Lagstiftning och corporate governance

Statens ägarpolitik och ägarstyrning baserar sig på ägarstyrningslagen (1368/2007). Lagen tillämpas på beslutsfattande som gäller statens bolagsinnehav samt på statens ägarstyrning i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag. I lagen föreskrivs om riksdagens och statsrådets behörighet vid förvärv och överlåtelse av statlig bestämmanderätt. Dessutom fastställs behörighetens fördelning mellan statsrådets allmänna sammanträde och det ministerium som ansvarar för ägarstyrningen. I lagen preciseras också de bestämmelser som gäller aktieförsäljning och företagsarrangemang.

Riksdagen beslutar om i vilka bolag staten får avstå från sitt fullständiga innehav (röstetal i bolaget 100 procent) eller sin bestämmanderätt (röstetalet minst 50,1 procent). Riksdagen beslutar också om förvärv av statlig bestämmanderätt om det är fråga om ett betydande företag. Statsrådet beslutar om statsinnehavet, det vill säga om köp och försäljning av aktier, och det ministerium som ansvarar för ägarstyrningen beslutar om de flesta frågor som gäller ägarstyrning och utövande av ägarmakt.

Vissa statliga bolag regleras förutom av ägarstyrningslagen också i mer detalj av speciallagstiftning som gäller bolagens eget område. Sådana är bland annat de lagar som gäller statens specialfinansieringsbolag och alkohollagstiftningen.

Alla aktiebolags verksamhet baserar sig på aktiebolagslagen. Offentligt noterade bolag förpliktas dessutom av såväl värdepappersmarknadslagen som anvisningar av Finansinspektionen och Helsingforsbörsen.

Corporate governance eller god förvaltningssed innebär en bra och fungerande helhet av beslutanderätt och tillsyn. I statens ägarstyrning iakttas anvisningarna OECD Principles of Corporate Governance. Anvisningarna baserar sig på samarbete mellan OECD-länderna.