Riktlinjer och arbetsgruppsrapporter

Skötseln av statens ägarpolitik och ägarstyrningen regleras förutom genom lagstiftning också genom statsrådets beslut och genom finanspolitiska ministerutskottets ställningstaganden. Dessa kan grunda sig på mera omfattande utredningar som du kan hitta på webbsidorna under denna rubrik.

Regeringens riktlinjer
Arbetsgruppsrapporter
Lagar

Regeringens riktlinjer

Arbetsgruppsrapporter

Lagar

Anvisningar