Frågor & Svar

 • Vad är skillnaden mellan statsbolag och intressebolag?

  Med statsbolag avses sådana aktiebolag där staten äger majoriteten av aktierna (ägarandelen är minst 50,1 %). Med intressebolag avses sådana aktiebolag där staten har 10–50,1 procent av röstetalet. Ett bolag i vilket statens andel av röstetalet är under 10 % kan genom förordning av statsrådet utses till intressebolag.

 • På vilket sätt har statsbolagens förvaltning ordnats?

  Ägarstyrningen av direkt statsägda bolag som verkar på marknadsvillkor har koncentrerats till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, som också svarar för beredningen och genomförandet av de ägarpolitiska principerna. Dessutom ansvarar avdelningen för ägarstyrning för ägarstyrningen av Solidium, som sköter specialuppgifter. Ägarstyrningen av övriga bolag som har specialuppgifter fördelar sig på 7 ministerier.

 • Hur många statsbolag finns det sammanlagt?

  Staten äger aktier i 69 betydande bolag. I 12 av dessa bolag (Elisa, Kemira, Metso, Outokumpu, Outotec, SSAB, Sampo, Stora Enso, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, TeliaSonera, Tieto och Valmet) är staten ägare via Solidium Oy, som ägs helt av staten.

 • Vilka statsbolag och intressebolag är börsnoterade?

  Staten äger aktier direkt i tre börsnoterade bolag: Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp.

  Dessutom har staten indirekta innehav via helägda Solidium i Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj,  Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp.

 • Hur används intäkterna av försäljning av aktier i statsbolagen?

  Enligt regeringsprogrammet används intäkterna av försäljning av statens egendom i första hand till att betala av på statsskulden. Om de årliga intäkterna av aktieförsäljning överskrider 400 milj. euro, kan högst 25 % av det överskridande beloppet, dock högst 150 milj. euro, användas för projekt som utvecklar ekonomin och tillväxten.

 • Vilka statsbolag och intressebolag har ett förvaltningsråd?

  Sammanlagt 9 statsbolag har ett förvaltningsråd. Dessa är Alko Ab, Finnvera Abp, Posti Ab, Kemijoki Oy, Fonden för industriellt samarbete Ab, Vapo Oy, Oy Veikkaus Ab, VR-Group Ab och Yleisradio Oy. Dessutom finns det ett intressebolag som har ett förvaltningsråd, Gasum Oyj.