Säkerhet och lägesbilden

Till statsrådets kanslis uppgifter hör statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer.

Till upprätthållandet av en allmän lägesbild hör att informera beslutsfattarna. 

Statsrådet, ministerierna och de behöriga myndigheterna ansvarar för den beredskapsverksamhet som gäller den övergripande säkerheten, för hanteringen av störningssituationer och för ledningen av verksamheten. Uppgifterna sköts utifrån normala befogenheter som grundar sig på gällande lagstiftning.

Statsrådets kansli ansvarar för den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer i statsrådet och samordnar statsförvaltningens kommunikation särskilt i störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Som stöd för den beredning som gäller hanteringen av störningssituationer kan ministerutskotten, kanslichefsmötet, beredskapschefsmötet och ministeriernas permanenta samarbetsorgan anlitas. Beroende på störningssituationen kan vid behov också säkerhetskommitténs sakkunskap anlitas. Till säkerhetskommitténs uppgifter hör inte att leda eller styra störningssituationer eller undantagssituationer.

Beredskapschefsmötena

Syftet med beredskapschefsmötena är att samordna ministeriernas verksamhet i störningssituationer. Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för mötena. 

Vid varje ministerium finns en beredskapschef, en beredskapskommitté och en beredskapssekreterare.