategisk verksamhet i organisationen, och den ska ledas, planeras, utvärderas och utvecklas. Kommunikation ingår i allas arbete. Organisationsledningen ansvarar för att öppenheten omsätts i praktiken. Kommunikationsexperterna stöder och samarbetar med ledningen och de anställda i kommunikationsfrågor. Den här rekommendationen är avsedd för alla som arbetar i statsförvaltningen, inte bara för kommunikationsexperterna.

Det behövs allt mer samarbete mellan myndigheterna i kommunikationen om omfattande samhällsreformer. Samarbete behövs också därför att man hela tiden måste vara beredd på överraskande situationer. Det förutsätter beredskap att reagera snabbt och smidigt via olika kommunikationskanaler och allt oftare även utanför tjänstetid. Genom samarbete kan olika instanser kombinera sina kompetensresurser och aktivt söka nya sätt att kommunicera.

Behovet av att mäta och utvärdera kommunikationens effekt samt få information om omvärlden ökar hela tiden. Ett potentiellt objekt för vidare beredning kunde vara att ta fram gemensamma verktyg för att mäta, utvärdera och följa upp kommunikationen i statsförvaltningen som stöd för kontinuerlig utveckling.

Rekommendationen grundar sig på det arbete som utfördes av en arbetsgrupp som tillsattes av statsrådets kansli i mars 2016 och ersätter den allmänna anvisningen om statsförvaltningens kommunikation som utfärdades av statsrådets kansli den 15 september 2010.

Vi ska kommunicera öppet, frimodigt och tillsammans.

Helsingfors den 25 november 2016

Juha Sipilä
Statsminister

Markku Mantila
Statsrådets kommunikationsdirektör