Bakgrunden till beredningen av sannings- och försoningskommissionen

Sannings- och försoningskommissioner har sitt ursprung i 1970-talet. En sanningskommission (i internationella sammanhang truth commission) eller sannings- och försoningskommission (truth and reconciliation commission, TRC) är en process där man granskar kollektiva oförrätter som skett tidigare i landets historia. Syftet med att reda ut sanningen om vad som skett är bland annat att förhindra att samma oförrätter upprepas. Tyngdpunkten i arbetet ligger på en bättre framtid. Sannings- och försoningskommissioner har inrättats i cirka 40 länder. Sannings- och försoningskommissionen Truth and Reconciliation (1996–2002), som granskade apartheid i Sydafrika, är den internationellt mest kända kommissionen. Av de processer som direkt berör urfolk är å sin sida Kanadas The Truth and Reconciliation Commission of Canada (2008–2015) den mest kända.  

Sannings- och försoningsprocessen för Kanadas ursprungsbefolkning fick också samerna att begrunda huruvida en motsvarande process behövs i Norge, Sverige och Finland. I Sverige har Sametinget tillsammans med diskrimineringsombudsmannen sedan 2015 utrett förutsättningarna att inleda en TRC-process. Samerna i Sverige och Svenska kyrkan har tidigare tillsammans engagerat sig i en vitboksprocess om Svenska kyrkans agerande mot samerna. Stortinget i Norge tillsatte i juni 2018 en sannings- och försoningskommission med tolv personer för en fyraårig mandatperiod för att utreda den förnorskningspolitik som samerna som urfolk och kvänerna som nationell minoritet blivit utsatta för från början av 1800-talet till i dag.

Samerna i Finland deltog i diskussioner om sannings- och försoningsprocessen inom det samiska parlamentariska rådet under valperioden 2012–2015, och beredde ett sannings- och försoningstema för sameparlamentarikerkonferensen i Trondheim i samband med 100-årsjubileet av det samiska gränsöverskridande politiska samarbetet 2017. Vid de tillställningar som samiska parlamentariska rådet och sametingen i olika länder har ordnat har diskuterats bland annat de bördor och trauman som överförts från generation till generation, förlusten av språk och kultur, följderna av internatskolor, staternas förnorsknings-, försvensknings-, förfinsknings- och förryskningspolitik samt staternas kolonisering i förhållande till samerna. I sitt åtgärdsprogram för valperioden 2016–2019 har Sametinget i Finland skrivit in att en sanningskommission ska inrättas. Därför har Sametinget föreslagit för finska staten att en sannings- och försoningsprocess inleds.

Den 3 maj 2017 diskuterade Sametinget och statsminister Sipilä möjligheten att inleda en nationell sannings- och försoningsprocess. De kom överens om att en försoningsprocess ska inledas i Finland så snart som möjligt. Finlands regering inledde beredningen av en försoningsprocess i samefrågor i oktober 2017. Det ordnades ett stort antal samråd i samernas hembygdsområde och i Finlands största städer mellan den 2 maj och den 29 juni 2018. En rapport om samråden har getts ut på sex olika språk (nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, finska, svenska och engelska).

Beredningen inleddes 2017

Regeringen inledde beredningen av en försoningsprocess i samefrågor i oktober 2017. Statsrådets kansli och justitieministeriet kartlade i samarbete med Sametinget i Finland hur försoningsprocessen (tillsättandet av kommissionen) borde genomföras och vilken uppgift och sammansättning den oberoende kommissionen borde ha.

Det ordnades ett stort antal samråd i samernas hembygdsområde och i Finlands största städer mellan den 2 maj och den 29 juni 2018. Vid dessa tillställningar diskuterades bland annat de tankar som processen väcker, kommissionens mandat samt kommissionärerna och hur de ska väljas. Av materialet från samråden utarbetades en rapport som har getts ut på sex olika språk (nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, finska, svenska och engelska).

Statsminister Rinnes regering behandlade och godkände förslaget till en sannings- och försoningskommission för samer vid sin aftonskola den 13 november 2019.

Sametinget sammanträdde i Enare den 17 december 2019 för att behandla förslaget om tillsättande av en sannings- och försoningskommission för samer. Sametinget godkände förslaget. Skoltråden för Nellim-Keväjärvi och Näätämö behandlade förslaget om tillsättande av kommissionen och godkände det enhälligt vid sitt gemensamma möte den 12 december 2019.