Dokument och publikationer

Statsbolagen och intressebolagen

Årsberättelse

Övriga publikationer

Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien toimivuus valtionyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä (Belöningssystemen för den högsta ledningen i statsbolag och intressebolag)

Seppo Ikäheimo, Hanna Kontu, Leena Kostiander, Risto Tainio, Antti Uusitalo

Syftet med utredningen var att bedöma hur belöningssystemen för den högsta ledningen fungerar i statsbolagen och statens intressebolag samt att lägga fram riktlinjer för hur systemen kunde fungera bättre, finns endast på finska.

Statens bolagsinnehav 2007

Statsbolagen och intressebolagen är en årspublikation som handlar om statens ägarpolitik och innehåller en presentation av statsbolagens och intressebolagens verksamhet.  Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska. Också en Internet-version av den finns på ministeriets webbsidor.

Tidningen Investera & Äga hösten 2008

Tidningen, som publiceras av statsrådets kansli innehåller hösten 2008 bl.a. följande artiklar:

  • Europas problem självförvållade
  • Ge styrelserna arbetsro
  • Aktiehandeln centraliseras
  • Finnair fortsätter köpa plan
  • Kunnande och expertis livsviktiga för Alko

Utredningsmannarapport om statens ägarpolitik

I rapporten granskas principer, verksamhetsbetingelser och realiseringssätt för statens ägarpolitik.
Utgående från sina förslag har utredningsmannen Matti Vuoria i överensstämmelse med sitt uppdrag utarbetat ett utkast till principbeslut av statsrådet om ägarpolitiken.
Handels- och industriministeriet, undersökningar och rapporter 2/2004 (951-739-750-X). Priset 13 € (Edita Publishing Ab). På finska.

Kannustinjärjestelmät sekä niiden toimivuus suomalaisissa valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä (Belöningssystem och deras funktionalitet i finska statsbolag). På finska.

Hansson, Liljeblom, Löflund, Maury, Pasternack, Rosenberg
Svenska handelshögskolan, institutionen för financiell ekonomi och ekonomisk statistik
Ledningens belöningssystem är en central del av ägarstyrningen och kan användas för att motivera och påverka ledningen. Staten har ett betydande aktieinnehav i flera bolag och är därmed involverad i ägarstyrning i dessa bolag. Som en del av denna ägarstyrning  deltar staten i utformandet och förverkligandet av belöningssystem. I denna forskningshelhet behandlas funktionaliteten av belöningssystem i finska statsbolag från tre olika synvinklar i tre olika delundersökningar:

  • Delundersökning I: En empirisk undersökning om finska belöningssystem
  • Delundersökning II: Den ekonomiska literaturens uppfattningar om olika typers belöningssystem och deras funktionalitet
  • Delundersökning III: En internationell jämförelse av användningen av belöningssystem

Handels- och industriministeriets publikationserie Tutkimuksia ja raportteja 2/2002 (ISBN 951-739-643-0) 2002

Utvärdering av statsbolagens optionsprogram 5.3.2002

Timo Kaisanlahti: Valtion omistajaohjaus – perusta ja välineet

I boken diskuteras målen för statens ägarstyrning och aktieägarnas tillsyn samt de medel med hjälp av vilka målen kan nås. I boken studeras särskilt statsrådets principbeslut och andra offentliga ställningstaganden.

Handels- och industriministeriets publikationsserie Tutkimuksia ja raportteja 4/2001 (ISBN 951-739-589-2)

Corporate Governance ja valtio-omistaja – kehittämistarpeet

I rapporten studeras innehållet i internationella och finländska corporate governance-standarder. Publikationen innehåller bakgrundsmaterial till den rekommendation om behandlingen av corporate governance-frågor i stasbolagen och intressebolagen som handels- och industriministeriet givit den 13 december 2000.

Handels- och industriministeriets publikationsserie Tutkimuksia ja raportteja 25/2000 (ISBN 951-739-574-4)

Samtliga publikationer som nämns ovan kan beställas av Ira Lehmuskoski vid statsrådets kansli per e-post förnamn.slä[email protected]